Kvartalsrapport januari – mars 2014

 

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 33 (115) KSEK.
 • Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3 093 (-3 010) KSEK. Resultat per aktie var -0,08 (-0,26) SEK.
 • Kassaflödet under perioden var -2 777 (-3 550) KSEK. Vid periodens utgång fanns     6 534 (2 624) KSEK i likvida medel.
 • Balansomslutningen vid periodens slut var 31 638 (31 654) KSEK.
 • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 12 335 (12 797) KSEK varav 628 (907) KSEK aktiverats och 280 (34) KSEK skrivits ned under årets första kvartal.
 • Kopparberg Mineral AB förlängde den 20 januari 2014 löptiden på teckningsoptionen TO3B till och med den 30 juni 2014.
 • Intressebolaget Nordic Iron Ore AB redovisade den 19 februari 2014 ökade mineraltillgångar för Blötbergsgruvan. De kända och indikerade mineraltillgångarna har uppskattats till 11,2 Mton med 35,0 % järn respektive 27,4 Mton med 45,0 % järn. I tillägg till dessa finns 21,4 Mton antagna tillgångar med 33,0 % järn.
 • Mark och miljödomstolen lämnar i domen den 20 mars 2014 Nordic Iron Ore AB tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken att anlägga och driva Blötbergets och Håksbergs järnmalmsgruvor. Domstolen ger Nordic Iron Ore AB verkställighetsförordnande, vilket innebär att bolaget omgående får ianspråkta tillståndet, utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft, dock inte för arbeten som rör anläggande av dammar för sand och klarningsmagasinet.
 • Bolaget har under perioden slutfört borrhålsmätningar på Eva-förekomsten med en i prospekteringssammanhang ny undersökningsmetod, Optical Televiewer (OPTV). Utvärdering och resultat av mätningarna väntas under nästkommande kvartal.

 

 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt elva undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.

 

 

 


 

Bolagets verksamhet under första kvartalet Inledning

Under årets första kvartal har verk-samheten fokuserats på att utveckla intressebolaget Norrliden Mining AB. En i prospekteringssammanhang ny borrhåls-metodik har använts för att ta fram strukturell geologisk information i Eva-förekomsten (se nedan). De omfattande mätningarna håller nu på att utvärderas.

Tvistbo

Under 2013 genomförde Bolaget kaxborrningar för att undersöka ett eventuellt samband mellan Tvistbo-förekomsten och den tidigare brutna Norrgruvan, belägen en kilometer söderut, se figur 1. Analyser och loggning av bergkaxet visar på förhöjda metallhalter vilket stödjer antagandet om ett samband. Ytterligare geologiska studier kommer nu att genomföras varefter ett kärnborrnings-program utformas med syfte att undersöka om stråket innehåller ekonomiskt intressanta mineraliseringar.

 

 

Figur 1. Bearbetningskoncessionen Tvistbo-gruvan K nr 1 med omnejd.

 

I samma nord-sydliga stråk som Tvistboförekomsten och Norrgruvan ligger längre söderut Gränsgruvan som tidigare har brutits och nyligen har undersökts av Boliden AB. Tvistbomineraliseringen, som huvudsakligen innehåller zinkblände och blyglans, har i söder förskjutits av en förkastning men är helt öppen mot norr och djupet. Mineraliseringen är massiv men även ”sliror” förekommer parallellt med foliationen. Kopparberg Mineral beviljades en bearbetningskoncession för Tvistbo-förekomsten (Tvistbogruvan K nr 1) under våren 2012. Uppskattningen av mineral-tillgången är gjord 2008 och följer SveMins regelverk, se tabell 1.

 

Tabell 1. Mineraltillgångar i Tvistbogruvan K nr 1.

 

Klass Kton Zink % Bly % Silver g/ton
Kända
Indikerade 575 3,3 2,6 22
Antagna 280 3,0 2,5 20

 

 

Norrgruvan är en bly-silver-koppar-guld- gruva som bröts fram till början av 1900-talet, till ett djup av 105 meter. Malmen bestod av två skilda zoner, den ena innehållande silverhaltig blyglans samt en parallell zon av kopparkis med guldhalter.

