PRESS OCH NYHETER

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KOPPARBERG MINERAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ), org. nr 556704-4168 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 januari 2015 klockan 16.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.   Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: –          dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken tisdagen den 20 januari …

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KOPPARBERG MINERAL AB (PUBL) Läs mer »

Bergmästaren förordar bearbetningskoncession för Eva-förekomsten

Bergmästaren har i ett yttrande expedierat den 28 november 2014 ansett att bearbetningskoncession bör beviljas för Eva-förekomsten i Arvidsjaurs kommun. Eftersom Bergsstatens bedömning därmed skiljer sig från Länsstyrelsens i Norrbotten inställning hänskjuts ärendet till Regeringen för avgörande. Eva-förekomsten är ett av de mineralintressen som finns i intressebolaget Norrliden Mining AB, för vilket Kopparberg Mineral AB …

Bergmästaren förordar bearbetningskoncession för Eva-förekomsten Läs mer »

Delårsrapport januari – september 2014

¨         Nettoomsättningen för perioden uppgick till 418 (534) KSEK, varav senaste kvartalet 272 (160) KSEK. ¨         Periodens resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till -8 654 (-7 408) KSEK, varav för tredje kvartalet -2 738 (-4 404) KSEK. Resultat per aktie före utspädning var      -0,24 (-0,63) SEK varav för senaste kvartalet -0,08 (-0,37) SEK. ¨         …

Delårsrapport januari – september 2014 Läs mer »

Kopparberg Mineral AB redovisar resultatet av inlösen av optionsprogrammet TO3B

Kopparberg Mineral AB:s optionsprogram TO3B avslutades den 17:e oktober 2014. Resultatet innebar att cirka 2 300 000 B-aktier förvärvades av optionsinnehavarna och Bolaget erhöll cirka 1 268 000 kr i likvida medel. Aktier kommer inom de närmaste dagarna att levereras till angivna depåer och VP-konton.    För ytterligare information kontakta: Per Storm, VD, Kopparberg Mineral …

Kopparberg Mineral AB redovisar resultatet av inlösen av optionsprogrammet TO3B Läs mer »

Kopparberg Mineral AB avser dela ut Nordic Iron Ore AB-aktier till sina aktieägare

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB har beslutat att under hösten föreslå utdelning till nuvarande aktieägare av minst hälften av sitt innehav i Nordic Iron Ore AB (NIO). Det innebär att upp till 1 000 000 aktier motsvarande 1 NIO-aktie per 50 aktier i Kopparberg Mineral AB vid full utspädning.   Beslutet om utdelning, och slutliga villkor …

Kopparberg Mineral AB avser dela ut Nordic Iron Ore AB-aktier till sina aktieägare Läs mer »

Mandalay Resources Corp. ny partner i Norrliden Mining AB

Kopparberg Mineral AB välkomnar Mandalay Resources Corp. (Mandalay) som ny partner i Norrliden Mining AB. Mandalay är ett gruvbolag noterat på Torontobörsen (TSX: MND) med ett marknadsvärde om cirka 400 MUSD och med verksamheter i Australien, Chile och Sverige. Mandalay förvärvade nyligen Elgin Mining Inc. med bl.a. Björkdalsgruvan och därmed partnerskapet i Norrliden Mining AB. …

Mandalay Resources Corp. ny partner i Norrliden Mining AB Läs mer »

Kopparberg Mineral AB anpassar pris på utestående teckningsoption TO3B

  Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har idag beslutat att anpassa priset på utestående teckningsoption, TO3B, till 0,55 kr per aktie. En (1) option ger vid det nya priset rätt att köpa 1,78 aktier till priset av 0,55 kr per aktie. Teckning sker i poster om 50 stycken TO3B. Löptiden för optionen förlängs i samband …

Kopparberg Mineral AB anpassar pris på utestående teckningsoption TO3B Läs mer »

Kopparberg Mineral söker rättsprövning i Håkansbodaärendet

Kopparberg Mineral har ansökt om rättsprövning hos Högsta Förvaltningsdomstolen avseende hanteringen av Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda. Bolagets inställning är att Regeringen baserade sitt avslag av Bolagets överklagande av Bergsstatens beslut på material som ej varit föremål för prövning i lägre instans och därigenom bröt mot instansordningsprincipen. Genom Regeringens hantering av Bolagets överklagande berövades …

