Kopparberg Mineral AB:s intressebolag, Nordic Iron Ore AB, presenterar positiva PEA-resultat avseende järnmalmsfyndigheterna i Blötberget och Håksberg.

Nordic Iron Ore AB tillkännager positiva resultat av en preliminär ekonomisk bedömning (PEA) för sitt projekt som avser återupptagandet av driften i gruvorna Blötberget och Håksberg (“Projektet”) nära Ludvika i Dalarna.

 

“PEA-studien visar att Projektet bör vara ekonomiskt lönsamt, med god rörelsemarginal och attraktiv avkastning, även utan det i framtiden möjligt tillkommande tonnaget från det mellan gruvorna liggande Väsmanfältet”, säger Christer Lindqvist, VD för Nordic Iron Ore AB.

 

Viktiga punkter i PEA-studien:

– PEA-studien bekräftar att Projektet, baserat på gjorda antaganden och de uppskattade mineraltillgångarna i Blötberget och Håksberg, är tekniskt genomförbart och ekonomiskt attraktivt.

– Med en diskonteringsränta på 8 % har Projektet ett potentiellt nettonuvärde (NPV) som uppgår till 2 959 MSEK (423 MUSD[1]) och en internavkastning (IRR) på 24 %, från och med den tidpunkt då ett formellt investeringsbeslut kan fattas.[2]

– Förutsatt att alla nödvändiga tillstånd erhålls och att finansiering säkerställs, förväntas produktionen av järnmalmskoncentrat påbörjas år 2015. Inledningsvis beräknas produktionen uppgå till 1,15 Mton per år (torra produkter) för att därefter utökas till full produktion i slutet av 2016.

– Projektet beräknas ha en livslängd på 12 år (LOM) baserat på nuvarande enligt NI 43-101 definierade mineraltillgångar (inkluderande 38 % antagna tillgångar), med en möjlighet att höja klassificeringen av kända förekomster till en högre kategori och att öka resurserna.

– Nordic Iron Ore AB kommer att behöva säkerställa finansiering av investeringar (CAPEX) om sammanlagt cirka 2 368 MSEK (338 MUSD) fram till produktionsstart och initiala intäkter. 

– Summa driftskostnader (OPEX) per torrt ton koncentrat (DMT) uppskattas till i genomsnitt 362 SEK/dmt (52/dmt USD1) under Projektets livslängd.

– Thomas Lindholm (QP) på GeoVista har anlitats för att göra en oberoende granskning av både investeringsbehov och driftskostnader i PEA-studien, som sammanställts av Ramböll Sverige AB, samt den ekonomiska modell som utvecklats av Ramböll Sverige AB och Nordic Iron Ore AB avseende beräkningar och framtagande av NPV och IRR.

 

Nordic Iron Ore AB:s ledning är uppmuntrade av resultatet av PEA-studien och kommer nu utvärdera den bästa strategin för att finansiera och föra Projektet framåt. Bolaget ser ett antal möjligheter att expandera eller omforma projektet för att uppnå högre kostnadseffektivitet. Sådana möjligheter omfattar en snabbare utveckling av Väsmanfältet i en strävan att öka råmalmstillgången och för att minska investeringarna och driftskostnaderna per ton.

 

Observera att PEA-studien är preliminär per definition. Den innehåller antagna mineraltillgångar som anses alltför geologiskt spekulativa för att beaktas i ekonomiska överväganden och därmed kunna kategoriseras som mineralreserver. Det är inte säkert att Projektet kommer att realiseras som utformats och utvärderats i PEA-studien.

 

Översikt PEA-studien

PEA-studien inleddes i mars 2011. Ramböll Sverige AB har varit ansvarigt för den övergripande ledningen och samordningen. Arbetet har utförts på konsultbasis i samråd med bland annat följande expertgrupper och underkonsulter:

 

Studieledning & Samordning                                         Ramböll Sverige AB

Geologi och mineraltillgångar                                        GeoVista AB

Gruvplanering                                                                 Ramböll Sverige AB

Bearbetningsanläggning                                                PROing H&J AB

Järnväg och infrastruktur                                              Vectura Consulting AB

Sammanställning av investeringskostnader                  Ramböll Sverige AB

Driftskostnadsberäkning                                                Ramböll Sverige AB

Marknadsbedömning prissättning av järnmalm            RMG Raw Materials Group AB

Finansiell analys                                                             Ramböll Sverige AB

 

 

PEA resultat

Projektet har ett potentiellt nettonuvärde på 2 959 MSEK (423 MUSD) och en internränta på 24 % före skatt och räntor. Återbetalningstiden är sex år. En diskonteringsränta på 8 % och en växelkurs USD:SEK på 1:7,00 tillämpades i dessa beräkningar. Den anrikade järnmalmsproduktens bedömda prissättning beskrivs i nästa avsnitt. En känslighetsanalys presenteras nedan.