Håkansboda

Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession och Bolagets överklagande av avslaget har inneburit att fortsättningen av det planerade kärn-borrningsprogrammet har skjutits på fram-tiden till dess att klarhet i ärendet nåtts.

 

Håkansbodaprojektet omfattar minera-liseringarna i anslutning till den tidigare koppargruvan i Håkansboda och ett flertal mindre kända kopparförekomster i samma stråk tillika de bly-silver-zink-mine-raliseringar som finns i området. De hittills indikerade mineraltillgångarna i anslutning till Håkansbodagruvan har uppskattats till 629 Kton med 1,4 % koppar, 14,3 g/ton silver och 0,4 g/ton guld samt de antagna mineraltillgångarna till 1 485 Kton med 1,5 % koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld (tabell 2).

 

Tabell 2. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i anslutning till Håkansboda koppargruva.

 

Klass Kton Koppar % Guld g/ton Silver g/ton
Kända
Indikerade 629 1,4 0,4 14,3
Antagna 1 485 1,5 0,3 11,3

 

 

Uppskattningen av mineraltillgångarna har gjorts av en oberoende kvalificerad person och följer SveMins rekommendationer och regelverket i JORC-koden.

Beskrivning av arbeten inom ramen för Bolagets övriga undersöknings-tillstånd

Under perioden har Bolaget slutfört utvärderingen av föregående sommars arbeten på områdena Meshatten och Såggården. Planering av nästa steg pågår för närvarande och slutförs under första halvåret.

 

Meshatten ligger norr om Järnboås-området. Ett antal äldre sulfidmalmsgruvor inom undersökningstillståndet har bear-betats med avseende på bl.a. nickel, koppar, volfram, zink och silver. Området är kraftigt magnesiumomvandlat och de äldre gruvorna i området återfinns i anslutning till denna omvandling. Under 2013 har magnetiska mätningar utförts över hela undersökningstillståndet och stora delar av området har karterats. På området återstår dock viss fältkartering för att kartlägga gränserna för det omvandlade området.

 

Såggården ligger strax norr om Smedjebacken. Det är ett koboltprojekt med halter mellan 0,04 och 0,1 % kobolt (historiska analysresultat). Kobolthalterna är associerade med en pyrit-mineralisering som ger en distinkt IP-anomali varför magnetiska mätningar och IP-mätningar har genomförts på undersöknings-tillståndet. Resultaten påvisar en anomali som stryker nordöst-sydväst och har en fortsättning söderut. Norrut verkar anomalin avta. Vidare mätningar kommer att genomföras när förhållanden så medger.

 

Bolaget ansöker rutinmässigt om förlängning av alla undersökningstillstånd inom vilka det bedöms finnas förutsättningar för att genom prospektering lokalisera nya brytvärda förekomster.

 

Bolaget har under perioden ansökt om två nya undersökningstillstånd om 318 hektar, förlängning av tre undersökningstillstånd om 292 hektar, samt avträtt tre undersökningstillstånd, om 1 077 hektar. Per den 31 mars 2014 var Kopparberg Mineral innehavare av nio under-sökningstillstånd med en total area om       3 208 hektar samt en bearbetnings-koncession om 11 hektar för Tvistbogruvan. Dessutom tillkommer den av Bergsstaten avslagna ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda-gruvan, om 7 hektar. Kopparberg Mineral har överklagat avslaget till Regeringen.

IntressebolagNorrliden Mining AB

Norrliden Mining AB ägs till 50 % av Kopparberg Mineral AB som också är operatör av intressebolaget. Norrliden Mining AB har två projektområden: Norra Norrliden samt Copperstone. Inom Copperstone-projektet finns tre delprojekt: Eva, Svartliden samt Copperstone norra.

