Kopparberg Mineral inleder ett större kärnborrningsprogram i Håkansbodafältet.

Kopparberg Mineral har inlett ett större prospekteringsprogram inom Håkansbodafältet i Lindesbergs kommun omfattande i första hand åtta kärnborrhål om totalt 3 000 meter.

Programmet avser att komplettera den redan befintliga och omfattande prospekteringsdatabasen som finns från tidigare kärnborrningsprogram inom fältet och om möjligt utöka det mineraliserade tonnaget samt ge underlag för att sammanställa en mineraltillgångsberäkning enligt NI 43-101.

Bolaget har engagerat Styrud Artic AB som borrentreprenör och borrprogrammet skall vara genomfört under sommaren.

Håkansbodafältet, ett av Bolagets högst prioriterade projekt, ligger drygt 20 km norr om Lindesberg. Det har en lång historik med gruvor som har varit i drift under flera kortare och längre perioder ända sedan 1400-talet. Förutom Håkansbodagruvan finns i samma 2,6 km långa stråk ett flertal likartade mineraliseringar vilka bland annat brutits i Värdegruvan, Gårdsgruvan och Eriksgruvan (alla inom Kopparberg Minerals undersökningstillstånd).    

Mineraliseringen i Håkansboda utgörs dels av en upp till 20 meter mäktig impregnation av huvudsakligen kopparkis, koboltglans och järnsulfider i karbonatsten dels av i denna uppträdande, upp till åtta meter mäktiga, kompakta zoner med en komplex mineralsammansättning karakteriserad av element som bly, arsenik, antimon, koppar, vismut, silver och guld. Den mineraliserade zonen har genom hällobservationer, gruvbrytning och kärnborrhål kunnat följas cirka 900 meter i strykningsriktningen och ner till ett djup av cirka 600 meter.

Efter att ha genomfört en omfattande borrningskampanj från markytan gjorde Gränges International 1976 en översiktlig beräkning av mineraltillgångarna* från dagen ner till 200 meters djup. Denna slutade på 820 Kton med 1,4 % koppar. En extrapolering av mineraliseringen mot djupet visade att den möjliga potentialen till 400 meters djup kunde uppgå till 3,5 Mton med över 1,0 % koppar. 

Mellan 1978 och 1981 drev SSAB på cirka 250 meters nivån (motsvarar cirka 190 meter under markytan i Håkansboda) en 1,4 km lång ort till Håkansboda från den mellan Stråssa och Blanka gruvor gående tunneln. Gruvan tömdes på vatten och de mineraliserade zonerna följdes med orter och rum samtidigt som ett omfattande kärnborrningsprogram genomfördes. Den mineraliserade arean som blottlades på 250 meters nivån beräknades till 1 090 m2. Baserat på resultaten från dessa undersökningar gjorde SSAB 1981 en beräkning av mineralresurserna* från 255 meters nivån upp till botten av de utbrutna rummen. Denna slutade på 270 Kton med 1,9 % koppar, 0,07 % kobolt, 0,05 % antimon, 0,02 % vismut, 21 g/t silver och 0,5 g/t guld.

En av AB Statsgruvor 1982 gjord ”malmberäkning”, i vilken en ”cut-off” på 1,0 % koppar användes och en gråbergsinblandning på 15 % antogs, resulterade i 396 Kton med 1,4 % koppar, 13 g/t silver och 0,3 g/t guld. Beräkningen* inkluderar mineralisering från 277 meters nivån upp till de utbrutna rummen.

Under 1982 genomförde MinPro i Stråssa en serie anrikningstester med mineraliserat material från Håkansboda. Dessa visade ett utbyte för koppar på 94 %, 75 % för silver samt 40 % för guld. Även om dessa tester utfördes för många år sedan ger de en indikation på vilka utbyten som kan erhållas vid en eventuell framtida malmbehandling.

Cirka 50 – 80 meter väster om Håkansbodafältet finns ett stråk med “skarnjärnmalmer” vilka ofta innehåller sulfidmineral som blyglans, zinkblände och svavelkis. Detta har via ett flertal gruvor och skärpningar kunnat följas en sträcka av 2,1 km. Mineraliseringstypen är intressant då den förutom bly och zink håller höga silverhalter.

 

*Beräkningen av mineralresurserna är historisk och följer ej den kanadensiska standarden NI 43-101.

 

För ytterligare information kontakta:

Harald Meinhardt, tf VD
Tfn: 070-299 69 68
E-post: harald.meinhardt@kopparbergmineral.se

 


Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 47 undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar och är en stor ägare i Nordic Iron Ore AB.

  

sv_SESwedish