PRESS OCH NYHETER

Copperstone Resources AB: Answers to request for additional specifications for the application for exploitation concession for Eva K nr 1.

Copperstone Resources AB (the Company or Copperstone) has today submitted its documentation to the request for additional information received from the Mining Inspectorate on November 1st 2016. The Company has submitted its documentation according to industry standard. During the autumn, the Company has had constructive meetings with the relevant authorities and interested parties. Copperstone has …

Copperstone Resources AB: Answers to request for additional specifications for the application for exploitation concession for Eva K nr 1. Läs mer »

Copperstone Resources AB: Inlämnat svar på begäran om komplettering av koncessionsansökan för Eva K nr 1.

Copperstone Resources AB (Bolaget eller Copperstone) har idag lämnat in den komplettering som Bergsstaten efterfrågade den 1 november 2016. Bolaget har besvarat Bergsstatens frågor i enlighet med praxis. Bolaget har under hösten haft konstruktiva möten med berörda myndigheter och sakägare. Copperstone har uppdaterat materialet med aktuell information beträffande ingångna avsiktsförklaringar och andra avtal samt berört …

Copperstone Resources AB: Inlämnat svar på begäran om komplettering av koncessionsansökan för Eva K nr 1. Läs mer »

Copperstone Resources: Svartliden is most likely part of a large hydrothermal alteration system

Copperstone Resources AB (the Company or Copperstone) is publishing an operational update for Svartliden. During the last months, an international team of geologists have been evaluating a hydrothermal alteration halo that has been identified at Svartliden and is central to the working hypothesis that Svartliden/Eva is prospective for discovery of possible copper-gold porphyry-style mineralization. These …

Copperstone Resources: Svartliden is most likely part of a large hydrothermal alteration system Läs mer »

Copperstone Resources: Svartliden är med allt större visshet del av ett större omvandlat system

Copperstone Resources AB (Bolaget eller Copperstone) publicerar en uppdatering av arbeten utförda på Svartlidenområdet. Under de senaste månaderna har ett internationellt geologteam arbetat med att utvärdera den omvandlingszon som identifierats på Svartlidenområdet och som är en central del av hypotesen om att Svartliden/Eva är en möjlig guld-koppar porfyrmineralisering. Observationerna är intressanta och utgör nödvändiga, men …

Copperstone Resources: Svartliden är med allt större visshet del av ett större omvandlat system Läs mer »

Copperstone Exploration: Good assay results from drilling at Svartliden strengthens the hypothesis of a potential Cu-Au porphyry-style system

Copperstone Resources (Copperstone or the Company) has received and evaluated the assay results from the Svartliden (SV) drill campaign (4 drill holes) from the summer of 2016. Together with historic data from earlier drilling campaigns this supports the hypothesis presented in the press release of October 24, 2016, that mineralization in the Svartliden and adjacent …

Copperstone Exploration: Good assay results from drilling at Svartliden strengthens the hypothesis of a potential Cu-Au porphyry-style system Läs mer »

Copperstone Resources: Goda analysresultat från sommarens borrningar, hypotesen om en Cu-Au- porfyrmineralisering förstärks

Copperstone Resources (nedan Copperstone eller Bolaget) har erhållit och utvärderat analysresultaten från sommarens borrkampanj på Svartliden om 4 hål. Tillsammans med historisk data från tidigare borrkampanjer stödjer detta den hypotes som presenterades i pressmeddelande den 24 oktober 2016 – att mineraliseringen på och kring Svartlidenkoncessioner kan vara en storskalig Au-Cu porfyrmineralisering och att Svartliden-Eva kan …

Copperstone Resources: Goda analysresultat från sommarens borrningar, hypotesen om en Cu-Au- porfyrmineralisering förstärks Läs mer »

Copperstone Resources: Request from the Mining Inspector on completion of application for exploitation concession for Eva K nr 1.

