Kvartalsrapport januari – mars 2011

 Publicerad 2011-05-12

 

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 588 (7 245) KSEK.
 • Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -1 534 (5 429) KSEK. Resultat per aktie var -0,37 (0,02) SEK före utspädning.
 • Kassaflödet under perioden var -2 977 (11 895) KSEK och balansomslutningen vid periodens slut var 40 903 (29 690) KSEK.
 • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 7 574 (4 442) KSEK varav 851 (214) KSEK aktiverats under årets första kvartal.
 • Teckningsoptionsprogrammet TO2B tecknades med 97 % vilket tillförde Bolaget 21 MSEK före emissionskostnader.
 • Ansökan om bearbetningskoncession för Evaförekomsten har kompletterats med ytterligare information till Bergsstaten.
 • Kaxborrning har under perioden utförts inom Ställdalen- och Garpenprojekten.
 • Nordic Iron Ore AB har hos Bergsstaten ansökt om bearbetningskoncession för järnförekomsterna i Håksbergsfältet.
 • Thomas Lundgren avgick som VD den 18 april. Styrelsen har utsett Harald Meinhardt till tillförordnad VD.
 • Kopparberg Mineral AB togs upp till handel på Nasdaq OMX First North den 5 maj 2011.
 • Bolaget kommer inom kort att ansöka om bearbetningskoncession för Tvistboförekomsten.

  

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har per den 31 mars 2011 beviljats totalt 47 undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar. Kopparberg Mineral är den största ägaren i Nordic Iron Ore AB.

  

Frågor besvaras av:

Tf VD Harald Meinhardt, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 2996968.              

sv_SESwedish