 

Under perioden har Norrliden Mining AB genomfört undersökningar som har fördjupat förståelsen av de geologiska processerna i Copperstoneområdet. Under hösten 2013 omkarterades samtliga borrkärnor och kompletterande kemiska analyser utfördes. Nu har en i prospekteringssammanhang ny undersök-ningsmetod nyttjats Optical Televiewer (OPTV), där en kamerautrustning sänks ner i borrhålen. Denna filmar borrhålsväggarna i 360° längs hela hålet och registrerar samtidigt hålets riktning och lutning. Med en specialmjukvara bearbetas denna information och en korrekt orienterad, 3-dimensionell presentation erhålls av borrhålets strukturer, bergarter och bergartsgränser. Genom att kombinera denna med borrkärnornas karteringsdata kan man skapa en strukturellt baserad geologisk modell av betydligt högre kvalitet än vad som tidigare var möjligt. Slutsatser och utvärderingar av dessa arbeten väntas under andra kvartalet.

 

Norra Norrlidens zink-kopparförekomst ligger i Norsjö kommun, Västerbottens län. Mineraliseringen är knuten till en kvarts- och fältspatsporfyrisk vulkanit. Totalt har förekomsten undersökts med 138 borrhål (25 626 meter). Mineraliseringen, som sträcker sig 400 meter i öst-västlig riktning är upp till 30 meter mäktig. Den når bara delvis upp till markytan men har ett djupgående på minst 300 meter. De kända och indikerade mineraltillgångarna framgår av tabell 3 nedan.

 

Tabell 3. Mineraltillgångar i Norra Norrliden-förekomsten per den 14 september 2012.

 

Klass Kton Zink % Bly % Koppar % Silver (g/ton)
Kända 493 2,9 0,4 0,74 59
Indikerade 1 499 2,9 0,3 0,59 40
Antagna 914 1,6 0,2 0,76 34

 

 

Evaförekomsten, som är en massiv, vulkanogen, komplex sulfidmineralisering ligger i norra delen av Skelleftefältet.  En mineraltillgångsuppskattning (ej NI 43-101 / JORC) baserad på kärnor från 23 av 55 kärnborrhål har gjorts av en oberoende konsult och resulterade i ett indikerat tonnage på knappt 5,2 Mton med 2,4 % zink, 0,3 % koppar, 0,4 % bly, 1,0 g/ton guld och 40,0 g/ton silver.

 

Svartlidenförekomsten, som ligger omedelbart norr om Evaförekomsten, är en sulfid-mineralisering av så kallad stringertyp. En historisk uppskattning av mineraltillgångarna (ej enligt NI 43-101/JORC) gjord på basis av resultaten från 109 borrhål (12 840 meter) har redovisats av Boliden AB. Denna visade att det ner till 100 meters djup finns ett antaget tonnage på 65 Kton med 2,8 % koppar och 1,4 % zink. Svartliden-förekomsten täcks av en bearbetnings-koncession (Svartliden K nr 1, se tabell 4 nedan).

 

I den delen av projektet som kallas Copperstone norra finns två undersökningstillstånd, Sandberget 200 och 300 (baserade på två äldre utmål Svartliden 101 och Svartliden 41), med disseminerade koppar-silver-minerali-seringar med historiska mineraltillgångar om 200 Kton var. För närvarande har tonnaget inom Norrliden Mining AB:s undersökningstillstånd norr om Svartliden-koncessionen klassats som antaget då tillgångsbedömningarna inte är utförda enligt någon internationell standard. En genomgång av existerande borrkärnor indikerar dock att området har en utomordentlig potential.

 

Tabell 4. Mineraltillgångar inom Copperstone-projektet.

 

Förekomst/ klassning Kton Zink % Bly % Koppar % Guldg/ton Silver g/ton
Evaförekomsten (ansökt BK*)/
indikerad
5 160 2,4 0,4 0,3 1,0 40
Svartliden K nr 1 (BK*)/
antagen**
65 1,4 n.a 2,8 n.a n.a
Sandberget 300 (UT*)/
antagen**
200 n.a n.a 1,1
Sandberget 200 (UT*)/
antagen**
200 1,8 0,2 22

 

* BK = bearbetningskoncession,

UT = undersökningstillstånd

**Uppskattningarna bygger på historisk information från en existerande bearbetnings-koncession (Svartliden K nr 1) eller tidigare utmål (Sandberget 300/utmål Svartliden 101 och Sandberget 200/utmål Svartliden 41);

n.a. = icke analyserat; — = små mängder

 

Under första kvartalet 2014 inträffade inga förändringar vad avser undersöknings-tillstånd eller bearbetningskoncessioner för Norrliden Mining AB. Per den 31 mars 2014 var Norrliden Mining AB innehavare av tre undersökningstillstånd med en total area om 630 hektar. Norrliden Mining AB har två beviljade bearbetnings-koncessioner om 54 hektar (Norrliden K nr 1 och Svartliden K nr 1) och intresse-bolaget har ansökt om ytterligare en bearbetningskoncession om 34 hektar (Eva K nr 1).