Copperstone Resources (Copperstone or the Company) has, after consultation with the Mining Inspectorate, received a formal request for a completion of the application for exploitation concession regarding Eva K nr 1 in Arvidsjaur municipality. The request for completion stems from the decision of the Swedish Government to refer back the application to the Mining Inspectorate …

Copperstone Resources: Request from the Mining Inspector on completion of application for exploitation concession for Eva K nr 1. Läs mer »

Copperstone Resources: Begäran från Bergsstaten om komplettering av koncessionsansökan för Eva K nr 1

Copperstone Resources (nedan Copperstone eller Bolaget) har efter samråd med Bergsstaten nu erhållit en formell begäran om komplettering av ansökan om bearbetningskoncession för Eva K nr 1 i Arvidsjaurs kommun. Begäran om komplettering härrör från Regeringens återförvisning av koncessionsärendet tillbaka till Bergsstaten i juni 2016. Bolagets kompletteringar skall vara Bergsstaten tillhanda senast den 3 januari …

Copperstone Resources: Begäran från Bergsstaten om komplettering av koncessionsansökan för Eva K nr 1 Läs mer »

Copperstone Resources: international expertise evaluates Svartliden prior to deep core drilling

Copperstone Resources (“Coppertone” or “the Company”) is pleased to announce that the Company is advancing the work on possible Cu-Au porphyry systems at Svartliden in northern Sweden. Under the supervision of Lead Exploration Geologist Christopher McKnight, the Company has assembled international geological expertise in order to expedite analysis and modelling of the target, including construction …

Copperstone Resources: international expertise evaluates Svartliden prior to deep core drilling Läs mer »

Copperstone Resources: internationell expertis anlitad till Svartliden inför kärnborrning på djupet

Copperstone Resources (nedan ”Copperstone” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget för närvarande fortsätter arbetet med en möjlig Cu-Au porfyrmineralisering på och kring Svartlidenkoncessionen. Under ledning av Bolagets projektgeolog Christopher McKnight har Bolaget samlat internationell geologisk expertis i syfte att påskynda analys och modellering av förekomsten, som inkluderar skapandet av en sammanhängande 3D modell och förslag på …

Copperstone Resources: internationell expertis anlitad till Svartliden inför kärnborrning på djupet Läs mer »

Copperstone Resources AB: Loan holders engaged in an offset issue of SEK 4,06m to shares

Copperstone Resources AB (below ”Copperstone” or ”the Company”) hereby announces that a majority of the Company’s loan holders (according to Loan agreements August and October 2016) have set off their claims in an issue for shares in Copperstone. The offset issue is made in accordance with the Annual General Meeting’s authorisations as per May 19, …

Copperstone Resources AB: Loan holders engaged in an offset issue of SEK 4,06m to shares Läs mer »

Copperstone Resources AB: Långivare kvittar 4,06 mkr mot nya aktier

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) meddelar att en stor del av bolagets långivare (enligt låneavtal augusti och oktober 2016) har valt att kvitta sina fordringar mot aktier i Bolaget. Kvittningen sker med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 19 maj 2016. Totalt kvittas cirka 4,06 mkr (inkl. upplupen ränta) till en kurs om …

Copperstone Resources AB: Långivare kvittar 4,06 mkr mot nya aktier Läs mer »

Copperstone Exploration: Svartliden potentially a Cu Au porphyry deposit

The Copperstone exploration area in Northern Sweden has been the subject of several previous exploration programmes over approximately a 50 year period. Drilling has intersected a significant number of high grade sulphide mineralised zones, spread out over a 3×1 km area, bearing high grade copper-zinc-silver-gold mineralisation. Despite these significant drilled intersections, with excellent metal grades, …

Copperstone Exploration: Svartliden potentially a Cu Au porphyry deposit Läs mer »

Copperstone Resources AB: Svartliden potentiellt en Cu Au porfyrmalm

Copperstoneprojektet i Arvidsjaurs kommun har över tiden undersökts med omfattande kärnborrning utan att mer omfattande mineraltillgångar eller mineralreserver kunnat rapporteras så här långt. Baserat på bland annat de rikt mineraliserade kärnsektionerna som konstaterats inom projektområdet har dock utmärkande och unika förhållanden samt indikatorer på fler mineraliseringar identifierats. Fram till nu har emellertid ingen omfattande och …

Copperstone Resources AB: Svartliden potentiellt en Cu Au porfyrmalm Läs mer »

Copperstone Resources säkrar 7,0 mkr lånefacilitet

Tack vare framgångarna vid Copperstoneprojektet allmänt och den lovande utvecklingen på Svartliden i synnerhet har styrelsen i Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) säkrat finansiering om 7,0 mkr i form av en lånefacilitet från kvalificerade investerare och huvudägare. ”Det är glädjande att Bolaget har ett fortsatt starkt förtroende bland investerarna och att Copperstone nu …

Copperstone Resources säkrar 7,0 mkr lånefacilitet Läs mer »

Copperstone Resources: höga halter och omfattande mineralisering konfirmerade vid Svartliden.

