PRESS OCH NYHETER

Copperstone Resources Interim Report July – September 2021

Kiruna, November 19, 2021 JULY – SEPTEMBER 2021 Result of the period amounted to -3,069 (-7,239) KSEK. Earnings per share was 0.00 (-0.01) SEK. Capitalized exploration assets at the end of the period amounted to 408,033 (325,712) KSEK which follows the communicated plan. The cash flow during the period was -15,490 (-6,618) KSEK. The liquidity …

Copperstone Resources Interim Report July – September 2021 Läs mer »

Copperstone Resources delårsrapport januari-september 2021

Kiruna, 19 november 2021 JULI – SEPTEMBER 2021 Resultat för perioden uppgick till -3 069 (-7 239) KSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,01) SEK. Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 408 033 (325 712) KSEK och följer framtagen plan. Kassaflödet under perioden uppgick till -15 490 (- 6 618) KSEK. Likvida …

Copperstone Resources delårsrapport januari-september 2021 Läs mer »

Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (PUBL)

Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” or the ”Company”) today 14 October 2021 at 15:00 held an extraordinary general meeting by way of postal voting. Resolutions The resolutions made are presented below. All resolutions were made unanimously. Changes to the composition of the board of directors (items 6-8 on the agenda) The extraordinary general meeting resolved, …

Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (PUBL) Läs mer »

Extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (Publ)

Stockholm den 14 oktober 2021 PRESSMEDDELANDE EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag den 14 oktober 2021 kl. 15.00 avhållit en extra bolagsstämma genom poströstning. Beslut Nedan framgår de beslut som fattades av stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Förändring i styrelsens sammansättning (punkterna 6–8 på dagordningen) …

Extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (Publ) Läs mer »

Notice of Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (publ)

The shareholders of Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” or the “Company”) are hereby summoned to an extraordinary general meeting on 14 October 2021. As a precautionary measure due to the covid-19 pandemic and in consideration of our shareholders and employees, the board of directors of Copperstone has decided that the meeting shall be conducted without …

Notice of Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 oktober 2021. Som en försiktighetsåtgärd med anledning av covid-19-pandemin och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare, har Copperstones styrelse beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet …

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Copperstone’s Nominating Committee proposes changes to the composition of the Board

The Nomination Committee for Copperstone Resources AB (publ) has informed the company that it is proposing changes to the company’s board composition, and that an Extraordinary General Meeting will be held on October 14, 2021. Markus Petäjäniemi is proposed by the Nomination Committee to be elected as a new Board member and deputy Chairman of …

Copperstone’s Nominating Committee proposes changes to the composition of the Board Läs mer »

Copperstones valberedning föreslår ändringar i styrelsesammansättningen

Valberedningen för Copperstone Resources AB (publ) har meddelat bolaget att man föreslår förändringar i bolagets styrelsesammansättning, och att en extra bolagsstämma ska hållas den 14 oktober 2021. Markus Petäjäniemi föreslås av valberedningen att väljas till ny styrelseledamot och vice styrelseordförande. ”Vi ser oerhört positivt på att Markus Petäjäniemi har föreslagits av valberedning och är beredd …

Copperstones valberedning föreslår ändringar i styrelsesammansättningen Läs mer »

Copperstone Resources utökar Viscaria-projektet

Kiruna 20 september, 2021 Baserat på framgångsrika kärnborrningar samt det generella läget på kopparmarknaden har Copperstone Resources AB (publ) idag reviderat och utvidgat den totala resurs- och produktionsambitionen för återöppnandet av Viscaria koppargruva i Kiruna, Sverige. Företaget utför nu, i fasen för genomförbarhetsstudie, en modellering och planering för en ökad årlig gruvdrift till 3 Mton, …

Copperstone Resources utökar Viscaria-projektet Läs mer »

Copperstone Resources AB interim report January – June 2021

Kiruna, August 19, 2021 APRIL – JUNE 2021 Result of the period amounted to -3,603 (-391) KSEK. Earnings per share was 0.00 (0.00) SEK. Capitalized exploration assets at the end of the period amounted to 379,441 (316,500) KSEK. Shareholders’ equity at the end of the period increased by 90% to 547,711 (287,609) KSEK. The cash …

Copperstone Resources AB interim report January – June 2021 Läs mer »

Copperstone Resources AB delårsrapport januari – juni 2021

Kiruna, 19 augusti 2021 APRIL – JUNI 2021 Resultat för perioden uppgick till -3 603 (-391) KSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00) SEK. Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 379 441 (316 500) KSEK. Aktiekapitalet vid periodens slut ökade med 90% och uppgick till 547 711 (287 609) KSEK. Kassaflödet under …

Copperstone Resources AB delårsrapport januari – juni 2021 Läs mer »

Copperstone’s exploitation concession Viscaria k no. 7 confirmed by the Swedish Government

Kiruna July 12, 2021 Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) has been informed by the Swedish Government about the final decision to grant the Company’s wholly owned subsidiary Copperstone Viscaria AB the exploitation concession Viscaria k no. 7.          In March 2018, the Mining Inspector awarded Copperstone Viscaria AB (then Avalon Minerals Viscaria AB) …

Copperstone’s exploitation concession Viscaria k no. 7 confirmed by the Swedish Government Läs mer »

Copperstones bearbetningskoncession Viscaria k nr. 7 bekräftas av den svenska regeringen

Kiruna den 12 juli 2021 Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har informerats av den svenska regeringen om det slutliga avgörandet att bevilja bolagets helägda dotterbolag Copperstone Viscaria AB bearbetningskoncessionen Viscaria k nr. 7. I mars 2018 tilldelade Bergsstaten Copperstone Viscaria AB (tidigare Avalon Minerals Viscaria AB) bearbetningskoncessionen Viscaria k nr. 7 (64 hektar) i …

Copperstones bearbetningskoncession Viscaria k nr. 7 bekräftas av den svenska regeringen Läs mer »

Norrlandsfonden supports Copperstone Resources with a further 8.46 MSEK

Published June 7, 2021 Norrlandsfonden will invest a further 8.46 MSEK in two convertible debentures in Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”). In accordance with the existing loan agreement in connection with fund raisings, Norrlandsfonden has the right, but not obligation, to invest in Copperstone. The credit facilities are agreed at Stibor 90 + …

Norrlandsfonden supports Copperstone Resources with a further 8.46 MSEK Läs mer »

Norrlandsfonden investerar ytterligare 8,46 MSEK i Copperstone Resources

Kiruna 7 juni 2021 Norrlandsfonden har valt att investera ytterligare 8,46 MSEK i två konvertibla skuldebrev i Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”). I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar. Lånen löper med Stibor 90 + 5 % årlig ränta med kvartalsvisa räntebetalningar från …

Norrlandsfonden investerar ytterligare 8,46 MSEK i Copperstone Resources Läs mer »

Significant subscriptions in Copperstone Resources’ incentive program

Stockholm May 26, 2021 On May 19, 2021, the Annual General Meeting of Copperstone Resources AB (below “Copperstone” or the “Company”) resolved upon incentive programs for the Board and for the Management Group, respectively (the “Programs”). In total 18,750,000 warrants are being acquired in the Programs, which have an exercise price SEK of 1.27 per …

Significant subscriptions in Copperstone Resources’ incentive program Läs mer »

Stort deltagande i Copperstone Resources incitamentsprogram

Stockholm 26 maj 2021 Den 19 maj 2021 beslutade årsstämman i Copperstone Resources AB (nedan “Copperstone” eller “Bolaget”) om incitamentsprogram för styrelsen respektive för ledningsgruppen (“Programmen”). Totalt 18 750 000 teckningsoptioner förvärvas i Programmen som har ett lösenpris på 1,27 SEK per Copperstone-aktie och förfaller i december 2024. Teckningsoptionerna, som kommer att distribueras från dotterbolaget Copperstone Incentive …

Stort deltagande i Copperstone Resources incitamentsprogram Läs mer »

Copperstone Resources AB: Communiqué from Annual General Meeting

Stockholm 19 May 2021 PRESS RELEASE Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” or the “Company”) has today 19 May 2021 at 15.00 held an annual general meeting at the offices of Hannes Snellman Attorneys, Kungsträdgårdsgatan 20, SE-111 47 Stockholm. Resolutions The resolutions made at the meeting are presented below. The resolutions were adopted unanimously. Annual report …

Copperstone Resources AB: Communiqué from Annual General Meeting Läs mer »

Copperstone Resources AB: Kommuniké från årsstämman

Stockholm den 19 maj 2021 PRESSMEDDELANDE Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag den 19 maj 2021 kl. 15.00 avhållit en årsstämma i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Beslut Nedan framgår de beslut som fattades av stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna …

Copperstone Resources AB: Kommuniké från årsstämman Läs mer »

Transaction of shares among Copperstone Resources largest shareholders

Copperstone Resources (“The Company”) has been notified that a transaction of shares has been agreed among the Company’s largest shareholders. The transaction is carried out through a block transaction process. The Company’s largest shareholder Sunstone Metals Ltd has agreed to sell 70 million shares to several investors in a transaction at 0.80 SEK per share, …

Transaction of shares among Copperstone Resources largest shareholders Läs mer »

Ägarförändring bland Copperstone Resources största aktieägare

Copperstone Resources (”Bolaget”) har informerats om att en transaktion av aktier och en ägarförändring har överenskommits bland Bolagets största aktieägare. Transaktionen genomförs genom en så kallad blocktransaktion. Bolagets största aktieägare Sunstone Metals Ltd har avtalat om att sälja 70 000 000 aktier till ett flertal investerare i en transaktion till priset 0,80 SEK per aktie. Befintliga …

Ägarförändring bland Copperstone Resources största aktieägare Läs mer »

Interim Report January – March 2021

JANUARY – MARCH 2021 Result of the period amounted to -5,102 (-1,674) KSEK. Earnings per share was -0.01 (-0.00) SEK. Capitalized exploration assets at the end of the period amounted to 358,013 (311,040) KSEK. Shareholders’ equity at the end of the period increased by 72% to 455,539 (265,193) KSEK. Total assets at the end of …

Interim Report January – March 2021 Läs mer »

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2021

JANUARI – MARS 2021 Resultat för perioden uppgick till -5 102 (-1 674) KSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,00) SEK. Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 358 013 (311 040) KSEK. Aktiekapitalet vid periodens slut ökade med 72% och uppgick till 455 539 (265 193) KSEK. Totala tillgångar vid slutet av …

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2021 Läs mer »