 

Kopparberg Mineral AB:s ägarandel av Norrliden Mining AB uppgår till 50 %.

Nordic Iron Ore AB (NIO)

En viktig milstolpe i Nordic Iron Ore AB:s utveckling passerades under perioden i och med att bolaget erhöll miljötillstånd för de planerade gruvorna i Blötberget och Håksberg. Mark och miljödomstolen lämnade i domen tillstånd att anlägga och driva Blötbergets och Håksbergs järnmalmsgruvor. Domstolen medger även tillstånd för ansökta vattenverksamheter, samt rätt att ta i anspråk ansökta mark- och vattenområden. Domstolen ger Nordic Iron Ore AB verkställighetsförordnande, vilket innebär att bolaget omgående får ianspråkta tillståndet, utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft, utom för arbeten som rör anläggande av dammar för sand och klarningsmagasinet.

 

NIO har under de senaste åren visat upp en trend av växande mineraltillgångar. Under perioden uppgraderades mineraltill-gångarna ytterligare i och med att NIO rapporterade om ökade mineraltillgångar i Blötberget. Kända och indikerade mineral-tillgångar i Blötberget uppskattas till 11,2 Mton med 35,0% järn respektive 27,4 Mton med 45,0% järn. I tillägg till dessa finns 21,4 Mton med 33,0% järn i klassen antagna mineraltillgångar. I sin helhet har nu NIO kända mineraltillgångar om 11,2 Mton med 35 % järn, indikerade tillgångar om 59,8 Mton med 40 % järn och antagna tillgångar om 118,9 Mton med 37 % järn.

 

Nordic Iron Ore AB:s totala uppskattade mineraltillgångar framgår av tabell 5 nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Samlade mineraltillgångar som ligger inom undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner som tillhör Nordic Iron Ore AB per den 19 februari 2014.

 

  Känd Indikerat Antaget
  Mton % Järn Mton % Järn Mton % Järn
Blötberget 11,2 35 % 27,4 45 % 21,4 33 %
Väsman syd* 7,0 39 % 85,9 38 %
Håksberg* 25,4 36 % 11,6 36 %
Summa: 11,2 35 % 59,8 40 % 118,9 37 %

 

(*) Håksbergsfältets och Väsmanfältets mineraltillgångar i tabellen har tidigare redovisats i enlighet med JORC 2004. Se GeoVistas rapporter augusti 2011 samt januari 2013.

 

Kopparberg Mineral AB:s ägarandel av Nordic Iron Ore AB uppgår till cirka 18,6 procent.

 

Mer information om intressebolaget finns på Nordic Iron Ore AB:s hemsida www.nordicironore.se.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentlig händelser efter periodens utgång har inträffat.

Framtidsutsikter

Den pågående uppdateringen av den geologiska modellen inom Copperstone-projektet i Norrliden Mining AB har prioriterats under inledningen av året och kommer fortsatt att prioriteras under den närmaste framtiden. Genomgången väntas leda till en omvärdering av Copperstone-projektet och tillföra Norrliden Mining AB starka argument för en kommande kapitalisering. Så snart resurser säkrats kommer lönsamhetsstudier och eventuellt ytterligare undersökningar att genomföras syftande till produktionsstart i en eller flera av bolagets förekomster. Som operatör av Norrliden Mining AB kommer Kopparberg Mineral att närmast fokusera på att driva projekten inom intressebolaget.

 

Huvuddelen av Bolagets egen prospek-tering i Bergslagen kommer under 2014 att koncentreras till Tvistbo-området. Håkans-bodaprojektet har nedprioriterats i väntan på klargörande av det rättsliga läget.