Copperstone Resources AB redovisar analysresultaten från det första hålet (COS16349) i den pågående borrkampanjen på Svartlidenkoncessionen inom Copperstoneprojektet. Analysresultaten framgår av bifogad tabell. Av hålets 150 meter håller de bästa sektionerna, räknat längs kärnan, över en sträcka av 13,9 meter 0,65 % koppar, 0,46 % zink samt 8,7 g/t silver, vilket motsvarar 0,99 % kopparekvivalenter*, …

Copperstone Resources: höga halter och omfattande mineralisering konfirmerade vid Svartliden. Läs mer »

Copperstone Resources: förtydligande av kvartalsrapport

Likviden till den under perioden (Kvartal 2) beslutade emissionen om 3 600 KSEK tillfördes Bolaget under inledningen av Kvartal 3 och skall följaktligen läggas till de likvida medlen vid periodens utgång. För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.   Copperstone Resources AB …

Copperstone Resources: förtydligande av kvartalsrapport Läs mer »

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 24 (5) KSEK varav för andra kvartalet till 0 (0) KSEK.  Periodens resultat före skatt uppgick till -3313 (-5899) KSEK varav för andra kvartalet -2079 (-2634) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,02 (-0,08) SEK varav för andra kvartalet -0,01 (-0,04) KSEK. Kassaflödet under perioden var -2913 (1694) KSEK …

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016 Läs mer »

Copperstone Resources påbörjar den formella processen med ansökan om bearbetningskoncession för Granlidenområdet

Styrelsen i Copperstone Resources (Copperstone eller Bolaget) har igår, den 29 augusti 2016, fattat beslut om att även formellt påbörja arbetet med att ansöka om bearbetningskoncession/er för Granlidenområdet inom Copperstoneprojektet. Arbetet, som inkluderar en teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivningar, och processtester mm, kommer under hösten att fortgå parallellt med borrkampanjerna på Svartlidenområdet och förväntas vara avslutat innan …

Copperstone Resources påbörjar den formella processen med ansökan om bearbetningskoncession för Granlidenområdet Läs mer »

Copperstone Resources ökar takten i projektutvecklingen

Copperstone Resources (Copperstone eller Bolaget) inleder idag fältarbeten på Copperstone-projektet i Arvidsjaurs kommun. Arbetena inleds med undersökning av ett antal existerande borrhål sk borrhålskamerateknik och med geofysiska mätmetoder i borrhålen. I stort sett parallellt utförs kompletterade kärnborrning på delprojektet Svartliden, inledningsvis med fyra borrhål, syftande till att generera den kompletterande information som bedöms vara erforderlig …

Copperstone Resources ökar takten i projektutvecklingen Läs mer »

Copperstone Resources säkrar finansiering

I syfte att tillvarata momentum i Copperstoneprojektet och som en naturlig uppföljning på det tidigare idag offentliggjorda strategiska initiativet genom förvärvet av tillgångar från Inlandsinnovation kan Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) nu meddela att Bolaget säkrat finansiering om 2 mkr i form av en lånefacilitet från ett par kvalificerade investerare. ”Bolaget kan nu …

Copperstone Resources säkrar finansiering Läs mer »

Copperstone Resources förvärvar ett utestående lån på 13,6 mkr samt 1.971.887 aktier i Nordic Iron Ore av Inlandsinnovation för totalt 7,5 mkr.

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) förvärvar 1.971.887 aktier i Nordic Iron Ore (”NIO”) samt ett femårigt lån om nominellt 10 mkr utställt till NIO, idag totalt 13,6 mkr inklusive upplupen ränta. Lånet löper med rak ränta med förfall den 30 november 2018. NIO har rätt att förtidslösa lånet till nominellt belopp jämte upplupen ränta. …

Copperstone Resources förvärvar ett utestående lån på 13,6 mkr samt 1.971.887 aktier i Nordic Iron Ore av Inlandsinnovation för totalt 7,5 mkr. Läs mer »

Copperstone Resources: Kommuniké efter extra bolagsstämma den 8 juli 2016

Vid Copperstone Resources AB:s extra bolagsstämma den 8 juli kl. 16.00 i advokatfirman Lindahls kontor, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts enhälligt följande i enlighet med styrelsens förslag: – Att emittera aktier i enlighet med styrelsens förslag. Rätt att teckna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande: Teckningsberättigad              Antal aktier                                     Belopp Mattsson, Michael                 3 628 153                                        …

Copperstone Resources: Kommuniké efter extra bolagsstämma den 8 juli 2016 Läs mer »

Copperstone Resources: kommentar till Regeringens beslut om koncession för området Eva K nr 1.