 

 

Investeringar, förändring -20% -10% 0% +10% +20%
NPV (MSEK) 3 521 3 240 2 959 2 678 2 397
NPV (MUSD) 503 463 423 383 342
IRR 30% 27% 24% 21% 19%
Driftskostnad, förändring -20% -10% 0% +10% +20%
NPV (MSEK) 3 882 3 420 2 959 2 498 2 036
NPV (MUSD) 555 489 423 357 291
IRR 28% 26% 24% 22% 19%
Järnmalmspriset, förändring -20% -10% 0% +10% +20%
NPV (MSEK) 839 1 899 2 959 4 019 5 079
NPV (MUSD) 120 271 423 574 726
IRR 13% 19% 24% 28% 33%

 

Uppskattningarna av investeringsbelopp och driftskostnader, som sammanställts av Ramböll Sverige AB, baseras på uppgifter från samtliga konsulter involverade i framtagandet av PEA-studien.

 

Nordic Iron Ore AB kommer att behöva säkra finansiering på cirka 2,368 MSEK (338 MUSD) fram till produktionsstart och initiala intäkter. För att nå full kapacitet, beräknas ytterligare investeringar (CAPEX) uppgående till 656 MSEK (94 MUSD). Dock kommer sådana kapacitetshöjande investeringar delvis att kunna finansieras av Projektets kassaflöde. De totala investeringarna för att nå en produktion om 2,37 Mton vått koncentrat beräknas uppgå till 3 024 MSEK (432 MUSD). Totala driftskostnader (OPEX) per ton torrt koncentrat (DMT) som levereras fritt ombord (FOB) i utvald svensk hamn uppskattas till i genomsnitt 362 SEK/dmt (52 USD/dmt) under Projektets livslängd med fördelning på kostnadsställen enligt följande:

 

  SEK/dmt USD/dmt
Brytning, krossning, upphängning och ROM transporter 226 32
Anrikning                                     67 10
Logistik och övrigt 69 10
Totalt 362 52

 

Ovanstående driftskostnader (OPEX) exkluderar lednings- och administrationskostnader samt en lagstadgad royalty på 0,2 %. I övrigt är alla investerings- och driftskostnader beräknade med en noggrannhet på plus eller minus 25 % och omfattar alla direkta och indirekta kostnader samt EPCM-kostnader[3], samt antaganden för oförutsedda kostnader.

 

Enligt planerna ska gruvorna i Blötberget och Håksberg (exklusive eventuella volymer från det mellanliggande Väsmanfältet) producera 2,37 Mton vått järnmalmskoncentrat per år (2,18 Mton per år torrt koncentrat), vilket baserar sig på den i PEA-studien beräknade maximala malmproduktionen på 5,5 Mton råmalm per år. Projektet löper under 12 år; från 2015 till 2026.

 

Prissättning av produkt

Det prognostiserade genomsnittliga produktpriset (FOB svensk hamn) som används i PEA-studien är 121 USD/dmt. Detta är baserat på långsiktiga prisprognoser gjorda av Raw Materials Group för järnmalmsprodukten slig (62 % järn) som levereras till Kina (CFR Tianjin port). Den långsiktiga uppskattningen av priset ligger inom intervallet från en försiktig förutsägelse på 95 USD/dmt till en övre förutsägelse om 145 USD/dmt. Baserat på befintlig metallurgiska data beräknas Nordic Iron Ore AB:s anrikade järnmalmsprodukt ha en järnhalt om minst 67 % vilket gör att den erhåller ett genomsnittlig prispåslag om 5 USD/dmt och procentenhet järn över den standardmalm med en järnhalt på 62 % som prissätts i Kina. Då Nordic Iron Ore AB planerar att leverera järnmalmskoncentratet fritt ombord (FOB) i svensk exporthamn, väntas det beräknade pris som betalas till Nordic Iron Ore AB innehålla ett avdrag på 24 USD/dmt för transporter – ett antagande som är baserade på skillnader i genomsnittliga fraktkostnader till marknader i Europa, Mellanöstern och Kina. I den genomförda PEA-studien har det antagits att Nordic Iron Ore AB kommer att sälja lika stora mängder till var och en av de tre regionerna. Det framgår också av PEA-studien att det finns en särskild uppsida i att penetrera den marknad där den bästa marginalen kan uppnås, nämligen Europa.

Tillstånd

 

Miljö- tillstånd och vattendom för Projektet och all relaterad verksamhet beviljas av Mark- och miljödomstolen. En omfattande ansökan kommer att lämnas in i början av 2012 med förväntan om svar från remissmyndigheter under Q3 2012. Ett beslut från Mark- och miljödomstolen väntas inom 12-15 månader från inlämnandet av ansökan. Bolaget har redan beviljats bearbetningskoncession för förekomsten i Blötberget av Bergsstaten och bearbetningskoncession för Håksberg förväntas bli beviljad inom kort.

 

Mineraltillgångar

Blötbergets järnmalmsfält innehåller en mineraltillgång på 14 Mton klassificerad som indikerad och 10 Mton vilka klassificerats som antagna mineraltillgångar. Den genomsnittliga järnhalten i mineraltillgångarna har beräknats till 43 %. Håksbergs järnmalmsfält innehåller en indikerad mineraltillgång på 25 Mton och en antagen på 12 Mton, till en genomsnittlig järnhalt om 36 %. Järnmalmsfälten är öppna nedåt samt i strykningsriktningen och det finns dessutom parallella zoner som inte har undersökts i detalj.

