HÅLLBARHET

Copperstones målsättning är att bli en kopparproducent med lågt klimatavtryck. Vårt hållbarhetsarbete ska präglas av trovärdighet, legitimitet och relevans, därför är dialogen med våra intressenter viktig. Vi ska vara en aktiv samhällsaktör genom att bidra till långsiktiga initiativ som stärker lokalsamhället.

 

Ett viktigt steg i Copperstones strävan mot att återöppna Viscaria koppargruva är ansökan om miljötillstånd, som vi lämnade till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt i mars 2022. Läs mer om miljötillståndet och ansökningsprocessen här.

När Viscariagruvan återtas i drift blir Copperstones främsta bidrag att leverera hållbart producerad koppar – en nyckelmetall i samhällets omställning till förnybar energi. Därmed kan Copperstone bidra till FN:s globala mål nummer 7: Hållbar energi för alla. Redan innan gruvan återöppnas börjar Copperstones hållbarhetsarbete för att bidra till FN:s globala mål.

Intressentdialog och omvärldsanalys

Copperstone har haft en intressentdialog med representanter för medarbetare, leverantörer, styrelse, ledningsgrupp, investerare och lokalsamhället. I dialogen fick vi veta vad våra intressenter ser som prioriterade områden för oss att arbeta med. Läs mer här.

SJU FOKUSOMRÅDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Framtidssäkrad gruvdrift

Effektiv vattenhantering och cirkulära flöden är viktiga aspekter i Copperstones mål om att skapa en framtidssäkrad gruvdrift. När vi återöppnar en gruva som varit i drift förut, innebär det att vi får möjlighet att rena vattendrag som förorenats av tidigare verksamheter. Dessutom behöver vi ta en mindre mängd orörd mark i anspråk. Vår ambition är att utnyttja materialet som bryts i hög grad, och att optimera möjligheterna till reMining – dvs. att ta vara på metaller i redan bruten malm.

Främja biologisk mångfald

Genom ekologisk kompensation och återskapande av habitat kan Copperstone minska sin påverkan på djur och natur. Samtidigt ökar det chanserna för rödlistade arter att överleva. Redan idag arbetar Copperstone med att samla in relevant data för att säkerställa att de habitat som påverkas av gruvan kompenseras eller åtgärdas på korrekt sätt.

Klimat och energi

Copperstone ska bidra i samhällets omställning till fossilfri elförsörjning och därigenom en minskad global klimatpåverkan. Vi bidrar framför allt till det målet genom framställningen av koppar, som är en viktig komponent i samhällets omställning. Ett annat viktigt mål för oss är att bygga energieffektiva processer i vår gruvproduktion, med strävan mot att bara använda el från fossilfria källor.

En schysst arbetsgivare för alla

Copperstones medarbetare är bolagets viktigaste resurs. Därför är det viktigt för oss att erbjuda en säker, trivsam och utvecklande arbetsplats för alla. En bra arbetsmiljö innebär både att risken för ohälsa och skador minimeras och att bolagets medarbetare ska trivas och ha möjlighet att utvecklas. Arbetsmiljön ska ha ett öppet klimat och alla anställda ska behandlas jämlikt och med respekt.

Bidra till den lokala samhällsutvecklingen

Copperstone har en stark koppling till staden Kiruna och dess historia. Här har många av bolagets medarbetare vuxit upp och det finns en naturlig nära koppling till skola, näringsliv och gemenskap. Detta återspeglas även i att bolagets val av huvudsäte är Kiruna, och att många av medarbetarna bor i Kiruna med omnejd. När Viscariagruvan tas i drift beräknas det skapa cirka 250 arbetstillfällen, där målbilden är att många framtida anställda också kommer att bo och leva i Kiruna. För oss är det därför viktigt att bidra till detta lokalsamhälle och dess fortsatta utveckling.

Hållbart företagande

En förutsättning för Copperstones fortsatta utveckling är att vi bedriver en ekonomiskt hållbar verksamhet. Vi ser ödmjukt på uppgiften att förvalta de tillgångar som finns i bolaget - med hänsyn till finansiella, miljömässiga och sociala värden. Under kommande år ska Copperstone utvärdera vilket typ av rapporteringssystem och/eller ramverk som kommer vara bäst lämpat för verksamheten och vårt hållbarhetsarbete.

Etiska affärer

Copperstones uppförandekod grundar sig i FN Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, anti-korruption, miljö samt arbets- och anställningsförhållanden. Det innebär att vi arbetar för att vår verksamhet och våra affärspartners följer principerna och arbetar aktivt för att upprätthålla dem.

sv_SESwedish