Kopparberg Mineral söker rättsprövning i Håkansbodaärendet Läs mer »

Kopparberg Mineral AB förlänger löptiden på utestående teckningsoption TO3B

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har beslutat att förlänga löptiden på utestående teckningsoption, TO3B, till och med den 30 september 2014. Lösenpriset är oförändrat 1,00 kr per aktie och teckning sker i poster om 50 stycken TO3B.   För ytterligare information kontakta: Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se. …

Kopparberg Mineral AB förlänger löptiden på utestående teckningsoption TO3B Läs mer »

Ny utvärdering i Skelleftefältet visar betydligt större förekomster än väntat: 60 till 100 Mton vid 1,0 – 1,25 % Cueq*

  Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Norrliden Mining AB har under senare tid genomfört förnyade studier av förekomsterna i Copperstoneområdet i norra Skelleftefältet. Utvärderingen visar att området bör betraktas som ett sammanhängande projekt och att det omfattar ett ”exploration target” om 60-100 Mton med ett metallinnehåll motsvarande 1,0 – 1,25 % kopparekvivalenter*.   ”Detta är bland …

Ny utvärdering i Skelleftefältet visar betydligt större förekomster än väntat: 60 till 100 Mton vid 1,0 – 1,25 % Cueq* Läs mer »

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB genomför nyemissioner till kursen 25 kronor per aktie.

I syfte att säkra finansieringen av den slutliga s.k. ”feasibilitystudien” som krävs inför återstarten av Ludvika Gruvor har Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB beslutat att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en nyemission av aktier i bolaget riktat till institutionella investerare upp till 60 miljoner kronor. Emissionen är säkerställd av Inlandsinnovation AB …

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB genomför nyemissioner till kursen 25 kronor per aktie. Läs mer »

Delårsrapport januari – juni 2014

¨         Nettoomsättningen för perioden uppgick till 146 (374) KSEK, varav senaste kvartalet 113 (259) KSEK. ¨         Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -5 916 (-3 004) KSEK, varav för andra kvartalet -2 805 (18) KSEK. Resultat per aktie efter utspädning var -0,16 (-0,25) SEK varav för senaste kvartalet -0,08 (0,00) SEK. ¨         …

Delårsrapport januari – juni 2014 Läs mer »

Inlandsinnovation investerar ytterligare 20 MSEK i intressebolaget Nordic Iron Ore AB

Nordic Iron Ore AB är stolta att kunna meddela att Inlandsinnovation har beslutat att medverka med 20 MSEK i den kommande riktade emissionen som Kopparberg Mineral AB:s intressebolag genomför. Emissionen omfattar minst 40 MSEK och är säkerställd genom Inlandsinnovations och intressebolagets huvudägares, Bengtssons Tidnings AB, garantier.   Nordic Iron Ore AB har även beslutat att …

Inlandsinnovation investerar ytterligare 20 MSEK i intressebolaget Nordic Iron Ore AB Läs mer »

Kopparberg Mineral förlänger löptid på utestående option och sänker lösenpris

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har beslutat att förlänga löptiden på utestående teckningsoptioner, TO3B till den 15 september, och samtidigt sänka lösenpriset till 1 kr per aktie. Det negativa beslutet från Regeringen, där bolaget kommer att söka rättsprövning, tillsammans med det rådande marknadsläget för branschen motiverar beslutet.   ”Vi är självklart mycket besvikna över Regeringens …

Kopparberg Mineral förlänger löptid på utestående option och sänker lösenpris Läs mer »

Regeringen avslår Kopparberg Minerals överklagande avseende bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan

Regeringen har den 12 juni 2014 avslagit Kopparberg Minerals överklagande av Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten.   För ytterligare information kontakta: Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se.    Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag …

Regeringen avslår Kopparberg Minerals överklagande avseende bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan Läs mer »

Kopparberg Mineral AB erhåller undersökningstillstånd för Tomtebo gruvfält.