 

 

Blötberget – Mineraltillgångar i augusti 2011
Kategori Tonnage (Mton) Grade Fe(%)
Indikerad 13,9 42,6
Antagen 10,2 42,9
Håksberg – Mineraltillgång i augusti 2011
Kategori Tonnage (Mton) Grade Fe(%)
Indikerad 25,4 36,4
Antagen 11,6 36,0

 

Håksbergsfältet är en nordlig fortsättning på Väsmanfältet som utgör en stor möjlig framtida expansion av bolagets nuvarande mineraltillgångar.

 

Gruvdrift och brytning

PEA-studien har baserats på att brytningen i Blötberget ska ske under jord med modern gruvbrytningsteknik såsom skivrasbrytning och skivpallbrytning. Gruvproduktionen beräknas till cirka 2,5 Mton råmalm per år vid full kapacitet. Planeringen förutsätter att råmalmen krossas under jord och sedan transporteras i skip och transportband till markytan och en silo vid anrikningsverket i Skeppmora.

 

Likaså förväntas brytningen vid Håksberg ske under jord med brytning av cirka 3,0 Mton råmalm per år vid full kapacitet. Råmalmen kommer att krossas under jord och transporteras med skip och transportband till en mottagande silo vid Håksbergs tågterminalen. Råmalm kommer att transporteras med tåg till anrikningsverket i Skeppmora.

 

Bearbetning och produkt

Anrikningen av råmalm med en genomsnittlig järnhalt på 33 % inklusive  gråbergsinblandning kommer att ske i en kontinuerlig tvålinjers process, omfattande autogen malning, magnetisk och gravimetrisk separation samt flotation. Anrikningssanden kommer att deponeras i ett intilliggande befintlig damm, som kan utvidgas till att ta emot all anrikningssand under Projektets livslängd.

 

Från nyligen genomförda metallurgiska tester och baserat på historisk processdata har det uppskattats att ett järnmalmkoncentrat på minst 67 % järn samt låga föroreningar kan produceras.

 

Infrastruktur / Logistik

Transportkostnaderna för järnmalmskoncentratet från gruvområdet till exporthamnen för avlossning till slutkund är avgörande för Projektets genomförbarhet. Därför har Nordic Iron Ore AB ingått ett avtal med Trafikverket för att optimera tillgången till nödvändig järnvägskapacitet och en logistiklösning för transport av råmalm samt malmkoncentrat.

 

Utvecklingsplan

Projektet omfattar en stegvis utveckling av flera järnmalmsförekomster och nyttjandet av ett centralt anrikningsverk. Genomförandet av Projektet kommer att påbörjas omedelbart efter slutförandet av en genomförbarhetsstudie (feasibility study), utfärdandet av miljötillståndet och att den nödvändiga finansieringen är på plats – samtliga dessa förutsättningar beräknas vara klara under första halvåret 2013. Avsikten är att påbörja byggnadsarbetena mot slutet av genomförbarhetsstudien. För att påskynda den övergripande utvecklingen av Projektet kommer ett antal aktiviteter att genomföras parallellt. Order för inköp av utrustning med lång leveranstid är en kritisk faktor för att optimera den övergripande tidplanen och är ett exempel på att minimera risker för försening.

 

 

Oberoende granskning

Thomas Lindholm har varit anlitat som kvalificerad person enligt NI 43-101 för att ge en oberoende granskning av de investerings- och driftskostnader som sammanställts av Ramböll Sverige AB samt den ekonomiska modellen i PEA-studien som utvecklats av Ramböll Sverige AB och Nordic Iron Ore AB. Hans åsikt är enligt följande:

 

Som en kvalificerad person under standarden NI 43-101 och oberoende granskare, är det min uppfattning att PEA-studiens uppskattningar av investeringar och löpande driftskostnader, samt finansiell modellering av nettonuvärde och internränta, för Projektet har byggts i linje med NI 43-101 processen / den allmänna vägledning som ges av Institute of Cost Engineers för nivå 4 design. Jag anser att nivå 4-designkonceptet är jämförbart med PEA-kraven och att uppskattningarna överensstämmer, så långt det är möjligt att fastställa, med den accepterade branschstandarden på + / – 25 % noggrannhet.

 

För ytterligare information kontakta:

VD Per Storm, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24.

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 45 undersökningstillstånd om cirka 28 000 hektar och är en stor ägare i intressebolagen Nordic Iron Ore AB och Norrliden Mining AB.

 

 

 

 

[1] Vid USD/SEK 1:7,00.

 

 

[2] Baserat på beräkningar före skatt och finansiering. Ingen inflationsfaktor har beaktats (2011 års priser).

 

 

[3] Engineering Procurement Construction Management.

 

 

 

sv_SESwedish