Copperstone utser Anna Tyni till ny VD och koncernchef

Kiruna den 29 april 2021 Copperstone Resources AB utser Anna Tyni till ny VD och koncernchef. Hon tillträder sin position den 1:a maj. Anna Tyni rekryterades till Copperstone i oktober 2020 som huvudansvarig för verksamheten i Kiruna samt det övergripande ansvaret för förberedelserna inför återöppningen av Viscaria-gruvan. I takt med att Viscaria-projektet nu avancerar är …

Copperstone utser Anna Tyni till ny VD och koncernchef Läs mer »

Copperstone Resources publishes Annual Report for 2020

Kiruna April 27, 2021 The annual report for 2020 is now published and available, in Swedish, on Copperstone’s website www.copperstone.se. For further information, please contact Michael Mattsson (CEO) at +46 705 739 777, or info@copperstone.se or visit Copperstone’s webpage: www.copperstone.se. ABOUT COPPERSTONE Copperstone Resources AB is a mineral exploration company formed in 2006. During 2019, the Company acquired …

Copperstone Resources publishes Annual Report for 2020 Läs mer »

Copperstone Resources publicerar årsredovisning 2020

Kiruna den 27 april 2021 Årsredovisningen för 2020 är nu publicerad och finns tillgänglig på Copperstones hemsida, www.copperstone.se. För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson (VD) +46 705 739 777, eller info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se OM COPPERSTONE Copperstone Resources AB är ett prospekteringsbolag som bildades 2006. Under 2019 förvärvades Viscaria-fyndigheten i Kiruna och därmed reviderades …

Copperstone Resources publicerar årsredovisning 2020 Läs mer »

Copperstone Resources open invitation to consultation meetings on the reopening of the Viscaria mine in Kiruna

Kiruna April 21, 2021 In early summer, Copperstone Resources will invite the public to consultation meetings as part of the environmental permit process for the planned restart of the Viscaria copper mine in Kiruna. The goal is to initiate a good dialogue with all stakeholders. “After a couple of years of preparation and environmental feasibility …

Copperstone Resources open invitation to consultation meetings on the reopening of the Viscaria mine in Kiruna Läs mer »

Copperstone Resources bjuder in till samråd om återöppning av Viscariagruvan i Kiruna

Kiruna 21 april 2021 Under försommaren kommer Copperstone Resources att bjuda in till samråd som en del av miljötillståndsprocessen för den planerade återstarten av Viscaria koppargruva i Kiruna. Målsättningen är att skapa en bra dialog med alla berörda parter. – Efter ett par år med förberedelser och miljöförstudier, är det nu dags för det första formella …

Copperstone Resources bjuder in till samråd om återöppning av Viscariagruvan i Kiruna Läs mer »

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Kiruna 20 April 2021 PRESS RELEASE The shareholders of Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” or the “Company”) are hereby summoned to the annual general meeting on 19 May 2021 at 3:00 p.m. at the offices of Hannes Snellman, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47, Stockholm. The registration opens at 2:30 p.m. Notice of attendance etc. Shareholders who …

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Läs mer »

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Kiruna 20 april 2021 PRESSMEDDELANDE Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org.nr 556704–4168 (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2021 kl. 15.00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 14.30 Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av …

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Läs mer »

Copperstone appoints Marcello Imaña as Chief Geologist

Kiruna April 16, 2021 Copperstone Resources AB appoints Marcello Imaña as new Chief Geologist. He will take up his position with immediate effect and will be part of the company’s management team. Marcello Imaña started his employment at Copperstone in November 2020 and has already contributed with very valuable competence and experience not only to …

Copperstone appoints Marcello Imaña as Chief Geologist Läs mer »

Copperstone utser Marcello Imaña till ny Chefsgeolog

Kiruna den 16 april 2021 Copperstone Resources AB utser Marcello Imaña till ny Chefsgeolog. Han tillträder sin position med omedelbar verkan och kommer ingå i bolagets ledningsgrupp. Marcello Imaña påbörjade sin anställning på Copperstone i november 2020 och har redan bidragit med mycket värdefull kompetens och erfarenhet i såväl Viscaria-projektet som Arvidsjaur-projektet där han arbetat …

Copperstone utser Marcello Imaña till ny Chefsgeolog Läs mer »

Copperstone Resources postpones the publication of the Annual Report

Kiruna April 13, 2021 Copperstone Resources AB (publ) has decided to postpone the publication of the Annual Report 2020 until April 27, 2021. The date of the Annual General Meeting remains on May 19, 2021. The annual report will be published on the Company’s website on Tuesday April 27, 2021 and not on the previously …

Copperstone Resources postpones the publication of the Annual Report Läs mer »

Copperstone Resources senarelägger publiceringen av årsredovisning

Kiruna den 13 april 2021 Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har beslutat att senarelägga publiceringen av 2020 årsredovisning till den 27 april. Datum för ordinarie bolagsstämma står fast vid 19 maj. Årsredovisningen kommer att publiceras på Bolagets hemsida tisdagen den 27 april, 2021, mot tidigare meddelad tid, tisdagen den 20 april, 2021. Senareläggningen …

Copperstone Resources senarelägger publiceringen av årsredovisning Läs mer »

Copperstone completes a directed issue of shares and receiving proceeds of SEK 96 million

This press release may not be made public, published or distributed, directly and indirectly, within or to the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such action would be unlawful or subject to legal restrictions. Press releaseKiruna 9 April 2021 The board of directors …

Copperstone completes a directed issue of shares and receiving proceeds of SEK 96 million Läs mer »

Copperstone genomför riktad nyemission och tillförs 96 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.Pressmeddelande Kiruna 9 april 2021 Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) beslutade den 9 …

Copperstone genomför riktad nyemission och tillförs 96 MSEK Läs mer »

Copperstone explores the conditions for carrying out a directed issue of shares

This press release may not be made public, published or distributed, directly and indirectly, within or to the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such action would be unlawful or subject to legal restrictions. Press releaseKiruna 9 April 2021 The board of directors …

Copperstone explores the conditions for carrying out a directed issue of shares Läs mer »

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. PressmeddelandeKiruna 9 april 2021 Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har uppdragit åt …

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission Läs mer »

Board member Malcolm Norris resigns from the Copperstone Board

Kiruna March 10, 2021 Copperstone Resources AB:s board member Malcolm Norris has informed the company of his resignation from the board with immediate effect. Malcolm Norris has been on the board of Copperstone since 2018, representing Sunstone Metals Limited. Sunstone Metals decreased its holding in Copperstone during 2020 and did not participate in the company’s …

Board member Malcolm Norris resigns from the Copperstone Board Läs mer »

Styrelseledamot Malcolm Norris avgår från Copperstones styrelse

Kiruna den 10 mars 2021 Copperstone Resources AB: s styrelseledamot Malcolm Norris har informerat företaget om hans avgång från styrelsen med omedelbar verkan. Malcolm Norris har varit ledamot i styrelsen för Copperstone sedan 2018 och representerat Sunstone Metals Limited. Sunstone Metals minskade sitt innehav i Copperstone under 2020 och deltog inte i företagets övertecknade företrädesemission …

Styrelseledamot Malcolm Norris avgår från Copperstones styrelse Läs mer »

Last day of trading in Copperstone paid subscribed shares (Sw. BTA)

PRESS RELEASE                                                                                                                                           Kiruna on February 16, 2021 NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, JAPAN, CANADA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND, SINGAPORE, HONG KONG, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE ILLEGAL OR REQUIRE FURTHER REGISTRATION OR OTHER MEASURES. …

Last day of trading in Copperstone paid subscribed shares (Sw. BTA) Läs mer »

Sista dag för handel i Copperstone BTA

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                                 Kiruna den 16 februari 2021 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR …

Sista dag för handel i Copperstone BTA Läs mer »

Copperstone Resources receives proceeds of approximately MSEK 170 through an oversubscribed rights issue and through a decided overallotment issue

PRESS RELEASE                                                                                                                                                  Kiruna on 28 January 2021 NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, JAPAN, CANADA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND, SINGAPORE HONG KONG, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE ILLEGAL OR REQUIRE FURTHER …

Copperstone Resources receives proceeds of approximately MSEK 170 through an oversubscribed rights issue and through a decided overallotment issue Läs mer »

Copperstone Resources tillförs cirka 170 MSEK genom övertecknad företrädesemission och genom beslutad övertilldelningsemission

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                                       Kiruna den 28 januari 2021 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA …

Copperstone Resources tillförs cirka 170 MSEK genom övertecknad företrädesemission och genom beslutad övertilldelningsemission Läs mer »

Copperstone Resources publishes prospectus

PRESS RELEASE                                                                                                                                                  Kiruna on 5 January 2021 NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, JAPAN, CANADA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND SINGAPORE HONG KONG, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE ILLEGAL OR REQUIRE FURTHER …

Copperstone Resources publishes prospectus Läs mer »

Copperstone Resources offentliggör prospekt

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                                       Kiruna den 5 januari 2021 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA …

Copperstone Resources offentliggör prospekt Läs mer »

Copperstone Resources invites to an investor meeting/webcast on January 14 due to the rights issue

  PRESS RELEASE                                                                                                                                  Kiruna on 4 January 2021 NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, JAPAN, CANADA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND SINGAPORE HONG KONG, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE ILLEGAL OR REQUIRE FURTHER …

Copperstone Resources invites to an investor meeting/webcast on January 14 due to the rights issue Läs mer »

Copperstone Resources bjuder in till investerarträff/webcast den 14 januari med anledning av företrädesemissionen

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                       Kiruna den 4 januari 2021 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. …

Copperstone Resources bjuder in till investerarträff/webcast den 14 januari med anledning av företrädesemissionen Läs mer »

The board of directors of Copperstone Resources resolves upon a rights issue in accordance with formerly disclosed intention

PRESS RELEASE                                                                                                                                  Kiruna on 22 December 2020 NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, JAPAN, CANADA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND SINGAPORE HONG KONG, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE ILLEGAL OR REQUIRE FURTHER REGISTRATION …

The board of directors of Copperstone Resources resolves upon a rights issue in accordance with formerly disclosed intention Läs mer »

Copperstone Resources styrelse beslutar om företrädesemission i enlighet med tidigare offentliggjord avsikt

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                       Kiruna den 22 december 2020 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. …

Copperstone Resources styrelse beslutar om företrädesemission i enlighet med tidigare offentliggjord avsikt Läs mer »

Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (publ)

Stockholm December 15, 2020 PRESS RELEASE Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” or the ”Company”) today 15 December 2020 at 15:00 held an extraordinary general meeting at the offices of Hannes Snellman Attorneys, Kungsträdgårdsgatan 20, SE-111 47 Stockholm. RESOLUTIONS The resolutions made are presented below. All resolutions were unanimous. Resolution on approval of transaction in accordance with …

Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Stockholm den 15 december 2020 PRESSMEDDELANDE Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag den 15 december 2020 kl. 15.00 avhållit en extra bolagsstämma i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Beslut Nedan framgår de beslut som fattades av stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Beslut om godkännande av transaktion i enlighet …

Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Copperstone Resources reports increased copper resources in Viscaria, in addition magnetite confirmed as a potentially valuable by-product

Kiruna December 8, 2020 Copperstone Resources AB publ (“Copperstone” or “the Company”) announces that the Company’s exploration activities at the D-zone area of the Viscaria Copper Project (“Viscaria”) has resulted in an upgrade of indicated copper resources in the D-zone of +36%, with a copper grade increasing to 1.33% from 1.20% in 2015*. Inferred copper …

Copperstone Resources reports increased copper resources in Viscaria, in addition magnetite confirmed as a potentially valuable by-product Läs mer »

Copperstone Resources offentliggör en ökning av kopparmineralisering i Viscaria, dessutom bekräftas magnetit som potentiellt värdefull biprodukt

Kiruna den 8 december 2020 Copperstone Resources AB (“Copperstone” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolagets prospekteringsaktivitet vid D-zonen av Viscaria kopparprojekt har resulterat i en uppgradering av de indikerade kopparresurserna i D-zonen om +36%, med en kopparhalt som stigit till 1,33% från 1,20% vid senaste uppskattningen av mineralresurser år 2015*. De antagna kopparresurserna i D-zonen har …

Copperstone Resources offentliggör en ökning av kopparmineralisering i Viscaria, dessutom bekräftas magnetit som potentiellt värdefull biprodukt Läs mer »

Notice of Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (publ)

Kiruna 23 November 2020 PRESS RELEASE NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING in Copperstone resources AB (publ) The shareholders of Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” or the “Company”) are hereby summoned to an extraordinary general meeting on 15 December 2020 at 3:00 p.m. at the offices of Hannes Snellman, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47, Stockholm. The registration …

Notice of Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Kallelse till extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Kiruna 23 november 2020 PRESSMEDDELANDE Kallelse till extra bolagsstämma i Copperstone resources AB (publ) Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 december 2020 kl. 15.00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 14.30. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta vid …

Kallelse till extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Copperstone Resources AB: Interim Report July – September 2020

Kiruna, November 20, 2020 JULY – SEPTEMBER 2020 Result of the period amounted to -7,239 (-4,282) KSEK. Earnings after tax per share were -0.01 (-0.01) SEK The cash flow during the period was -6,618 (9,379) KSEK The assets of capitalized expenditure for exploration amounted to 325,712 (295,451) KSEK The liquidity at the end of the …

Copperstone Resources AB: Interim Report July – September 2020 Läs mer »

Copperstone Resources agrees with Sunstone to prepay additional purchase price for Viscaria acquisition (in key parts subject to EGM approval)

PRESS RELEASE                                                                                                                             Kiruna 20 November 2020 Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” or the “Company”) has today agreed on an addendum (the “Addendum”) with its largest shareholder, Sunstone Metals Ltd (“Sunstone”), regarding the acquisition of Avalon Minerals Viscaria AB (“Viscaria”, the subsidiary with the Viscaria mining assets). The Addendum is in key parts …

Copperstone Resources agrees with Sunstone to prepay additional purchase price for Viscaria acquisition (in key parts subject to EGM approval) Läs mer »

Copperstone Resources har överenskommit med Sunstone om förhandsreglering av tilläggsköpeskilling för Viscaria-förvärvet (viktiga delar villkorade av stämmobeslut)

PRESSMEDDELANDE                                                                                                            Kiruna den 20 november 2020 Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag överenskommit om ett tilläggsavtal (”Tilläggsavtalet”) med sin största aktieägare, Sunstone Metals Ltd (”Sunstone”), avseende förvärvet av Avalon Minerals Viscaria AB (“Viscaria”, det dotterbolag som innehar Viscaria-gruvtillgångarna). Tilläggsavtalet är i viktiga delar villkorat av extra bolagsstämmas godkännande, …

Copperstone Resources har överenskommit med Sunstone om förhandsreglering av tilläggsköpeskilling för Viscaria-förvärvet (viktiga delar villkorade av stämmobeslut) Läs mer »

Copperstone Resources intends to carry out a MSEK 160 rights issue with subscription undertakings amounting to MSEK 82 and announces underlying assumptions for the Viscaria Project

PRESS RELEASE                                                                                                                                  Kiruna on 20 November 2020 NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, JAPAN, CANADA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND SINGAPORE HONG KONG, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE ILLEGAL OR REQUIRE FURTHER REGISTRATION …

Copperstone Resources intends to carry out a MSEK 160 rights issue with subscription undertakings amounting to MSEK 82 and announces underlying assumptions for the Viscaria Project Läs mer »

Copperstone Resources AB genomför företrädesemission om 160 MSEK med teckningsåtaganden om 82 MSEK samt offentliggör förutsättningar för Viscaria-projektet

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                       Kiruna den 20 november 2020 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. …

Copperstone Resources AB genomför företrädesemission om 160 MSEK med teckningsåtaganden om 82 MSEK samt offentliggör förutsättningar för Viscaria-projektet Läs mer »

Copperstone recruits Mining Manager for the Viscaria copper project

Danderyd, October 1st, 2020 Copperstone Resources AB is recruiting meritorious Glenn Nilsson as Mining Manager, including responsibility for mining planning, for the Viscaria project in Kiruna. Glenn Nilsson has more than 30 years of experience from a number of leading positions within Boliden and Kaunis Iron, primarily in enrichment and production. He will play a …

Copperstone recruits Mining Manager for the Viscaria copper project Läs mer »

Copperstone rekryterar Gruvchef för Viscaria kopparprojekt

Danderyd den 1 oktober 2020 Copperstone Resources AB rekryterar meriterade Glenn Nilsson som Gruvchef, även med gruvplanering som ansvarsområde, för Viscaria-projektet i Kiruna. Glenn Nilsson har över 30 års erfarenhet från en rad ledande positioner inom Boliden och Kaunis Iron, framförallt inom anrikning och produktion. Han kommer att ha en avgörande roll inom genomförbarhetsstudierna och …

Copperstone rekryterar Gruvchef för Viscaria kopparprojekt Läs mer »

Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (publ)

Stockholm September 29, 2020 PRESS RELEASE Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” or the ”Company”) today 29 September 2020 at 15:00 held an extraordinary general meeting at the offices of Hannes Snellman Attorneys, Kungsträdgårdsgatan 20, SE-111 47 Stockholm. RESOLUTIONS The resolutions made are presented below. Resolution regarding amendments to the articles of associations (item 6 on the …

Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Stockholm den 29 september 2020 PRESSMEDDELANDE Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag den 29 september 2020 kl. 15.00 avhållit en extra bolagsstämma i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Beslut Nedan framgår de beslut som fattades av stämman. Beslut om ny bolagsordning (punkt 6 på dagordningen) Säte: Extra bolagsstämman …

Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Copperstone’s nomination committee proposes changes to the composition of the board of directors

Danderyd September 15, 2020 PRESS RELEASE The nomination committee of Copperstone Resources AB (publ) has informed the company that the nomination committee, ahead to the Extraordinary General Meeting on September 29, 2020, proposes changes to the composition of the board of directors of the company . Lars Seiz is proposed by the nomination committee to …

Copperstone’s nomination committee proposes changes to the composition of the board of directors Läs mer »

Copperstones valberedning föreslår ändringar i styrelsesammansättningen

Danderyd den 15 september 2020 PRESSMEDDELANDE Valberedningen för Copperstone Resources AB (publ) har meddelat bolaget att valberedningen föreslår förändringar i bolagets styrelsesammansättning inför extra bolagsstämman den 29 september 2020. Lars Seiz föreslås av valberedningen att väljas till ny styrelseledamot. Om stämman bifaller förslaget ersätter Lars Seiz nuvarande styrelseledamot Erik Israelsson i styrelsen. Valberedningens förslag till …

Copperstones valberedning föreslår ändringar i styrelsesammansättningen Läs mer »

Nomination committee in Copperstone for the coming Annual General Meeting and the Extraordinary General Meeting on September 29, 2020

PRESS RELEASE Kiruna September 8, 2020 In accordance with the decision at the Annual General Meeting of Copperstone Resources AB (publ) on May 20, 2020, the three largest shareholders as per September 1, 2020, in terms of voting rights who have chosen to participate in the Nomination Committee are hereby announced. The Chairman of the …

Nomination committee in Copperstone for the coming Annual General Meeting and the Extraordinary General Meeting on September 29, 2020 Läs mer »

Valberedning i Copperstone inför nästkommande årsstämma och extra bolagsstämma den 29 september 2020

PRESSMEDDELANDE Kiruna den 8 september 2020 I enlighet med beslut vid årsstämman för Copperstone Resources AB (publ) den 20 maj 2020 meddelas härmed de tre (per den 1 september 2020) till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Styrelsens ordförande Jörgen Olsson har avböjt medverkan i valberedningen i sin roll som styrelseordförande, …

Valberedning i Copperstone inför nästkommande årsstämma och extra bolagsstämma den 29 september 2020 Läs mer »

Notice of Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (publ)

  Danderyd 26 August 2020 PRESS RELEASE The shareholders of Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” or the ”Company”) are hereby given notice of the extraordinary general meeting on 29 September 2020 at 15:00, at the offices of Hannes Snellman Attorneys, Kungsträdgårdsgatan 20, SE-111 47 Stockholm. The registration opens at 14:30. Notice of attendance etc. Shareholders who …

Notice of Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Kallelse Till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Danderyd 26 augusti 2020 PRESSMEDDELANDE Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 september 2020 kl. 15.00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 14.30. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear …

Kallelse Till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

The Board of Copperstone Resources AB (publ) has decided to summon an Extraordinary General Meeting, for governance strengthening purposes

PRESS RELEASE Danderyd August 26, 2020 The board of directors proposes that the Extraordinary General Meeting resolve: upon a change of domicile from Stockholm to Kiruna; to limit the Board of Directors’ authorisation regarding issuance of shares and related equity instruments; to abolish the series of class A shares, of which none are outstanding; and …

The Board of Copperstone Resources AB (publ) has decided to summon an Extraordinary General Meeting, for governance strengthening purposes Läs mer »

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) har beslutat att kalla till Extra Bolagsstämma, i syfte att förstärka bolagsstyrningen