Regeringen fattade idag beslut om att lämna tillbaka fyra ärenden om bearbetnings-koncession enligt minerallagen (1991:45) till bergmästaren för ny behandling vilket omfattar Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för området Eva K nr 1. ”Enligt Bolagets uppfattning berörs inte området Eva K nr 1 av domen för Norra Kärr som regeringen hänvisar till i sin bedömning och …

Copperstone Resources: kommentar till Regeringens beslut om koncession för området Eva K nr 1. Läs mer »

Copperstone Resources: Save the date – Inbjudan till att besöka Copperstone-projektet den 31 augusti 2016

Copperstone Resources har glädjen att bjuda in aktieägare, investerare och analytiker till att delta i en resa till Bolagets Copperstone projekt i Skelleftefältet med omnejd kring Malå/Arvidsjaur. Vinterns borrprogram har genomförts med framgång och Copperstoneprojektet har avancerat från att vara ett stort prospekteringsprojekt till en internationellt klassad mineraltillgång. Bolaget erbjuder en möjlighet att besöka Copperstone-projektet …

Copperstone Resources: Save the date – Inbjudan till att besöka Copperstone-projektet den 31 augusti 2016 Läs mer »

Copperstone Resources publicerar JORC-rapporten på Granliden – antagen mineraltillgång om c:a 5,4 miljoner ton med 1,03 % Cu ekv

Copperstone Resources (Bolaget) publicerar den officiella rapporten för de första mineraltillgångarna enligt JORC 2012 på Copperstoneprojektet (se bilaga). I rapporten framgår att bedömningen resulterat i en antagen mineraltillgång om c:a 5,4 miljoner ton med 1,03 % Cu ekvivalenter, beräknad med en gränshalt av 0,4 % Cu ekvivalenter. För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se, …

Copperstone Resources publicerar JORC-rapporten på Granliden – antagen mineraltillgång om c:a 5,4 miljoner ton med 1,03 % Cu ekv Läs mer »

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr. 556704-4168 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 8:e juli 2016 kl. 16:00 på Advokatfirman Lindahl Mäster Samuelsgatan 20 Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 2 juli …

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Läs mer »

Copperstone Resources accelererar projektutvecklingen, säkrar ytterligare finansiering.

Copperstone Resources AB accelererar projektutvecklingen och säkrar ytterligare finansiering om 3,6 Mkr genom en riktad emission till ett antal kvalificerade investerare till marknadskurs 0,261 kr/aktie. ”Bolaget bedömer Copperstoneprojektet så lovande att vi nu har säkrat ytterligare finansiering för att kunna genomföra flera parallella aktiviteter samtidigt som vi tar höjd för strategiska initiativ” säger VD Per …

Copperstone Resources accelererar projektutvecklingen, säkrar ytterligare finansiering. Läs mer »

Copperstone Resources AB tillförs 6,6 MSEK genom fulltecknat optionsprogram

Copperstone Resources AB:s (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) utestående optionsprogram TO4B avslutades den 31 maj och fulltecknades varvid Bolaget tillförs 6 584 kkr. Totalt tecknades 5 867 kkr via inlösen av ca 90 % av optionsprogrammet och 717 kkr via en optionsgaranti på upp till 1 000 kkr från Capensor Capital AB (Capensor). Resultatet innebär att 36 577 748 aktier …

Copperstone Resources AB tillförs 6,6 MSEK genom fulltecknat optionsprogram Läs mer »

Copperstone Resources AB: långivare kvittar ytterligare 0,8 Mkr på 0,261 kr per aktie

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) kan glädjande nog meddela att ytterligare två av Bolagets långivare av den 30 december 2015 har valt att kvitta sin skuld mot aktier i Bolaget enligt det upprättade avtalet, 500 000 kronor kvittas utan upplupen ränta och 300 000 kr med tillkommande upplupen ränta. Kvittningen sker med stöd av bolagsstämmans …

Copperstone Resources AB: långivare kvittar ytterligare 0,8 Mkr på 0,261 kr per aktie Läs mer »

