MILJÖTILLSTÅND OCH INTRESSENTDIALOG

Miljötillståndsansökan

För att bedriva gruvdrift krävs tillstånd från olika myndigheter och samhällsorgan. Ett av dem är miljötillståndet. Våren 2022 lämnades Copperstones ansökan om miljötillstånd för Viscaria-projektet in till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. to the Land and Environment Court at Umeå District Court.

The ore that is relevant for mining in Viscaria mainly contains copper and iron in the form of magnetite. During the exploration phase, Copperstone conducts ongoing feasibility studies, environmental surveys, and collects the information which must be included in the environmental impact statement in the application. The description consists of surveys of surface and groundwater, and the impact mining is expected to have on nature, outdoor life, and the local community.

Samrådsprocesser

Inför miljötillståndsansökan höll vi på Copperstone regelbundna samråd med våra intressenter. Här informerade vi om läget i ansökningsprocessen och beskrev hur arbetet under ansökningsprocessen skulle se ut. Under och efter samråden kunde intressenter framföra sina åsikter, och i Samrådsportalen (nu omdöpt till Tillståndsportalen) här på hemsidan finns sammanställd dokumentation från remissvar och samrådsmöten. Svaren ingick också i underlaget till miljötillståndsansökan. Tillståndsportalen hittar du här (in Swedish).

Hållbarhetsarbete med intressentdialog

Copperstone vill driva ett trovärdigt och genuint hållbarhetsarbete som utgår ifrån välgrundad kunskap och data. Som ett steg i datainsamlingen har Copperstone tagit fram en bottom-up modell för att identifiera och kvantifiera gruvans framtida koldioxidutsläpp. Den här modellens beräkningar visar att Viscaria har möjlighet att bli en av gruvorna med lägst utsläppsnivåer i världen, under förutsättning att gruvdriften använder högteknologiska fordon och fossilfria energikällor. Beräkningsmodellen inkluderar Scope 1 och 2, vilka redovisar direkta utsläpp från produktion (Scope 1) och indirekta utsläpp från verksamheten, såsom ventilation och elförbrukning (Scope 2). Baserat på de här beräkningarna har Copperstone en bra grund och goda utsikter att kunna ingå i de fem procent av världens gruvor som är mest koldioxideffektiva.

"Copperstone har en bra grund och goda utsikter att kunna ingå i de fem procent av världens gruvor som är mest koldioxideffektiva."

Copperstone för även en aktiv dialog om hållbarhetsarbetet med externa och interna intressenter. Genom dialogen kan Copperstone skapa en tydligare bild av vilka hållbarhetsområden intressenterna uppfattar som väsentliga för Copperstone att arbeta med. Dialogen blir dessutom till hjälp i Copperstones fortsatta strategiarbete och målformuleringar. I årsredovisningen för 2021 planerar Copperstone att presentera en integrerad hållbarhetsrapport.

sv_SESwedish