PRESSMEDDELANDE Danderyd 26 augusti 2020 Styrelsen föreslår att Extra Bolagsstämman beslutar om: byte av styrelsens säte från Stockholm till Kiruna; att begränsa styrelsens bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och relaterade instrument; avskaffande av aktieslag A, varav det inte finns några utestående aktier; och ytterligare uppdateringar avseende aktieägares deltagande vid bolagsstämma. Aktieägare kommer även …

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) har beslutat att kalla till Extra Bolagsstämma, i syfte att förstärka bolagsstyrningen Läs mer »

Copperstone Resources AB: Interim Quarterly Report (q2 2020) April to June 2020

Kiruna August 20, 2020 Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) is pleased to announce the Financial results for the Group for April 1 to June 30 2020: Result of the period amounted to -391 (-4,722) KSEK. The quarter has been characterized by significant in-the-ground investments at Viscaria Copper Project, and has furthermore been positively …

Copperstone Resources AB: Interim Quarterly Report (q2 2020) April to June 2020 Läs mer »

Copperstone recruits merited Site Manager for Viscaria Copper Project

Danderyd, July 28th, 2020 Copperstone Resources AB (publ) recruits merited Anna Tyni as Site Manager for the Viscaria-project in Kiruna, Sweden.  Anna Tyni has 20 years of experience from a number of leading positions within LKAB, primarily in enrichment, production and logistics. As Site Manager she will have staff liability for the team in Kiruna …

Copperstone recruits merited Site Manager for Viscaria Copper Project Läs mer »

Copperstone rekryterar meriterad Site Manager för Viscaria kopparprojekt

Danderyd den 28 juli 2020 Copperstone Resources AB (publ) rekryterar meriterade Anna Tyni som Site Manager för Viscaria-projektet i Kiruna.  Anna Tyni har 20-årig erfarenhet från en rad ledande positioner inom LKAB, framför allt inom anrikning, produktion och logistik. Som Site Manager kommer hon att ha personalansvar för teamet i Kiruna samt det övergripande ansvaret …

Copperstone rekryterar meriterad Site Manager för Viscaria kopparprojekt Läs mer »

Copperstone Resources AB: Kati Oy and Arctic Drilling Company to diamond drill at Viscaria, Kiruna

  Danderyd July 14, 2020 Copperstone has, in addition to the drilling contract with Kati Oy (“Kati”), now also signed well-renowned Arctic Drilling Company (“ADC”) as drill contractor at the Viscaria Copper Project for the remainder of 2020. The Kati contract is comprising the already completed ~8,000 metres, with the intention of increasing to a …

Copperstone Resources AB: Kati Oy and Arctic Drilling Company to diamond drill at Viscaria, Kiruna Läs mer »

Copperstone Resources AB: Kati Oy och Arctic Drill Company kontrakterade för diamantborrning i Viscaria, Kiruna

Danderyd den 14 juli 2020 Copperstone har, utöver kontraktet med Kati Oy (”Kati”), nu också tecknat avtal med välrenommerade Arctic Drilling Company (“ADC”) som borrentreprenörer vid Viscaria-projektet i Kiruna för återstoden av 2020. Kati-kontraktet omfattar de redan slutförda ~8 000 meter borrning, med avsikten att nå totalt 22 000 meter över 24 månader. ”Baserat på …

Copperstone Resources AB: Kati Oy och Arctic Drill Company kontrakterade för diamantborrning i Viscaria, Kiruna Läs mer »

Norrlandsfonden invests in Copperstone

Danderyd June 26, 2020 Norrlandsfonden will invest 2 MSEK in a convertible debenture in Copperstone with eight years to maturity. In accordance with the existing loan agreement in connection with fund raisings, Norrlandsfonden has the right, but not obligation, to invest in Copperstone. “We are naturally very pleased to continue our co-operation with Norrlandsfonden to …

Norrlandsfonden invests in Copperstone Läs mer »

Norrlandsfonden investerar i Copperstone

Danderyd den 26 juni 2020 Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) ett 8-årigt lån mot konvertibelt skuldebrev om 2 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar. “Vi är glada över att vårt goda samarbete med Norrlandsfonden fortsätter och nu utgör …

Norrlandsfonden investerar i Copperstone Läs mer »

Record high copper grades during exploration at the Viscaria D-zone; VDD0213 intersects 4.6m at 5.3% copper incl. 0.6m at 20.1% copper

Kiruna June 25, 2020 Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” or “the Company”) today, announces the final results from its first phase drilling campaign at the Viscaria project in Kiruna. The total drill campaign covered almost 8,000 meters out of the planned 22,000 meters pre-mine drillings, and today’s announcement comprise of four holes in the area …

Record high copper grades during exploration at the Viscaria D-zone; VDD0213 intersects 4.6m at 5.3% copper incl. 0.6m at 20.1% copper Läs mer »

Rekordhöga kopparhalter vid provborrningar på Viscarias D-zon; VDD0213 påträffar 4,6m med 5,3% koppar inkl. 0,6m med 20,1% koppar

Kiruna den 25 juni 2020 Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) meddelar idag resultaten från den första fasen av borrkampanjen vid Viscaria-projektet i Kiruna. Den totala borrkampanjen omfattade nästan 8 000 meter av de planerade 22 000 meters borrningar före gruvöppning, och dagens offentliggörande består av fyra hål i områdets D-zon (norr). Resultaten visar på signifikanta …

Rekordhöga kopparhalter vid provborrningar på Viscarias D-zon; VDD0213 påträffar 4,6m med 5,3% koppar inkl. 0,6m med 20,1% koppar Läs mer »

Copperstone recruits experienced Head of Environment and Sustainability

Danderyd June 18, 2020 Copperstone Resources AB (publ) recruits the well-acclaimed  Anders Lundkvist as Head of Environment and Sustainability. Anders Lundkvist has most recently worked as senior environmental consultant for international and Swedish mining companies. Before that, as Director of Environment and Energy at Swedish Mining association (SveMin) and Head of Environment Department at LKAB. …

Copperstone recruits experienced Head of Environment and Sustainability Läs mer »

Copperstone rekryterar meriterad miljö- och hållbarhetschef

Danderyd den 18 juni 2020 Copperstone Resources AB (publ) rekryterar meriterade Anders Lundkvist som miljö- och hållbarhetschef. Anders Lundkvist har närmast arbetat som senior miljökonsult åt svenska och internationella gruvbolag. Innan dess som energi och hållbarhetschef åt branschföreningen SveMin samt som miljöchef åt LKAB. Anders Lundkvist kommer närmast att ansvara för det strategiskt viktiga arbetet …

Copperstone rekryterar meriterad miljö- och hållbarhetschef Läs mer »

2020 incentive program: 9,150,000 warrants will be transferred to participants in phase 1; cash injection of 730,000 SEK to Copperstone

Danderyd June 1, 2020 On May 20, 2020, the Annual General Meeting of Copperstone Resources AB (below “Copperstone” or “the Company”) resolved upon an incentive program for a maximum number of for16,250,000 warrants, each warrant entitling for subscription of one new class B share in the Company. Participants in the incentive program have notified their interest …

2020 incentive program: 9,150,000 warrants will be transferred to participants in phase 1; cash injection of 730,000 SEK to Copperstone Läs mer »

Incitamentsprogram 2020: 9.150.000 teckningsoptioner kommer att överföras till deltagare i fas 1; kapitalinjektion om 730.000 SEK till Copperstone

Danderyd den 1 juni 2020 På Copperstone Resources AB (nedan “Copperstone” eller “Bolaget”) årsstämma den 20 maj 2020 beslutades att införa ett incitamentsprogram avseende maximalt 16.250.000 teckningsoptioner, var och en med berättigande till att teckna en aktie av serie B i Bolaget. Deltagare i första fasen har bekräftat sina intressen att förvärva 9.150.000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna …

Incitamentsprogram 2020: 9.150.000 teckningsoptioner kommer att överföras till deltagare i fas 1; kapitalinjektion om 730.000 SEK till Copperstone Läs mer »

Communiqué From Annual General Meeting in Copperstone Resources AB (publ)

Stockholm May 20, 2020 The annual general meeting in Copperstone Resources AB (publ) (the “Company”) was held on 20 May 2020 at Regeringsgatan 30 in Stockholm whereby the shareholders resolved on the following main matters. A. Annual report and profit and loss statement The annual general meeting adopted the presented profit and loss statement and …

Communiqué From Annual General Meeting in Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Kommuniké från årsstämman 20 maj 2020 (svensk version utan ändring; engelsk version tillagd)

Stockholm den 20 maj 2020 Idag den 20 maj 2020 hölls årsstämma i Copperstone Resources AB (publ) (”Bolaget”) i Convendums lokaler på Regeringsgatan 30 i Stockholm. I bifogat dokument framgår de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. A. Årsredovisning och resultat Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att …

Kommuniké från årsstämman 20 maj 2020 (svensk version utan ändring; engelsk version tillagd) Läs mer »

AGM Minutes (in Swedish) in Copperstone Resources AB (publ)

Stockholm den 20 maj 2020 Idag den 20 maj 2020 hölls årsstämma i Copperstone Resources AB (publ) (”Bolaget”) i Convendums lokaler på Regeringsgatan 30 i Stockholm. I bifogat dokument framgår de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. För ytterligare information, vänligen kontakta VD Michael Mattsson, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på …

AGM Minutes (in Swedish) in Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Business Review – January to March 2020

Danderyd May 20, 2020 Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) is pleased to announce a Business Review (Q1 2020) for the Company. Group Highlights Q1/20 period (Q1/19): The capitalized investments in exploration assets increased to 311,040 (289,029) KSEK. Shareholders’ equity increased by 30.3% to 265,193 (203,493) KSEK. Result of the period amounted to -1,674 …

Business Review – January to March 2020 Läs mer »

Copperstone carries out two directed share issues of SEK 24 million

This press release may not be released, published or distributed, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such measure would be illegal or subject to legal restrictions. Danderyd May 19, 2020 The board of directors of Copperstone …

Copperstone carries out two directed share issues of SEK 24 million Läs mer »

Copperstone genomför två riktade emissioner och tillförs därigenom 24 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.Danderyd 19 maj, 2020 Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) beslutade den 19 maj …

Copperstone genomför två riktade emissioner och tillförs därigenom 24 miljoner kronor Läs mer »

Copperstone explores the conditions for carrying out a directed share issue

Danderyd May 18, 2020 This press release may not be released, published or distributed, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such measure would be illegal or subject to legal restrictions. Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” or …

Copperstone explores the conditions for carrying out a directed share issue Läs mer »

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Danderyd 18 Maj, 2020 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “the Company”) har uppdragit åt ABG …