Copperstone Resources AB: långivare kvittar 1,7 Mkr mot nya aktier

Copperstone Resources kan glädjande nog meddela att majoriteten av bolagets långivare (enligt låneavtal den 30 december 2015) har valt att kvitta sina skulder mot aktier i Bolaget enligt det upprättade avtalet. Kvittningen sker med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 19 maj 2016. Totalt kvittas 1,7 Mkr (med tillkommande upplupen ränta c:a 6 879 000 aktier) …

Copperstone Resources AB: långivare kvittar 1,7 Mkr mot nya aktier Läs mer »

Årsstämmokommuniké Copperstone Resources AB

Vid Copperstone Resources AB:s årsstämma den 19:e maj 2016 kl. 16.00 på Advokatfirman Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts att: fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015 disponera de vinstmedel som står till förfogande så att 7 894 733 kr balanseras i ny räkning bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 …

Årsstämmokommuniké Copperstone Resources AB Läs mer »

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 24 (36) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -1234 (-3265) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,01 (-0,08) SEK. Kassaflödet under perioden var -311 (-568) KSEK. Vid periodens utgång fanns 1640 (1110) KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var 31122 (29940) KSEK. Aktiverade kostnader för prospektering …

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016 Läs mer »

Copperstone Resources: Nulägesuppdatering avseende Svartliden och EVA

Bolaget kan rapportera en fortsatt positiv utveckling inom Svartlidenområdet med mycket bra halter och bredder i ett flertal borrkärnor, se ett urval av utvärderingen i tabellen nedan och i bilagan. För att säkert kunna definiera en mineraltillgång enligt gängse regelverk (JORC) behövs fler datapunkter (borrhålsskärningar) som stöd för den geologiska modellen, vilket innebär att ett …

Copperstone Resources: Nulägesuppdatering avseende Svartliden och EVA Läs mer »

Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida: www.copperstone.se. Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det.   Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden. Copperstone Resources har …

Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015 Läs mer »

ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

 Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) org. nr 556704-4168 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2016 klockan 16.00 på Advokatfirman Lindahl Mäster Samuelsgatan 20 Stockholm.   Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 13 maj 2016 (avstämningsdagen), dels anmäla sin …

ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Läs mer »

Väsentlig milstolpe för Copperstoneprojektet uppnådd genom rapport av de första mineraltillgångarna

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) presenterar en första bedömning av mineraltillgångarna för två av de fyra delområden på Copperstoneprojektet som undersökts och utvärderats: Granliden och Granliden södra. Bedömningen resulterar i en antagen mineraltillgång enligt JORC 2012 om c:a 5,4 miljoner ton med 1,03 % Cu ekvivalenter, beräknad med en gränshalt av 0,4 % …

Väsentlig milstolpe för Copperstoneprojektet uppnådd genom rapport av de första mineraltillgångarna Läs mer »

Målen för Copperstone Resources borr- och analysprogram överträffade

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) meddelar att samtliga resultat från höstens borrningar och de omanalyser av gamla borrkärnor som utförts under inledningen av året nu erhållits och en första utvärdering genomförts. Målen att verifiera den geologiska hypotesen och att skapa en databas kompatibel med internationella standarder för mineraltillgångsbedömningar är uppnådda. Arbetet fortsätter med …

Målen för Copperstone Resources borr- och analysprogram överträffade Läs mer »

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

Nettoomsättningen i Copperstone Resources AB (Bolaget) under perioden uppgick till 5 (671) KSEK, varav fjärde kvartalet – (253) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -4105 (-9974) KSEK varav fjärde kvartalet 3976 (-1320). Resultat efter skatt per aktie var -0,05 (-0,26) SEK varav för fjärde kvartalet 0,04 (-0,03) SEK. Kassaflödet under perioden var 273 (-7633) …

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015 Läs mer »

Copperstone Resources: Mycket uppmuntrande resultat från höstens borrkampanj

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) kan härmed meddela att borrkampanjen på Copperstoneprojektet är avslutad och samtliga borrkärnor är karterade och prover är inskickade för kemisk analys, vilka löpande har börjat komma tillbaka. Bolaget följer i det närmaste tidsplan och budget, men noterar en viss eftersläpning i resultatrapporteringen bland annat till följd av omanalys …

Copperstone Resources: Mycket uppmuntrande resultat från höstens borrkampanj Läs mer »

sv_SESwedish