Kopparberg Mineral AB:s intressebolag, Nordic Iron Ore AB, rapporterar preliminär utvärdering av magnetiska mätningar över Väsmanfältet

– kan vara en av de större järnförekomsterna i Sverige.

 

Gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore AB, som förbereder järnmalmsproduktion i Ludvika gruvor (Blötberget och Håksberg), avser att genomföra ett omfattande kärnborrningsprogram för att undersöka och utvärdera järnmineraliseringarna i Väsmanfältet – en direkt sydlig fortsättning av Håksbergsfältet. Preliminärt uppskattas de magnetitförande mineraliseringarna ha ett tonnage på 600-650 Mton med i genomsnitt 28-30 % järn.

 

Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore AB:

”Vi har sedan tidigare en beviljad bearbetningskoncession för järnförekomsterna i Blötberget och vi väntar inom kort beslut om vår ansökan om bearbetningskoncession för det angränsande Håksbergsfältet. De indikativa resultaten av de magnetiska mätningarna över Väsmanfältet kan innebära en möjlighet att utveckla Ludvika gruvor till ett sammanhängande gruvfält från Håksberg i norr till Blötberget i söder, vilket med ett potentiellt mycket stort tonnage i Väsmanfältet kan medföra gruvdrift under många år framöver”.

 

Väsmanfältet utgör en direkt sydlig fortsättning av Håksbergsfältet, där Nordic Iron Ore AB förbereder återupptagande av brytningen i de befintliga gruvorna. Baserat på resultatet av den magnetiska mätning bolaget utfört över Väsmanfältet har en tolkning och modellering av de magnetiska kropparna ner till 300 meter genomförts. Detta resulterade i att totalt 47 magnetiska kroppar preliminärt kunde identifieras med volymer mellan 55 000 och 18 500 000 m3. Totalt har dessa magnetmineraliseringar ett uppskattat tonnage på 600-650 Mton. Järnhalten varierar mellan 19-47 %, vilket motsvarar en viktad genomsnittshalt på 29 %.

 

Mineraliseringarna klassificeras för närvarande som ”exploration targets” enligt JORC-standard och har förutsättningar att kunna utvecklas till en av de större järnförekomsterna i Sverige. Osäkerheten i en geofysisk tolkning och modellering samt att fältet tidigare endast undersökts med ett mindre antal kärnborrhål medför att omfattande prospekteringsinsatser, bland annat ett större kärnborrningsprogram, krävs för att kunna klassificera mineraliseringarna som en mineraltillgång enligt JORC-standard.

 

Fil. Dr. Håkan Mattsson på Geovista AB har ansvarat för tolkning och uppskattning av tonnage samt halt, medan bolagets oberoende kvalificerade person, bergsingenjör Thomas Lindholm från Geovista AB, har ansvarat för klassificeringen enligt JORC. Thomas Lindholm är kvalificerad som ”Kompetent Person” enligt JORC-koden, baserat på utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.

 

Den fullständiga tekniska rapporten finns publicerad på www.nordicironore.se/pdf/Geovista_technical_report_111007.pdf 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Per Storm VD

Mobil: +46 (0)70 594 90 24

Email: per.storm@kopparbergmineral.se

 

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 46 undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar och är en stor ägare i Nordic Iron Ore AB.

 

 


 

sv_SESwedish