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission Läs mer »

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 publicerad

Danderyd den 20 april 2020 Copperstone Resources AB meddelar att Årsredovisningen, för räkenskapsåret som avslutats den 31 december 2019, nu finns tillgänglig på www.copperstone.se, på Bolagets kontor samt bilagt detta pressmeddelande. Där återfinns även kallelse till årsstämma, vilken kommer att hållas i Stockholm den 20 maj 2020. För ytterligare information, vänligen kontakta VD Michael Mattsson, …

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 publicerad Läs mer »

Annual Report 2019 (in Swedish) published

Danderyd April 20, 2020 Copperstone Resources AB announces that the Annual Report for the Financial Year ending December 31, 2019, is now available (in Swedish) at www.copperstone.se and at the Company’s office. Since earlier, the Notice for resolutions at the Annual General Meeting May 20, 2020 are also available. For further information, please contact CEO …

Annual Report 2019 (in Swedish) published Läs mer »

Notice to Annual General Meeting 2020 – Kallelse till årsstämma 2020

Danderyd April 20, 2020 Copperstone will hold its Annual General Meeting in Stockholm on May 20, 4 PM CET. Nominations for the Board of Directors, represented by 34% of the votes of Copperstone, include Jörgen Olsson, Jane Lundgren Ericsson and Erik Israelsson. Jörgen Olsson (Bachelor of Science in Business and Economics from Luleå University) has …

Notice to Annual General Meeting 2020 – Kallelse till årsstämma 2020 Läs mer »

Första fasen om 8.000m kärnborrning på Viscaria snart avklarad; temporär paus

Danderyd 7 april 2020 Styrelsen i Copperstone Resources AB (“Copperstone” eller “Bolaget”) har idag, efter 7.580 meter och åtta månaders framgångsrikt samarbete med Kati Oy som leverantör i Viscaria, beslutat att ta en temporär paus i kärnborrningsprogrammet. Kontraktet omfattade initialt just 8.000m, vilket i det närmaste kommer att ha uppnåtts efter det att VDD0215 avslutas. …

Första fasen om 8.000m kärnborrning på Viscaria snart avklarad; temporär paus Läs mer »

First phase of 8,000m core drilling campaign at Viscaria nearly completed; drill pause

Danderyd April 7, 2020 The Board of Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) has today, after 7,580 meters and eight months of successful cooperation with Kati Oy, decided to temporarily pause the ongoing drill campaign Viscaria. The initial contract comprising of 8,000 metres will therefore be met at completion of VDD0215. There is no …

First phase of 8,000m core drilling campaign at Viscaria nearly completed; drill pause Läs mer »

Directed placement of 2.4 MSEK in cash – Clarification

Danderyd March 27, 2020 The Copperstone Board has decided to strengthen the Company’s cash position by 2.4 MSEK through a time efficient directed placement, without pre-emptive right, in order to keep up momentum in the project development and save costs despite the turmoil in global financial markets. The fact that the discount of 9% was …

Directed placement of 2.4 MSEK in cash – Clarification Läs mer »

Förtydligande avseende riktad kontantemission om 2,4 MSEK

Danderyd den 27 mars 2020 Copperstones styrelse har beslutat att stärka Bolagets balansräkning med 2,4 MSEK genom en riktad emission, då tids- och kostnadsaspekten att kunna bibehålla momentum i Viscaria inte skall underskattas med dagens globala marknadsoro i beaktande. Rabatten om 9% mot VWAP den 24 mars 2020 (istället för 25 mars 2020) på Nasdaq …

Förtydligande avseende riktad kontantemission om 2,4 MSEK Läs mer »

Directed placement of 2.4 MSEK in cash

Danderyd March 26, 2020 The Copperstone Board has decided to strengthen the Company’s cash position by 2.4 MSEK through a directed placement, using the authorisation from the Annual General Meeting of 2019. The Company was approached by a debt holder opting for a conversion to equity. The Board decided to also add a strategic investor …

Directed placement of 2.4 MSEK in cash Läs mer »

Riktad kontantemission om 2,4 MSEK

Danderyd den 26 mars 2020 Copperstones styrelse har beslutat att stärka Bolagets balansräkning med 2,4 MSEK genom en riktad emission. Styrelsen använder bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma 2019. Bolaget blev kontaktat av en långivare som uttryckte sitt intresse av att konvertera del av skuld till eget kapital. Bolaget beslöt då att även inkludera en strategisk investerare …

Riktad kontantemission om 2,4 MSEK Läs mer »

HIGH COPPER GRADES RETURNED FROM VISCARIA

Danderyd March 23, 2020 Copperstone is continuing the exploration at the Viscaria D-zone, thanks to the encouraging results from the current drill campaign at the Viscaria Copper Project. Very long intersections including (VDD0210) 16.5m @ 2.3% Cu and (VDD0211) 4.9m @ 1.3% Cu, both outside the mineral resource boundary Highlights        ·The diamond drill hole VDD0210 …

HIGH COPPER GRADES RETURNED FROM VISCARIA Läs mer »

HÖGA KOPPARHALTER PÅTRÄFFAT VID VISCARIA

Danderyd 23 mars 2020 I den pågående borrkampanjen fortsätter Copperstone på Viscarias D-zon efter mycket uppmuntrande resultat. Bolaget har påträffat mycket långa borrhålsskärningar med koppar i järnsten, inkluderande (VDD0210) 16,5m @ 2,3% Cu och (VDD0211) 4,9m @ 1,3% Cu, båda utanför befintlig mineralresurs Sammanfattning:        ·Diamantborrhål VDD0210 och VDD0211 har påträffat imponerande borrhålsskärningar:                                                                     VDD0210 88,1m …

HÖGA KOPPARHALTER PÅTRÄFFAT VID VISCARIA Läs mer »

Financial results for the Group for Year to date January 1 – December 31, 2019

Danderyd February 20, 2020 The closing balance of cumulative capitalized exploration assets amounted to 303,438 (59,212) KSEK, corresponding to an increase of 412%. Total shareholders’ equity was 264,317 (65,412) KSEK, corresponding to an increase of 304%. Total assets at the end of the period was 333,291 (74,681) KSEK, corresponding to an increase of 346%. The …

Financial results for the Group for Year to date January 1 – December 31, 2019 Läs mer »

Uppdatering från den pågående borrkampanjen vid Viscaria

Danderyd den 7 februari 2020 Copperstone har glädjen att uppdatera kring den pågående borrkampanjen vid Viscaria: Upptäckt av en betydande mineraliseringsförlängning på djupet i B-zonen. Ytterligare D-zonsmineralisering har påträffats i stupningsriktningen på den södra linsen (hela 300m utanför befintlig mineralresurs) och på den norra linsen (hela 250m under befintlig mineralresurs), tillhandahållande ypperlig potential för framtida …

Uppdatering från den pågående borrkampanjen vid Viscaria Läs mer »

Viscaria Mine Drilling and Results Update

Danderyd February 7, 2020 Copperstone is pleased to update the market on its Viscaria Mine drilling activities: A significant mineralisation extension discovered at B-zone deep. Additional D-zone mineralisation found along strike at South (300m below existing resource boundary) and North (250m below existing resource boundary), providing excellent potential for future resource extension. All 10 drill …

Viscaria Mine Drilling and Results Update Läs mer »

Rekrytering av Exploration Manager

Danderyd den 15 januari 2020 Jari Juurela, Boliden Kylylahtis Geologichef, ursprungligen från gruvorten Outokumpu i Finland, har anställts såsom Copperstones Exploration Manager (Prospekteringschef). Copperstone har rekryterat Jari Juurela såsom Exploration Manager. Rekryteringen följer efter föregående års finansiella förstärkning, vårt framgångsrika borrprogram och fokusering på gruvdrift vid Viscaria i Kiruna. ”Jari Juurela passar in väldigt väl …

Rekrytering av Exploration Manager Läs mer »

Recruitment of Exploration Manager

Danderyd January 15, 2020 Jari Juurela, the Boliden Kylylahti Geology Manager, originating from the mining town of Outokumpu in Finland, has been employed as Copperstone’s Exploration Manager. Copperstone has recruited Jari Juurela as Exploration Manager. The recruitment follows on last year’s financial build up, our successful drill campaign and initiated push for a mine at …

Recruitment of Exploration Manager Läs mer »

Directed placement of 13.5 MSEK in cash – clarification

Danderyd December 20, 2019 The Copperstone Board December 19, 2019 decided to strengthen the Company’s cash position by 13.5 MSEK through a directed placement to a handful strategic long-term Swedish investors, using the authorisation from the Annual General Meeting of 2019. The price 0.40 SEK/share, representing a discount of 9.5% to VWAP during December 18, …

Directed placement of 13.5 MSEK in cash – clarification Läs mer »

Riktad kontantemission om 13,5 MSEK – förtydligande

Danderyd den 20 december 2019 Copperstones styrelse beslutade igår att stärka Bolagets kassaposition med 13,5 MSEK genom en riktad emission till en handfull strategiska långsiktiga svenska investerare, genom användande av bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma 2019. Emissionskursen 0,40 SEK/aktie, motsvarade 9,5% rabatt mot den genomsnittliga volymvägda aktiekursen på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm den 18 …

Riktad kontantemission om 13,5 MSEK – förtydligande Läs mer »

Riktad kontantemission om 13,5 MSEK; Jörgen Olsson nominerad till ordförande

Danderyd den 19 december 2019 Copperstones styrelse har idag beslutat stärka Bolagets kassaposition med 13,5 MSEK genom en riktad  emission till en handfull strategiska långsiktiga svenska investerare, genom användande av bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma 2019. Valberedningen i Copperstone (bestående av de tre största ägarna jämte ordförande) har beslutat att föreslå Copperstones styrelse och ordinarie bolagsstämma …

Riktad kontantemission om 13,5 MSEK; Jörgen Olsson nominerad till ordförande Läs mer »

Directed placement of 13.5 MSEK in cash; Jörgen Olsson nominated Chairman

Danderyd December 19, 2019 The Copperstone Board today decided to strengthen the Company’s cash position by 13.5 MSEK through a directed placement to a handful strategic long-term Swedish investors, using the authorisation from the Annual General Meeting of 2019. The Copperstone nomination committee (consisting of the three largest owners and the Chairman) has decided to …

Directed placement of 13.5 MSEK in cash; Jörgen Olsson nominated Chairman Läs mer »

