PRESS OCH NYHETER

Copperstone Resources delårsrapport januari-september 2021

Kiruna, 19 november 2021 JULI – SEPTEMBER 2021 Resultat för perioden uppgick till -3 069 (-7 239) KSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,01) SEK. Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 408 033 (325 712) KSEK och följer framtagen plan. Kassaflödet under perioden uppgick till -15 490 (- 6 618) KSEK. Likvida …

Copperstone Resources delårsrapport januari-september 2021 Läs mer »

Copperstone Resources Interim Report July – September 2021

Kiruna, November 19, 2021 JULY – SEPTEMBER 2021 Result of the period amounted to -3,069 (-7,239) KSEK. Earnings per share was 0.00 (-0.01) SEK. Capitalized exploration assets at the end of the period amounted to 408,033 (325,712) KSEK which follows the communicated plan. The cash flow during the period was -15,490 (-6,618) KSEK. The liquidity …

Copperstone Resources Interim Report July – September 2021 Läs mer »

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources Q3-rappport 2021

Kiruna 15 november, 2021 Copperstone Resources delårsrapport för januari – september 2021 offentliggörs fredagen den 19 november 2021 klockan 07:30. En livesänd presentation för analytiker, media och investerare hålls samma dag klockan 09:30. Rapporten presenteras av VD Anna Tyni samt av arbetande styrelseordföranade Jörgen Olsson. Presentationen kommer att hållas på svenska och inkluderar även en …

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources Q3-rappport 2021 Läs mer »

Invitation to presentation of Copperstone Resources Q3 report 2021

Kiruna November 15, 2021 Copperstone Resources’ interim report for January – September 2021 will be published on Friday, November 19, 2021 at 07:30 CET. A live presentation for analysts, media and investors will be held the same day at 09:30 CET. The report is presented by CEO Anna Tyni and by acting chairman Jörgen Olsson. …

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources Q3-rappport 2021 Läs mer »

Extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (Publ)

Stockholm den 14 oktober 2021 PRESSMEDDELANDE EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag den 14 oktober 2021 kl. 15.00 avhållit en extra bolagsstämma genom poströstning. Beslut Nedan framgår de beslut som fattades av stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Förändring i styrelsens sammansättning (punkterna 6–8 på dagordningen) …

Extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (Publ) Läs mer »

Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (PUBL)

Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” or the ”Company”) today 14 October 2021 at 15:00 held an extraordinary general meeting by way of postal voting. Resolutions The resolutions made are presented below. All resolutions were made unanimously. Changes to the composition of the board of directors (items 6-8 on the agenda) The extraordinary general meeting resolved, …

Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (PUBL) Läs mer »

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 oktober 2021. Som en försiktighetsåtgärd med anledning av covid-19-pandemin och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare, har Copperstones styrelse beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet …

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Notice of Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (publ)

The shareholders of Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” or the “Company”) are hereby summoned to an extraordinary general meeting on 14 October 2021. As a precautionary measure due to the covid-19 pandemic and in consideration of our shareholders and employees, the board of directors of Copperstone has decided that the meeting shall be conducted without …

Notice of Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Copperstones valberedning föreslår ändringar i styrelsesammansättningen

Valberedningen för Copperstone Resources AB (publ) har meddelat bolaget att man föreslår förändringar i bolagets styrelsesammansättning, och att en extra bolagsstämma ska hållas den 14 oktober 2021. Markus Petäjäniemi föreslås av valberedningen att väljas till ny styrelseledamot och vice styrelseordförande. ”Vi ser oerhört positivt på att Markus Petäjäniemi har föreslagits av valberedning och är beredd …

Copperstones valberedning föreslår ändringar i styrelsesammansättningen Läs mer »

Copperstone’s Nominating Committee proposes changes to the composition of the Board

The Nomination Committee for Copperstone Resources AB (publ) has informed the company that it is proposing changes to the company’s board composition, and that an Extraordinary General Meeting will be held on October 14, 2021. Markus Petäjäniemi is proposed by the Nomination Committee to be elected as a new Board member and deputy Chairman of …

Copperstone’s Nominating Committee proposes changes to the composition of the Board Läs mer »

Copperstone Resources utökar Viscaria-projektet

Kiruna 20 september, 2021 Baserat på framgångsrika kärnborrningar samt det generella läget på kopparmarknaden har Copperstone Resources AB (publ) idag reviderat och utvidgat den totala resurs- och produktionsambitionen för återöppnandet av Viscaria koppargruva i Kiruna, Sverige. Företaget utför nu, i fasen för genomförbarhetsstudie, en modellering och planering för en ökad årlig gruvdrift till 3 Mton, …

