Kopparberg Mineral AB och Gold Ore Resources Ltd bildar ett nytt företag i Sverige med fokus på basmetaller

Kopparberg Mineral AB och Gold Ore Resources Ltd (Gold Ore) kan härmed meddela att bolagen har tecknat ett avtal om att slå ihop respektive bolags tillgångar på basmetallområdet i Skelleftefältet. Det nya 50/50 joint-venture-företaget, Norrliden Mining AB, kommer att äga Norra Norrliden- och Evafyndigheterna, flera undersökningstillstånd och en stor unik databas med bl a data från geokemiska undersökningar och geofysiska flygmätningar täckande större delen av Skelleftefältet.

 

Kopparberg Mineral AB kommer initialt att vara operatör av Norrliden Mining AB.

 

Skelleftefältet är geologiskt sett ett proterozoiskt grönstensbälte med över 100 kända zink-koppar-bly-guld-silver-mineraliseringar, av vilka 28 stycken har brutits under historisk tid. Boliden AB, den tredje största koppar/zinkproducenten i Europa, har f. n. fyra gruvor i drift i området som försörjer ett centralt beläget anrikningsverk. Skelleftefältet har producerat över 161 Mton malm med en genomsnittlig halt av 3,0 % zink, 0,7 % koppar, 0,8 % bly, 1,9 g/t guld och 47 g/t silver.

 

Norra Norrlidenfyndigheten

Norrliden Mining AB kommer att äga 90 % av Norra Norrlidenfyndigheten. Fyndigheten hittades 1960 och har beräknats med 138 diamantborrhål som underlag. I maj 2008 gav Gold Ore Adam Wheeler, en oberoende ingenjör och Qualified Person (QP), uppdraget att utföra en resursberäkning i enlighet med den kanadensiska koden NI 43-101. Nedanstående resursberäkningar är dock utförda enligt den australienska koden JORC.

 

 

Resurs Ton Zink % Koppar % Guld
g/t
Silver
g/t
Bly %
Känd & Indikerad 1,476,00 3.54 0.74 0.63 50.8 0.36
Antagen 867,000 1.87 0.72 0.40 30.9 0.19

 

 

Evafyndigheten

Evafyndigheten kommer till 100 % att ägas av Norrliden Mining AB. Denna komplexa sulfidmineralisering med inslag av guld och silver ligger ca 32 km nordväst om Norra Norrliden. Denna fyndighet hittades 2005 genom flygburna geofysiska mätningar. En resursberäkning baserad på 23 diamantborrhål i ett 50 x 50 m mönster och den jämna strukturen på mineraliseringen har tillåtit Hans Torshag, oberoende QP SweMin, att göra en resursberäkning enligt NI 43-101.

 

 

Resurs Ton Zink % Koppar % Guld
g/t
Silver
g/t
Bly %
Indikerad 5,160,000 2.4 0.3 1.0 40.0 0.4

Databas 

Basen innehåller unika analyser från geokemiska jordprover från hela Skelleftefältet. Som ett direkt resultat av dessa jordprover hittades Björkdalsgruvan 1983. Dessutom kommer databasen att utökas med unika geofysiska flygmätningar som täcker ca 20 km2 av Skelleftefältet. Den koppar- och zinkrika Storlidengruvan hittades med hjälp av dessa flygmätningar.

 

Målet för Norrliden Mining AB är att hitta ytterligare basmetallmineraliseringar i området så att de tillsammans med Norra Norrliden och Evafyndigheterna kan bilda en malmbas stor nog att motivera ett eget centralt anrikningsverk. Infrastrukturen i området är mycket bra utvecklad och kommer att möjliggöra malmtransporter mellan gruvor och verk till överkomliga kostnader.

 

Om Kopparberg Mineral AB

Kopparberg Mineral är ett prospekteringsbolag noterat på Nasdaq OMX First North. Bolaget äger efter överföringen till Norrliden Mining AB 37 undersöknings-tillstånd i Bergslagen och södra Sverige täckande en yta om 20 175 hektar.

 

Om Gold Ore Resources Ltd

Gold Ore Resources Ltd är ett guldproducerande bolag med verksamhet enbart i Sverige. Bolagets huvudsakliga tillgång är Björkdalsgruvan som har producerat 1 040 000 uns guld under de senaste 23 åren i drift. De beräknade guldtillgångarna från dagbrott och under jord är: kända tillgångar 188 000 uns (2,3 Mton med 2,56 g/ton) och antagna tillgångar 732 000 uns (14,2 Mton med 1,6 g/ton). (Notera att ett (1) uns är 31,1035 g). Borrningar utökar kontinuerligt malmtillgångarna vilket indikerar en lång livslängd på gruvan med dagens guldpriser. Bolaget har en stark balansräkning och genererar ett icke obetydligt kassaflöde. Bolaget har ej heller ”hedgat” guldproduktionen. Gold Ore har bibehållit en god kapitalstruktur med bara 85 miljoner aktier utgivna (90,9 miljoner efter full utspädning).

 

An English translation of this press release is available at our website: www.kopparbergmineral.se

För mer information kontakta:

 

Harald Meinhardt,

Tf VD

Mobil: +46 70-299 69 68
Email:
harald.meinhardt@kopparbergmineral.se

 

Christer C. Lindqvist,

Styrelseordförande

Mobil: +46 70 5910483

Email: christer.lindqvist@nordicironore.se

sv_SESwedish