Bergsstaten har godkänt Kopparberg Minerals ansökan om undersökningstillstånd för Tomtebo gruvfält i Dalarna. Gruvfältet kommer att utgöra ett komplement till Bolagets förekomster i Bergslagen och kommer att undersökas mer detaljerat under den kommande tiden.   Gruvfältet i Tomtebo är känt sedan 1500-talet och var i drift fram till mitten av 1970-talet, då genom Stora Kopparbergs …

Kopparberg Mineral AB erhåller undersökningstillstånd för Tomtebo gruvfält. Läs mer »

Årsstämmokommuniké

Vid Kopparberg Mineral AB:s årsstämma den 15 maj 2014 kl. 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm, beslöts följande:   ¨         Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013 fastställdes. ¨         Beslöts att disponera koncernens vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen och föra över i ny räkning 32 068 472 SEK. ¨         Styrelsen …

Årsstämmokommuniké Läs mer »

Kvartalsrapport januari – mars 2014

  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 33 (115) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3 093 (-3 010) KSEK. Resultat per aktie var -0,08 (-0,26) SEK. Kassaflödet under perioden var -2 777 (-3 550) KSEK. Vid periodens utgång fanns     6 534 (2 624) KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var 31 638 …

Kvartalsrapport januari – mars 2014 Läs mer »

Kopparberg Mineral AB publicerar Årsredovisning och koncern-redovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida: www.kopparbergmineral.se.   Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det.   För ytterligare information kontakta: Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24. per.storm@kopparbergmineral.se           Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att …

Kopparberg Mineral AB publicerar Årsredovisning och koncern-redovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013. Läs mer »

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2014 klockan 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: –          dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 9 maj 2014, –          dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 9 maj 2014, klockan 12.00 under adress: Kopparberg Mineral AB (publ) Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala, tel: +46 (0)580-888 90 eller per …

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2014 klockan 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm. Läs mer »

Mark och miljödomstolen ger Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB tillstånd att återstarta gruvorna i Ludvika.

Mark och miljödomstolen lämnar i domen den 20 mars 2014 Nordic Iron Ore AB tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken att anlägga och driva Blötbergets och Håksbergs järnmalmsgruvor. Domstolen medger även tillstånd för ansökta vattenverksamheter, samt rätt att ta i anspråk ansökta mark- och vattenområden.   Domstolen ger Nordic Iron Ore AB verkställighetsförordnande, …

Mark och miljödomstolen ger Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB tillstånd att återstarta gruvorna i Ludvika. Läs mer »

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ores mineraltillgångar i Blötberget ökar med cirka 50%

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (publ) rapporterade i går om ökade mineraltillgångar i Blötberget. Kända och indikerade mineraltillgångar i Blötberget uppskattas till 11,0 Mt med 35,0% järn respektive 27,4 Mt med 44,5% järn.  I tillägg till dessa finns 21,4 Mt med 33,0% järn i klassen antagna mineraltillgångar.  Detta medför att de sammanlagda …

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ores mineraltillgångar i Blötberget ökar med cirka 50% Läs mer »

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013

  Nettoomsättningen under perioden uppgick till 641 (773) KSEK, varav sista kvartalet 107 (79) KSEK.   Periodens resultat efter finansnetto uppgick till -10 613 (-13 887) KSEK, varav sista kvartalet -3 255 (-4 144) KSEK.  Resultat efter skatt per aktie var -0,77 (-1,88) SEK före utspädning, varav sista kvartalet -0,16 (-0,41) SEK.   Kassaflödet under året var …

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013 Läs mer »

Kopparberg Mineral AB (publ) förlänger teckningstiden för TO3B

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB har beslutat att förlänga löptiden på utestående optionsprogram i Kopparberg Mineral AB, TO3B. Den nya sista dagen för inlösen blir 30 juni 2014. Det rådande marknadsläget och förväntad utveckling i Kopparberg Mineral AB, samt i intresse- och portföljbolag, motiverar den förlängda löptiden. Erbjudandet innebär rätten att för varje (1) innehavd …

Kopparberg Mineral AB (publ) förlänger teckningstiden för TO3B Läs mer »

sv_SESwedish