Copperstone Resources utökar Viscaria-projektet Läs mer »

Copperstone Resources AB delårsrapport januari – juni 2021

Kiruna, 19 augusti 2021 APRIL – JUNI 2021 Resultat för perioden uppgick till -3 603 (-391) KSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00) SEK. Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 379 441 (316 500) KSEK. Aktiekapitalet vid periodens slut ökade med 90% och uppgick till 547 711 (287 609) KSEK. Kassaflödet under …

Copperstone Resources AB delårsrapport januari – juni 2021 Läs mer »

Copperstone Resources AB interim report January – June 2021

Kiruna, August 19, 2021 APRIL – JUNE 2021 Result of the period amounted to -3,603 (-391) KSEK. Earnings per share was 0.00 (0.00) SEK. Capitalized exploration assets at the end of the period amounted to 379,441 (316,500) KSEK. Shareholders’ equity at the end of the period increased by 90% to 547,711 (287,609) KSEK. The cash …

Copperstone Resources AB interim report January – June 2021 Läs mer »

Copperstones bearbetningskoncession Viscaria k nr. 7 bekräftas av den svenska regeringen

Kiruna den 12 juli 2021 Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har informerats av den svenska regeringen om det slutliga avgörandet att bevilja bolagets helägda dotterbolag Copperstone Viscaria AB bearbetningskoncessionen Viscaria k nr. 7. I mars 2018 tilldelade Bergsstaten Copperstone Viscaria AB (tidigare Avalon Minerals Viscaria AB) bearbetningskoncessionen Viscaria k nr. 7 (64 hektar) i …

Copperstones bearbetningskoncession Viscaria k nr. 7 bekräftas av den svenska regeringen Läs mer »

Copperstone’s exploitation concession Viscaria k no. 7 confirmed by the Swedish Government

Kiruna July 12, 2021 Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) has been informed by the Swedish Government about the final decision to grant the Company’s wholly owned subsidiary Copperstone Viscaria AB the exploitation concession Viscaria k no. 7.          In March 2018, the Mining Inspector awarded Copperstone Viscaria AB (then Avalon Minerals Viscaria AB) …

Copperstone’s exploitation concession Viscaria k no. 7 confirmed by the Swedish Government Läs mer »

Norrlandsfonden investerar ytterligare 8,46 MSEK i Copperstone Resources

Kiruna 7 juni 2021 Norrlandsfonden har valt att investera ytterligare 8,46 MSEK i två konvertibla skuldebrev i Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”). I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar. Lånen löper med Stibor 90 + 5 % årlig ränta med kvartalsvisa räntebetalningar från …

Norrlandsfonden investerar ytterligare 8,46 MSEK i Copperstone Resources Läs mer »

Norrlandsfonden supports Copperstone Resources with a further 8.46 MSEK

Published June 7, 2021 Norrlandsfonden will invest a further 8.46 MSEK in two convertible debentures in Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”). In accordance with the existing loan agreement in connection with fund raisings, Norrlandsfonden has the right, but not obligation, to invest in Copperstone. The credit facilities are agreed at Stibor 90 + …

Norrlandsfonden supports Copperstone Resources with a further 8.46 MSEK Läs mer »

För fortsatta förstudier öppnar Copperstone portarna till Viscariagruvan efter 25 år

För att få bättre underlag för fortsatta miljöstudier och undersökning av de tekniska förutsättningarna, har Copperstone Resources i veckan öppnat upp och gått in i Viscariagruvan som varit stängd sedan 1996. Bolaget hoppas få bekräftelse på att tidigare efterbehandling varit framgångsrik och att den huvudsakliga infrastrukturen är i gott skick. ”Även om det fortfarande handlar …

För fortsatta förstudier öppnar Copperstone portarna till Viscariagruvan efter 25 år Läs mer »

Copperstone opens the gates to the Viscaria mine in Kiruna after 25 years, for further environmental studies

In order to get a better basis for further environmental studies and investigation of the technical conditions, Copperstone Resources has this week opened up and entered the Viscaria mine, which has been closed since 1996. The company hopes to receive confirmation that previous remediation has been successful and that the main infrastructure is in good …