BUSINESS REVIEW – JANUARY TO SEPTEMBER 2019

Danderyd November 21, 2019 Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) is pleased to announce a Business Review (Q3 2019) for the Company. Group Highlights Q3 2019 period (Q3-2018): The capitalized investments in exploration assets increased 431% to 295,451 (56,483) KSEK Shareholders’ equity increased 251% to 241,778 (68,960) KSEK Total assets at the end of …

BUSINESS REVIEW – JANUARY TO SEPTEMBER 2019 Läs mer »

The Supreme Administrative Court rules in favour of Copperstone and Sandberget 500

Danderyd November 20, 2019 The Mining Inspector’s award of exploration permit Sandberget 500, Arvidsjaur municipality, to Copperstone stands, as The Supreme Administrative Court in Stockholm (Högsta Förvaltningsdomstolen) on November 19, 2019 rejected an appeal regarding the permit. All exploration permits with regard to the Copperstone project (Sandberget 200, 300, 400 and 500) are valid up and …

The Supreme Administrative Court rules in favour of Copperstone and Sandberget 500 Läs mer »

Högsta Förvaltningsdomstolen beslutar till förmån för Copperstone och Sandberget 500

Danderyd den 20 november 2019 Copperstones, av Bergsstaten beviljade, undersökningstillstånd för Sandberget 500 ligger fast sedan Högsta Förvaltningsdomstolen i Stockholm den 19 november 2019 beslutat att avslå en ansökan om prövningstillstånd i ärendet. Samtliga undersökningstillstånd avseende Copperstoneprojektet (Sandberget 200, 300, 400 och 500) är giltiga till och med år 2022. ”Vi välkomnar förstås beslutet och …

Högsta Förvaltningsdomstolen beslutar till förmån för Copperstone och Sandberget 500 Läs mer »

Directed placement of 2.74 MSEK

Danderyd November 8, 2019 Copperstone strengthens its financial position by an additional 2.74 MSEK by a directed placements to two qualified investors. The transaction structure comprise of the following: 6,231,818 shares for 2,742,000 SEK in cash, net after transaction costs of 0. Approx. 2.3 MSEK will be used to amortize debt including accrued interest. The …

Directed placement of 2.74 MSEK Läs mer »

Riktad emission om 2,74 MSEK

Danderyd 8 november 2019 Copperstone förstärker sin finansiella position med ytterligare 2,74 MSEK genom en riktad emission till två kvalificerade investerare. Transaktionen utgörs av följande delar: 6 231 818 aktier för 2 742 000 SEK i kontanter, netto efter transaktionskostnader som uppgår till 0 SEK. Cirka 2,3 MSEK kommer att användas till att amortera lån inklusive upplupen …

Riktad emission om 2,74 MSEK Läs mer »

Copperstone rekryterar Projektansvarig för Viscaria

Danderyd 7 november 2019 Bergsingenjör Ian Holman rekryteras för att som konsult ansvara för Viscarias projektutveckling. Vidare har geolog Diane Feve anställts till Viscariakontoret i Kiruna. ”Vår rekrytering av Projektansvarig är en mycket viktig milstolpe mot ett återöppnande av Viscariagruvan. Ian Holman har all den relevanta erfarenhet som Copperstone och Viscaria behöver för att initiera …

Copperstone rekryterar Projektansvarig för Viscaria Läs mer »

Viscaria A-zone drillings: VDD0203 returns 20m @1.27% Cu, including 5m @2.99% Cu. VDD0204 returns 18m @1.18% Cu, including 3m @3.28% Cu. Significant potential for cobalt and gold.

Kiruna November 1, 2019 VDD0203 intersected significant Copper and Gold mineralisation VDD0204 intersected significant Copper and Cobalt mineralisation VDD0205 visually appears to have intersected sporadic iron/copper mineralisation and was drilled some 250m below VDD0195, assays are pending “Dear shareholder, we are pleased to deliver the most amazing shallow intersections in the absolute world-class mining jurisdiction …

Viscaria A-zone drillings: VDD0203 returns 20m @1.27% Cu, including 5m @2.99% Cu. VDD0204 returns 18m @1.18% Cu, including 3m @3.28% Cu. Significant potential for cobalt and gold. Läs mer »

Viscaria A-zon: VDD0203 påträffar 20m @1,27% Cu, inkluderande 5m @2,99% Cu. VDD0204 påträffar 18m @1,18% Cu, inkluderande 3m @3,28% Cu. Betydande potential för kobolt och guld konstaterad

Kiruna 1 november 2019 Viscaria A-zon: VDD0203 påträffar 20m @1,27% Cu, inkluderande 5m @2,99% Cu. VDD0204 påträffar 18m @1,18% Cu, inkluderande 3m @3,28% Cu. Betydande potential för kobolt och guld konstaterad. VDD0203 påträffar betydande koppar och guldmineralisering VDD0204 påträffar betydande koppar och koboltmineralisering VDD0205 har avslutats prematurt på 929,3m djup, okulärt förefaller det ha påträffat …

Viscaria A-zon: VDD0203 påträffar 20m @1,27% Cu, inkluderande 5m @2,99% Cu. VDD0204 påträffar 18m @1,18% Cu, inkluderande 3m @3,28% Cu. Betydande potential för kobolt och guld konstaterad Läs mer »

First tranche with Yorkville fully settled

Danderyd October 31, 2019 Copperstone announces that Yorkville Advisors Global, LP (Yorkville) today has decided to convert the remaining 5 MSEK of the outstanding convertible debenture into Copperstone B-shares. The first tranche of 22.5 MSEK is therefore fully settled. Copperstone is entitled, however not obliged, to, subject to certain conditions, raise up to a total …

First tranche with Yorkville fully settled Läs mer »

Första tranchen med Yorkville helt reglerad

Danderyd 31 oktober 2019 Copperstone meddelar att Yorkville Advisors Global, LP (Yorkville) idag beslutat att konvertera resterande 5 MSEK av det utestående konvertibla lånet till aktier. Därmed är första tranchen om 22,5 MSEK fullt reglerad. Bolaget har möjlighet, men inte skyldighet, att på vissa villkor, uppta totalt upp till 100 MSEK genom Yorkville. Bolagets totala …

Första tranchen med Yorkville helt reglerad Läs mer »

Kärnborrningar på Viscaria: VDD0201 påträffar 15m @ 0,73% Cu och 6m @ 1,45% Cu utanför befintlig mineralresurs

Kiruna den 18 oktober 2019 Copperstone har avslutat den första fasen av kärnborrningen på A-zonen i Viscaria. De kemiska resultaten visar på betydande kopparmineralisering utanför huvudzonen. Hittills har VDD0201 och VDD0202 analyserats och resultaten har verifierats av kvalificerad person (QP). Sammanfattning: Första fasen av kärnborrningen på de ytliga delarna av A-zonen har framgångsrikt avslutats. VDD0201, …

Kärnborrningar på Viscaria: VDD0201 påträffar 15m @ 0,73% Cu och 6m @ 1,45% Cu utanför befintlig mineralresurs Läs mer »

Viscaria Drillings – VDD0201 returns 15m @ 0.73% Cu and 6m @ 1.45% Cu outside the Mineral Resource Boundary

Kiruna October 18, 2019 Copperstone is pleased to announce that the assay results of VDD0201 and VDD0202 have been received from ALS laboratories and compiled by Copperstone, verified by the QP. Highlights The phase 1 on A zone shallow drilling has been successfully completed. VDD0201, drilled outside of the mineral resource boundary, intersected significant copper …

Viscaria Drillings – VDD0201 returns 15m @ 0.73% Cu and 6m @ 1.45% Cu outside the Mineral Resource Boundary Läs mer »

Reglering av utestående skuld avseende Viscaria

Danderyd 9 oktober 2019 Copperstones styrelse har idag beslutat att reglera Bolagets kvarvarande skuld inklusive ränta om 5.2 MSEK till Sunstone Metals Ltd avseende den initiala köpeskillingen för Avalon Minerals Viscaria AB. Den initiala köpeskillingen bestod ursprungligen av 160m B-aktier och 40 MSEK i kontanter. Kvarstår gör därefter endast tilläggsköpeskilling att erläggas i samband med …

Reglering av utestående skuld avseende Viscaria Läs mer »

Amortization of the remaining debt regarding Viscaria

Danderyd October 9, 2019 The Copperstone Board has today decided to amortize the remaining debt to Sunstone Metals Ltd of 5.2 MSEK including interest regarding the initial purchasing price for Avalon Minerals Viscaria AB. The initial purchasing price originally was 160m B-shares and 40 MSEK in cash. From today, only additional purchasing price remains, payable …

Amortization of the remaining debt regarding Viscaria Läs mer »

Copperstone presenterar på Augment Mining Forum 2019

Danderyd 3 oktober 2019 Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) deltar på Augment Mining Forum 2019 på Downtown Camper by Scandic i Stockholm den 17 oktober 2019. Vid evenemanget kommer fyra bolag presentera sina verksamheter. Därutöver kommer Kerstin Brinnen, branschjurist på Svemin, tala om branschens utmaningar och möjligheter. Bolagets VD Michael Mattsson kommer presentera …

Copperstone presenterar på Augment Mining Forum 2019 Läs mer »

Copperstone presents at Augment Mining Forum 2019

Danderyd October 3, 2019 Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” or the “Company”) will participate in Augment Mining Forum 2019 held at Downtown Camper by Scandic in Stockholm on October 17th, 2019. At the event, four companies will present. In addition, Kerstin Brinnen from Svemin, will talk about the industry’s challenges and opportunities. The Company’s CEO …

Copperstone presents at Augment Mining Forum 2019 Läs mer »

Norrlandsfonden invests in Copperstone

Danderyd October 2, 2019 Norrlandsfonden will invest 2 MSEK in a convertible debenture in Copperstone with eight years to maturity. In accordance with the existing loan agreement in connection with fund raisings, Norrlandsfonden has the right, but not obligation, to invest in Copperstone. The credit facility is at Stibor 90 + 5 % annual interest …

Norrlandsfonden invests in Copperstone Läs mer »

Norrlandsfonden investerar i Copperstone

Danderyd 2 oktober 2019 Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) ett 8-årigt lån mot konvertibelt skuldebrev om 2 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar. Lånet löper med Stibor 90 + 5 % årlig ränta med kvartalsvisa räntebetalningar från och …

Norrlandsfonden investerar i Copperstone Läs mer »

Positive resolution regarding Sandberget 500

Danderyd September 26, 2019 The Administrative Court of Appeal in Sundsvall (Kammarrätten i Sundsvall) on September 24, 2019 decided in favour of Copperstone Resources, rejecting an appeal against Coppertone’s Sandberget 500 permit. The Mining Inspector’s decision of February 2019, and the Administrative Court’s in Luleå verdict from August 2019 thereof, consequently stand. The Administrative Court …

