Om den planerade verksamheten

Planerad återstart av Viscariagruvan i Kiruna

Vår målsättning är att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar och bidra till omställningen mot ett elektrifierat och mer hållbart samhälle. Det finns en stor miljöfördel i att återuppta verksamheten vid Viscaria, där vi på ett befintligt gruvområde i direkt anslutning till världens mest klimatsmarta godsjärnväg har möjlighet att bryta höghaltig koppar med hållbara processer. Vår förhoppning är att vi genom en stark lokal förankring, nyttjande av lokal expertis och skapande av nya arbetstillfällen även ska bidra till en hållbar utveckling av Kiruna.

 

Vad ansökan avser

Copperstone Viscaria AB avser att återuppta gruvverksamheten vid den f.d. Viscariagruvan i Kiruna kommun. Den aktuella malmen innehåller framförallt koppar, men även järn. Den planerade gruvverksamheten kräver tillstånd enligt miljöbalken (SFS 1998:808) och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska ingå i en ansökan om tillstånd för den planerade gruvverksamheten. Som en del av tillståndsprocessen hålls samråd med berörda myndigheter, sakägare, organisationer samt med allmänheten.

Den planerade gruvverksamheten omfattar följande:

  • Brytning av malm i dagbrott och underjordsgruva.
  • Förädling i anrikningsverk med kapacitet att processa upp till 3 Mton.
  • Anrikning av koppar- och järnmalm samt gråberg och anrikningssand från tidigare gruvbrytning i området.
  • Deponering av gråberg och anrikningssand.
  • Klarning och recirkulering av processvatten i klarningsmagasin.
  • Anläggande av industriområde med byggnader och upplagsytor samt vägar för verksamhetens drift och ny planskild överfart över järnvägen.

I samband med gruvverksamheten planeras även följande vattenverksamheter:

  • Bortledande av yt- och grundvatten från bland annat dagbrott och underjordsgruva.
  • Uppsamlande och avskärande diken runt anläggningar för avledning av vatten.
  • Dämning av vatten genom dammar vid sand- och klarningsmagasinet samt vallar vid dagbrott.
  • Avvattning av en mindre tjärn och omläggning av en mindre bäck i anslutning till gruvan.

Preliminär tidplan

Följande preliminära tidplan gäller för kommande miljöansökan:

Tid

Aktivitet

Vinter/sommar 2020/2021

Förstudier, undersökningar och utredningar inför ansökan. Upprättande av samrådsunderlag.

Våren/sommaren 2021

Initialt samråd med länsstyrelsen, Kiruna kommun och sakägare i området.

Sommar/hösten 2021

Fortsatt arbete med underlag för teknisk beskrivning (TB) och miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Ytterligare samråd med myndigheter, särskilt berörda och allmänheten.

Sommar/hösten 2021

Färdigställande av ansökningshandlingar, miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning.

Hösten/vintern 2021

Inlämnande av ansökningshandlingar till mark- och miljödomstolen.

sv_SESwedish