Copperstone opens the gates to the Viscaria mine in Kiruna after 25 years, for further environmental studies Läs mer »

Stort deltagande i Copperstone Resources incitamentsprogram

Stockholm 26 maj 2021 Den 19 maj 2021 beslutade årsstämman i Copperstone Resources AB (nedan “Copperstone” eller “Bolaget”) om incitamentsprogram för styrelsen respektive för ledningsgruppen (“Programmen”). Totalt 18 750 000 teckningsoptioner förvärvas i Programmen som har ett lösenpris på 1,27 SEK per Copperstone-aktie och förfaller i december 2024. Teckningsoptionerna, som kommer att distribueras från dotterbolaget Copperstone Incentive …

Stort deltagande i Copperstone Resources incitamentsprogram Läs mer »

Significant subscriptions in Copperstone Resources’ incentive program

Stockholm May 26, 2021 On May 19, 2021, the Annual General Meeting of Copperstone Resources AB (below “Copperstone” or the “Company”) resolved upon incentive programs for the Board and for the Management Group, respectively (the “Programs”). In total 18,750,000 warrants are being acquired in the Programs, which have an exercise price SEK of 1.27 per …

Significant subscriptions in Copperstone Resources’ incentive program Läs mer »

Copperstone Resources AB: Kommuniké från årsstämman

Stockholm den 19 maj 2021 PRESSMEDDELANDE Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag den 19 maj 2021 kl. 15.00 avhållit en årsstämma i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Beslut Nedan framgår de beslut som fattades av stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna …

Copperstone Resources AB: Kommuniké från årsstämman Läs mer »

Copperstone Resources AB: Communiqué from Annual General Meeting

Stockholm 19 May 2021 PRESS RELEASE Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” or the “Company”) has today 19 May 2021 at 15.00 held an annual general meeting at the offices of Hannes Snellman Attorneys, Kungsträdgårdsgatan 20, SE-111 47 Stockholm. Resolutions The resolutions made at the meeting are presented below. The resolutions were adopted unanimously. Annual report …

Copperstone Resources AB: Communiqué from Annual General Meeting Läs mer »

Ägarförändring bland Copperstone Resources största aktieägare

Copperstone Resources (”Bolaget”) har informerats om att en transaktion av aktier och en ägarförändring har överenskommits bland Bolagets största aktieägare. Transaktionen genomförs genom en så kallad blocktransaktion. Bolagets största aktieägare Sunstone Metals Ltd har avtalat om att sälja 70 000 000 aktier till ett flertal investerare i en transaktion till priset 0,80 SEK per aktie. Befintliga …

Ägarförändring bland Copperstone Resources största aktieägare Läs mer »

Transaction of shares among Copperstone Resources largest shareholders

Copperstone Resources (“The Company”) has been notified that a transaction of shares has been agreed among the Company’s largest shareholders. The transaction is carried out through a block transaction process. The Company’s largest shareholder Sunstone Metals Ltd has agreed to sell 70 million shares to several investors in a transaction at 0.80 SEK per share, …

Transaction of shares among Copperstone Resources largest shareholders Läs mer »

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2021

JANUARI – MARS 2021 Resultat för perioden uppgick till -5 102 (-1 674) KSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,00) SEK. Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 358 013 (311 040) KSEK. Aktiekapitalet vid periodens slut ökade med 72% och uppgick till 455 539 (265 193) KSEK. Totala tillgångar vid slutet av …

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2021 Läs mer »

Interim Report January – March 2021

JANUARY – MARCH 2021 Result of the period amounted to -5,102 (-1,674) KSEK. Earnings per share was -0.01 (-0.00) SEK. Capitalized exploration assets at the end of the period amounted to 358,013 (311,040) KSEK. Shareholders’ equity at the end of the period increased by 72% to 455,539 (265,193) KSEK. Total assets at the end of …

Interim Report January – March 2021 Läs mer »

Copperstone utser Anna Tyni till ny VD och koncernchef

Kiruna den 29 april 2021 Copperstone Resources AB utser Anna Tyni till ny VD och koncernchef. Hon tillträder sin position den 1:a maj. Anna Tyni rekryterades till Copperstone i oktober 2020 som huvudansvarig för verksamheten i Kiruna samt det övergripande ansvaret för förberedelserna inför återöppningen av Viscaria-gruvan. I takt med att Viscaria-projektet nu avancerar är …

Copperstone utser Anna Tyni till ny VD och koncernchef Läs mer »