Positive resolution regarding Sandberget 500 Läs mer »

Kammarrätten beslutar till förmån för Copperstone och Sandberget 500

Danderyd 26 september 2019 Copperstone Resources AB meddelar att Kammarrätten i Sundsvall den 24 september 2019 beslutat att avslå en ansökan om prövningstillstånd avseende undersökningstillstånd Sandberget 500. Bergmästarens beviljan av Sandberget 500 i februari 2019 och Förvaltningsrättens i Luleå dom i augusti 2019 står därmed fast och beslutet kan endast överklagas till Högsta Förvaltningsrätten i …

Kammarrätten beslutar till förmån för Copperstone och Sandberget 500 Läs mer »

Core drillings at Viscaria commences

Danderyd September 16, 2019 Copperstone is pleased to inform that the core drilling campaign at Viscaria is about to commence. The Copperstone organisation has been increased by one field assistant. The drillings will be operated by Kati OY with a first stage of up to 8,000 metres, with the intention of increasing to 22,000 metres …

Core drillings at Viscaria commences Läs mer »

Kärnborrning på Viscaria påbörjas

Danderyd 16 september 2019 Copperstone har glädjen att meddela att borrkampanjen påbörjas. Organisationen har inför kampanjen förstärkts med en fulltidsanställd fältassistent. Borrningarna kommer att utföras av Kati OY och avser initialt upp till 8 000 meter kärnborrning med avsikt att ökas till 22 000 meter fram till december 2020. Kärnborrningskampanjen inleds med VDD0201 (hängvägg till fotvägg …

Kärnborrning på Viscaria påbörjas Läs mer »

Riktad emission och lånekonverteringar till aktier om 13,6 MSEK

Danderyd 7 september 2019 Riktad emission och lånekonverteringar till aktier om 13,6 MSEK Copperstone förstärker sin finansiella position med ytterligare 13,6 MSEK genom en kombination av riktad emission och konverteringar av lån till aktier. ”Vi är glada åt våra nya investerare från Norrbotten, Stockholmsregionen, USA och Schweiz i samband med att vi påbörjar vårt nya …

Riktad emission och lånekonverteringar till aktier om 13,6 MSEK Läs mer »

Directed placement and debt to equity conversion of 13.6 MSEK

Danderyd September 7, 2019 Directed placement and debt to equity conversion of 13.6 MSEK Copperstone strengthens its financial position by 13.6 MSEK by a combination of debt conversion and directed placements. “We are happy to welcome our new investors from Norrbotten, the Stockholm region, the US and Switzerland as we are about to start a …

Directed placement and debt to equity conversion of 13.6 MSEK Läs mer »

Dom i Förvaltningsrätten avslår överklagandet mot Sandberget 500

Danderyd 13 augusti 2019 Copperstone Resources AB (“Copperstone” eller “Bolaget”) informerar att Förvaltningsrätten i Luleå avslår överklagandet av Bergmästarens beviljande, per den 11 februari 2019, av undersökningstillstånd Sandberget 500 rörande Copperstoneprojektet. Samtliga undersökningstillstånd avseende Copperstoneprojektet (Sandberget 200, 300, 400 och 500) är giltiga och giltiga till och med år 2022. “Återigen, som alltid, har Bergmästarens …

Dom i Förvaltningsrätten avslår överklagandet mot Sandberget 500 Läs mer »

The Administrative Court rejects the Sandberget 500 Appeal

Danderyd August 13, 2019 Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) announces that the Administrative Court in Luleå (Förvaltningsrätten i Luleå) rejects the appeal against the Mining Inspector’s award of the Sandberget 500 exploration permit to Copperstone February 11, 2019. All exploration permits with regard to the Copperstone project (Sandberget 200, 300, 400 and 500) …

The Administrative Court rejects the Sandberget 500 Appeal Läs mer »

Copperstones företrädesemission fulltecknad; förbättrar finansiell position med 24 MSEK

Danderyd 10 juli 2019 Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) förbättrar sin finansiella position med 24 MSEK (före transaktionskostnader) I samband med den fulltecknade företrädesemissionen. Resultatet i företrädesemissionen: 30.355.325 nya aktier, motsvarande 58 procent av företrädesemissionen, tecknades med teckningsrätter; 21.976.696 nya aktier, motsvarande 42 procent av företrädesemissionen, tecknades utan teckningsrätter (varav aktier motsvarande ca …

Copperstones företrädesemission fulltecknad; förbättrar finansiell position med 24 MSEK Läs mer »

Copperstone’s rights issue fully subscribed; improves the financial position by SEK 24 million

Danderyd July 10, 2019 Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” or “the Company”) improves the financial position by SEK 24 million (before transaction costs) in connection with the now completed rights issue. The outcome of the rights issue 30,355,325 new shares, equivalent to approximately 58 per cent of the rights issue, were subscribed for with preferential …

Copperstone’s rights issue fully subscribed; improves the financial position by SEK 24 million Läs mer »

Kontrakterar Kati Oy för 8.000 meter kärnborrning på Viscaria i Kiruna

Danderyd 20 juni 2019 Copperstone Resources AB (“Copperstone” eller “Bolaget”) har kontrakterat Kati Oy som kärnborrningsleverantör i Viscaria. Kontraktet innefattar initialt 8.000m, med avsikt att utöka till 22.000 meter över de kommande 24 månaderna. Ansökan avseende arbetstillstånd från sommaren 2019 till och med december 2020 (avseende bearbetningskoncessioner 3, 4 och 7 samt undersökningstillstånd 101 och …

Kontrakterar Kati Oy för 8.000 meter kärnborrning på Viscaria i Kiruna Läs mer »

Kati Oy signed to diamond drill 8,000 metres at Viscaria in Kiruna

Danderyd June 20, 2019 Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) has signed Kati Oy as the drill contractor in Viscaria. The initial contract comprises 8,000 metres, with the intention of increasing to 22,000 metres over 24 months. The work permit application from this Summer up and until December 2020 (regarding mining concessions nr 3, …

Kati Oy signed to diamond drill 8,000 metres at Viscaria in Kiruna Läs mer »

Information Memorandum published

Danderyd June 14, 2019 Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) announces that the Information Memorandum (in Swedish) is now available and attached to this Company Announcement. Terms and conditions in summary: 8 subscription rights will entitle to purchase one new Copperstone B-share at 0.46 SEK. Subscription period: 17 June – 1 July 2019 (may …

Information Memorandum published Läs mer »

Informationsmemorandum publicerat

Danderyd 14 juni 2019 Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) offentliggör härmed informationsmemorandum avseende företrädesemissionen, bifogat detta meddelande. För ytterligare information, vänligen kontakta VD Michael Mattsson, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones webbplats, www.copperstone.se Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons ombud, 22:30 CEST den 14 juni 2019. Om Copperstone Copperstone Resources …

Informationsmemorandum publicerat Läs mer »

Divests the shareholding in NIO, receives 4.5 MSEK; retains convertibles of 7.1 MSEK

Danderyd June 12, 2019 Divests the shareholding in NIO, receives 4.5 MSEK; retains convertibles of 7.1 MSEK Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) is pleased to announce that it has divested its last shares of Nordic Iron Ore (“NIO”), except for an insignificant part, proceeds amounting to 4.5 MSEK net to Copperstone. Copperstone, one …

Divests the shareholding in NIO, receives 4.5 MSEK; retains convertibles of 7.1 MSEK Läs mer »

Copperstone announces rights issue of approx. MSEK 24; commitments and guarantees 70%

Danderyd June 6, 2019 This press release may not be released, published or distributed, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore, Australia, New Zealand and South Africa, or any other jurisdiction where such action is wholly or partially subject to legal restrictions. The information in this press release …

Copperstone announces rights issue of approx. MSEK 24; commitments and guarantees 70% Läs mer »

Företrädesemission om cirka 24 MSEK, åtaganden och garantier om 70%

Danderyd 6 juni 2019 Detta pressmeddelande får inte släppas, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där en sådan åtgärd är helt eller delvis delvis föremål för juridiska restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, …

Företrädesemission om cirka 24 MSEK, åtaganden och garantier om 70% Läs mer »

Kommuniké från årsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Danderyd den 14 maj 2019 Idag den 14 maj 2019 hölls årsstämma i Copperstone Resources AB (publ) (”Bolaget”) i Convendums lokaler på Regeringsgatan 48 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av resultat Bolagsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och balansresultaträkningen …

Kommuniké från årsstämma i Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

AGM presentation available

Danderyd May 14, 2019 Copperstone Resources AB will hold its Annual General Meeting today. The presentation is attached to this Announcement and will be able to upload at www.copperstone.se For further information, please contact CEO Michael Mattsson, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, or visit the Copperstone website at www.copperstone.se This information was submitted for publication, through the …

AGM presentation available Läs mer »

Business Review – January to March 2019

Danderyd May 14, 2019 Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) is pleased to announce a Business Review (Q1 2019) for the Company. Group Highlights Q1-19 period (Q1-18): The capitalized investments in exploration assets increased 571% to 289,029 (43,068) KSEK. Shareholders’ equity increased 208% to 203,493 (65,996) KSEK. Avalon Minerals Viscaria AB has been merged …

Business Review – January to March 2019 Läs mer »

The Swedish Parliament wants to shorten permit lead times in the Mines and Minerals industry

Danderyd May 10, 2019 The Swedish Parliament has granted the motion raised by its Committee on Industry and Trade that the Swedish Government asap should take necessary actions in the intention of shortening and smoothening the lead times of processes within the Mines and Minerals Industry. The Committee on Industry and Trade, in its motion …

The Swedish Parliament wants to shorten permit lead times in the Mines and Minerals industry Läs mer »

Copperstone to present at Aktiespararna’s Small Cap Day and German Mining Network’s Mining Placement Days

Danderyd May 3, 2019, Copperstone to present at Aktiespararna’s Small Cap Day and German Mining Network’s Mining Placement Days Copperstone will present at Aktiespararna Småbolagsdagen (Shareholders Union – Small Cap Day) at Sheraton, Stockholm, at 10am June 3, 2019. Copperstone (CEO Michael Mattsson and Director Malcolm Norris) will participate in German Mining’s Investor Convention in …

Copperstone to present at Aktiespararna’s Small Cap Day and German Mining Network’s Mining Placement Days Läs mer »

Annual Report 2018 (in Swedish) published

Danderyd April 23, 2019 Copperstone Resources AB announces that the Annual Report for the Financial Year ending December 31, 2018, is now available (in Swedish) at www.copperstone.se. Since earlier the Notice with attachments for resolutions at the Annual General Meeting May 14, 2019 are also available. For further information, please contact CEO Michael Mattsson, +46 705 739 …