 

För verksamheten inom Nordic Iron Ore AB slutförs nu feasibilitystudien för uppstarten av gruvan i Blötberget. Kopparberg Mineral AB kommer fortlöpande att vara en aktiv ägare och efter förmåga stödja Nordic Iron Ore AB i intressebolagets fortsatta utveckling.

 

 

Ekonomiskt utfall

Koncernen

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 33 (115) KSEK med ett resultat på        -3 093 (-3 010) KSEK. Resultatet har påverkats av koncernens innehav i intressebolagen NIO med -1 073 (-979)  KSEK och Norrliden Mining AB med -1  (-36) KSEK. Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar har skett under perioden för aktuellt eller föregående räkenskapsår. Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 12 335 (12 797) KSEK varav 628 (907) KSEK aktiverats och 280 (34) KSEK skrivits ned under årets första kvartal. Kassaflödet under perioden var -2 777 (-3 550) KSEK. Vid periodens utgång hade Bolaget 6 534 (2 624) KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var 31 638 (31 654) KSEK.

 

Moderbolaget

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 529 (1 059) KSEK med ett resultat på   -1 171 (-1 306) KSEK. Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar har skett under perioden för aktuellt eller föregående räkenskapsår. Kassaflödet under perioden var -2 777 (-3 550) KSEK. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 6 534 (2 624) KSEK och balansomslutningen vid periodens slut var 47 310 (42 637) KSEK.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida prospek-teringsresultat fortlöpande kommer att utvärderas kan det inte garanteras att undersökningarna av förekomsterna leder till kommersiell produktion.

 

Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på eller avsluta verksamheter.

 

En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovis-ningen för 2013.

 

Antal aktier

Antalet utestående aktier var vid periodens slut 36 442 678 (11 783 040) stycken. Dessa var fördelade på 20 100 (20 100) A-aktier och 36 422 578 (11 762 940) B-aktier.

 

Not 1 Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas koncern- och årsredovisning med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tilläm-pades Årsredovisningslagen och Redovis-ningsrådets Rekommendationer (RR) 1-29 och tillhörande uttalanden. Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3:s kapitel 35. I förekommande fall har jämförelsetalen för 2013 anpassats till K3.

Koncernen
Vid övergången har företaget valt att tillämpa ett tillåtet undantag från retroaktiv tillämpning i koncernredovisningen, vilket innebär att rörelseförvärv som gjorts före tidpunkten för övergången inte har räknats om retroaktivt.


I enligt med föreskrifterna i K3 presenteras posterna i koncernens eget kapital med en annan indelning än tidigare. I koncernens fria reserver 2013 ingick en överkursfond (60 855 KSEK) som nu klassificeras som Övrigt tillskjutet kapital. Posten Annat eget kapital inklusive årets resultat innefattar i de presenterade balansräkningarna balanserade vinstmedel och årets resultat.

Övergången till K3 har inte inneburit några andra förändringar av värdering eller presentation i koncernredovisningen, varken för 2013 eller 2014.

Moderföretaget

Vid övergången har företaget tillämpat följande tillåtna undantag från retroaktiv tillämpning:
– Koncernbidrag som tidigare inte redovisats som bokslutsdisposition har inte omklassificerats.

– Redovisat värde på andelar i dotterföretag har fastställts till det redovisade värdet enligt tidigare principer.

Övergången till K3 har inte inneburit några förändringar av värdering eller presentation, varken för 2013 eller 2014.

 

Kommande rapportdatum

 • Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014 och kvartalsrapport 1 april – 30 juni 2014 kommer att avges 21 augusti 2014.

 

 • Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014 och kvartalsrapport 1 juli – 30 september 2014 kommer att avges 27 november 2014.

 

 • Bokslutskommuniké 2014 och kvartalsrapport 1 oktober – 31 december 2014 kommer att avges 12 februari 2015.

 

 

 


 

 

 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

 

Rapporten har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade personer (QP).

 

Stockholm den 15 maj 2014

Styrelsen

 

 

 

 

sv_SESwedish