Framtidssäkrad gruvdrift

Framtidssäkrad gruvdrift

ReMining är en metod för att ta vara på metaller i redan bruten malm, utan att göra några större ingrepp i naturen. På det sättet nyttjas redan befintliga resurser på ett effektivt sätt och mindre natur tas i anspråk. Genom att vi tar tillvara gruvavfall som gråberg och anrikningssand på ett smart sätt, kan materialet både återanvändas som byggmaterial och ingå i framtida reMining. För Copperstone är det motiverat att skapa cirkuläritet i verksamheten både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, eftersom det kräver mindre miljömässiga- och finansiella resurser.

Smart masshantering och återanvändning minskar behovet av resurser och inköp av material, vilket kan minska transporterna till och från gruvområdet vid ut- och inleveranser av material. Arbetet är viktigt för att minska den totala miljöpåverkan från verksamheten, och för att upprätthålla en hög nivå i vårt miljöarbete.

Mål:

  • Minimera andelen vatten som påverkas av process- eller gruvverksamhet, med hjälp av avledning av opåverkat vatten
  • Skapa processer för förbättrad vattenkvalitet i recipient, och minimera risken för framtida läckage
  • Återanvändning av massor (gråberg och anrikningssand) för att möjliggöra resurs- och kostnadseffektiv produktion och logistik
  • reMining av befintligt gråberg och sandmagasin från tidigare gruvverksamhet
sv_SESwedish