Annual Report 2018 (in Swedish) published Läs mer »

Notice to Annual General Meeting 2019

Danderyd April 15, 2019 Notice to Annual General Meeting 2019 Copperstone will hold its Annual General Meeting in Stockholm on May 14, 4 PM CET. Nominations for the Board of Directors, represented by more than 40% of the votes of Copperstone, include former Minister for Rural Affairs Sven-Erik Bucht and Australian CEO and Mining Engineer …

Notice to Annual General Meeting 2019 Läs mer »

Company presentation published

Danderyd April 9, 2019 Company announcement – Company presentation published Copperstone Resources AB (Copperstone) is publishing an updated Company presentation. The Summary presentation is attached to this Announcement and will be uploaded at our website at the earliest convenience. Please refer to the website for complete information, and the forward-looking statement in this Announcement as …

Company presentation published Läs mer »

Updated Financial Calendar

Danderyd April 5, 2019 Thanks to the recent Closing of the Viscaria Acquisition and several other processes being executed in parallel, Copperstone Annual Report (in Swedish) will be extended to also include ‘New Copperstone’ and be published April 23, 2019, instead of earlier announced April 12. The Q1 2019/Annual General Meeting will still be announced/held …

Updated Financial Calendar Läs mer »

Recruitment of a Project (Study) Manager for Viscaria

Danderyd March 28, 2019 Company announcement – Recruitment of a Project (Study) Manager for Viscaria Copperstone publishes the Role Description for a Study Manager to the newly acquired Viscaria Copper project. The experienced candidate is a passionate multi-tasker who has been through pre-mine development phases, mining operations and/or a mine construction. Copperstone has wholly-owned exploration …

Recruitment of a Project (Study) Manager for Viscaria Läs mer »

Company announcement – Updated information on Mineral Resources

Danderyd March 21, 2019 Company announcement – Updated information on Mineral Resources Further to the MAR Release March 8, 2019, Copperstone together with its QP are pleased to publish a detailed update and clarification regarding the New Copperstone Mineral Resources. Mineral Resources Table PERC 2017 mton Cu (%) Cu (kton) Zn (%) Zn (kton) Au …

Company announcement – Updated information on Mineral Resources Läs mer »

EYES ON KIRUNA – VISCARIA SCOPING STUDY PUBLISHED

Danderyd March 20, 2019 COPPERSTONE RESOURCES AB: EYES ON KIRUNA – VISCARIA SCOPING STUDY PUBLISHED Following the closing of the Viscaria acquisition, Copperstone has initiated the networking with the local community, land and stake holders. The Board has established an indicative plan for near-term and mid-term development, to be addressed with local interests prior to …

EYES ON KIRUNA – VISCARIA SCOPING STUDY PUBLISHED Läs mer »

ACQUISITION OF VISCARIA COMPLETED – SUNSTONE METALS LARGEST OWNER

Danderyd, March 8, 2019 ACQUISITION OF VISCARIA COMPLETED – SUNSTONE METALS LARGEST OWNER Copperstone Resources AB’s (“Copperstone”) acquisition of Avalon Minerals Viscaria AB (“Viscaria”) was completed today. Viscaria is from now on a wholly-owned subsidiary of Copperstone. Copperstone’s copper mineral resources increases by 480%. Copperstone plans to apply for work permits at the County Administration …

ACQUISITION OF VISCARIA COMPLETED – SUNSTONE METALS LARGEST OWNER Läs mer »

CLOSING OF VISCARIA EXPECTED TO TAKE PLACE MARCH 8, 2019

Danderyd, March 7, 2019 CLOSING OF VISCARIA EXPECTED TO TAKE PLACE MARCH 8, 2019 Copperstone Resources AB (“Copperstone”) is pleased to announce that the Closing of the Viscaria acquisition is likely to occur late afternoon March 8, 2019. As previously announced, closing of the Viscaria acquisition is expected to take place shortly, now more specifically …

CLOSING OF VISCARIA EXPECTED TO TAKE PLACE MARCH 8, 2019 Läs mer »

UPDATE ON PERMITS

Danderyd March 4, 2019 COPPERSTONE RESOURCES AB: UPDATE ON PERMITS Copperstone has been informed that an appeal against Sandberget 500 exploration permit has been filed at the Mining Inspectorate on March 1, 2019. If the appeal is considered legitimate, the case will be handed over to the Administrative Court (Sw: Förvaltningsdomstolen) which will decide on …

UPDATE ON PERMITS Läs mer »

VISCARIA ACQUISITION WILL CLOSE AS FINANCING CONCLUDED

Danderyd, February 22, 2019 COPPERSTONE: VISCARIA ACQUISITION WILL CLOSE AS FINANCING CONCLUDED Copperstone has signed an agreement with Yorkville Advisors Global, LP (“Yorkville”) for financing of up to 100 MSEK through a convertible debt facility. The Viscaria transaction will be closed with the first tranche of the convertible debt facility of 22.5 MSEK after an …

VISCARIA ACQUISITION WILL CLOSE AS FINANCING CONCLUDED Läs mer »

INTERIM QUARTERLY REPORT (Q418) OCTOBER 1st 2018 TO DECEMBER 31st 2018

INTERIM QUARTERLY REPORT (Q418) OCTOBER 1st 2018 TO DECEMBER 31st 2018 Financial results for the Group for October 1st to December 31st 2018: Result of the period amounted to -5,048 (-1,958) KSEK. Earnings after tax per share were -0.02 (-0.01) SEK. The cash flow during the period was -952 (23,951) KSEK. The shares in NIO …

INTERIM QUARTERLY REPORT (Q418) OCTOBER 1st 2018 TO DECEMBER 31st 2018 Läs mer »

STRENGTHENING OF THE PERMISSION PORTFOLIO

Copperstone today was awarded additional exploration permits from the Mining Inspector, regarding more than 8,000 ha in Arvidsjaur municipality. The permits concern Sandberget 400 (535ha) and Sandberget 500 (7641ha), which were reapplied for as Copperstone received the Eva k nr 1 exploitation concession. There have been some minor carve-outs of exploitation concession buffer zones and …

STRENGTHENING OF THE PERMISSION PORTFOLIO Läs mer »

VISCARIA UPDATE REGARDING FINANCING AND EXPECTED CLOSING

VISCARIA UPDATE REGARDING FINANCING AND EXPECTED CLOSING Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) is pleased to announce that the Company has signed a 5-year 25 MSEK credit facility. In addition a non-binding term sheet regarding a convertible debt facility of 100 MSEK has been signed with a US-based fund. Upon the convertible debt facility …

VISCARIA UPDATE REGARDING FINANCING AND EXPECTED CLOSING Läs mer »

CHANGE OF MANAGEMENT

Danderyd 20th December 2018 The Board of Copperstone (“Copperstone” or “the Company”) announces that Michael Mattsson takes over as CEO of Copperstone, as Chris McKnight steps down. As the company is growing, Copperstone will separate the roles of CEO and Exploration Manager. Ann Zetterberg Littorin will take over as Chairman of the Board, effective immedia1tely. …

CHANGE OF MANAGEMENT Läs mer »

COPPERSTONE CONFIRMS LARGE SCALE EXPLORATION TARGET POTENTIAL OF 150-210 MILLION TONNES AT 0.25-0.45% COPPER AT GRANLIDEN AND PROVIDES AN UPDATED MINERAL RESOURCE INVENTORY FOR THE PROPERTY

Published 20th December 2018 Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) is pleased to announce that an Exploration Target potential of 150-210 million tonnes at a grade of 0.25-0.45% copper has been estimated by Micon International Co LTD (UK) (“Micon”) for the Granliden area of the project. This potential is in line with recent guidance …

COPPERSTONE CONFIRMS LARGE SCALE EXPLORATION TARGET POTENTIAL OF 150-210 MILLION TONNES AT 0.25-0.45% COPPER AT GRANLIDEN AND PROVIDES AN UPDATED MINERAL RESOURCE INVENTORY FOR THE PROPERTY Läs mer »

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Idag den 27 november 2018 hölls extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) (”Bolaget”) i Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Godkännande av förvärv av samtliga aktier i Avalon Minerals Viscaria AB Bolagsstämman beslutade att godkänna förvärvet av samtliga aktier i Avalon Minerals Viscaria …

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Läs mer »

SUNSTONE SHAREHOLDERS VOTE IN FAVOUR OF THE VISCARIA TRANSACTION

Copperstone Resources AB (“Copperstone”) is pleased to announce that 99,95% of the shareholder votes represented at the Sunstone Metals Ltd (“Sunstone”) Extra General Meeting today were in favour of the Viscaria transaction with Copperstone. “The Viscaria Copper Project is advancing towards Closing through Sunstone’s clear cut confidence in our joint vision to make New Copperstone …

SUNSTONE SHAREHOLDERS VOTE IN FAVOUR OF THE VISCARIA TRANSACTION Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: INTERIM QUARTERLY REPORT (Q318) JULY 1st 2018 TO SEPTEMBER 30th 2018

Published 22nd November 2018 Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) is pleased to announce the Interim Quarterly Report (Q318) for the Company. A brief summary of the report follows: Financial results for the Group for July 1st to September 30th 2018: Result before taxes amounted to -955 (-962) KSEK. Earnings after tax per share …

COPPERSTONE RESOURCES AB: INTERIM QUARTERLY REPORT (Q318) JULY 1st 2018 TO SEPTEMBER 30th 2018 Läs mer »

NOTICE (IN SWEDISH) OF EXTRA GENERAL MEETING IN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org.nr 556704-4168 (”Bolaget”), kallas till extra bolagsstämma den 27 november 2018 klockan 17:30 på Hamilton Advokatbyrås kontor på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistreringen till stämman börjar klockan 17:00. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta på stämman ska: dels …

NOTICE (IN SWEDISH) OF EXTRA GENERAL MEETING IN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Läs mer »

NORRLANDSFONDEN TO CONVERT 1.5 MSEK INTO B-SHARES OF COPPERSTONE

Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) announces that Stiftelsen Norrlandsfonden (“Norrlandsfonden”) will convert 1.5 MSEK of the September 2015 tranche, into 6,250,000 B-shares in Copperstone at a conversion price of 0.24 SEK. The transaction will result in a strengthening of the financial net and balance sheet of Copperstone. The share capital of Copperstone will …

NORRLANDSFONDEN TO CONVERT 1.5 MSEK INTO B-SHARES OF COPPERSTONE Läs mer »

sv_SESwedish