Copperstone Resources publicerar årsredovisning 2020

Kiruna den 27 april 2021 Årsredovisningen för 2020 är nu publicerad och finns tillgänglig på Copperstones hemsida, www.copperstone.se. För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson (VD) +46 705 739 777, eller info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se OM COPPERSTONE Copperstone Resources AB är ett prospekteringsbolag som bildades 2006. Under 2019 förvärvades Viscaria-fyndigheten i Kiruna och därmed reviderades …

Copperstone Resources publicerar årsredovisning 2020 Läs mer »

Copperstone Resources publishes Annual Report for 2020

Kiruna April 27, 2021 The annual report for 2020 is now published and available, in Swedish, on Copperstone’s website www.copperstone.se. For further information, please contact Michael Mattsson (CEO) at +46 705 739 777, or info@copperstone.se or visit Copperstone’s webpage: www.copperstone.se. ABOUT COPPERSTONE Copperstone Resources AB is a mineral exploration company formed in 2006. During 2019, the Company acquired …

Copperstone Resources publishes Annual Report for 2020 Läs mer »

Copperstone Resources bjuder in till samråd om återöppning av Viscariagruvan i Kiruna

Kiruna 21 april 2021 Under försommaren kommer Copperstone Resources att bjuda in till samråd som en del av miljötillståndsprocessen för den planerade återstarten av Viscaria koppargruva i Kiruna. Målsättningen är att skapa en bra dialog med alla berörda parter. – Efter ett par år med förberedelser och miljöförstudier, är det nu dags för det första formella …

Copperstone Resources bjuder in till samråd om återöppning av Viscariagruvan i Kiruna Läs mer »

Copperstone Resources open invitation to consultation meetings on the reopening of the Viscaria mine in Kiruna

Kiruna April 21, 2021 In early summer, Copperstone Resources will invite the public to consultation meetings as part of the environmental permit process for the planned restart of the Viscaria copper mine in Kiruna. The goal is to initiate a good dialogue with all stakeholders. “After a couple of years of preparation and environmental feasibility …

Copperstone Resources open invitation to consultation meetings on the reopening of the Viscaria mine in Kiruna Läs mer »

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Kiruna 20 april 2021 PRESSMEDDELANDE Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org.nr 556704–4168 (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2021 kl. 15.00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 14.30 Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av …

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Läs mer »

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Kiruna 20 April 2021 PRESS RELEASE The shareholders of Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” or the “Company”) are hereby summoned to the annual general meeting on 19 May 2021 at 3:00 p.m. at the offices of Hannes Snellman, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47, Stockholm. The registration opens at 2:30 p.m. Notice of attendance etc. Shareholders who …

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Läs mer »

Copperstone utser Marcello Imaña till ny Chefsgeolog

Kiruna den 16 april 2021 Copperstone Resources AB utser Marcello Imaña till ny Chefsgeolog. Han tillträder sin position med omedelbar verkan och kommer ingå i bolagets ledningsgrupp. Marcello Imaña påbörjade sin anställning på Copperstone i november 2020 och har redan bidragit med mycket värdefull kompetens och erfarenhet i såväl Viscaria-projektet som Arvidsjaur-projektet där han arbetat …

Copperstone utser Marcello Imaña till ny Chefsgeolog Läs mer »

Copperstone appoints Marcello Imaña as Chief Geologist

Kiruna April 16, 2021 Copperstone Resources AB appoints Marcello Imaña as new Chief Geologist. He will take up his position with immediate effect and will be part of the company’s management team. Marcello Imaña started his employment at Copperstone in November 2020 and has already contributed with very valuable competence and experience not only to …

Copperstone appoints Marcello Imaña as Chief Geologist Läs mer »

Copperstone Resources senarelägger publiceringen av årsredovisning

Kiruna den 13 april 2021 Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har beslutat att senarelägga publiceringen av 2020 årsredovisning till den 27 april. Datum för ordinarie bolagsstämma står fast vid 19 maj. Årsredovisningen kommer att publiceras på Bolagets hemsida tisdagen den 27 april, 2021, mot tidigare meddelad tid, tisdagen den 20 april, 2021. Senareläggningen …

Copperstone Resources senarelägger publiceringen av årsredovisning Läs mer »

Copperstone Resources postpones the publication of the Annual Report

Kiruna April 13, 2021 Copperstone Resources AB (publ) has decided to postpone the publication of the Annual Report 2020 until April 27, 2021. The date of the Annual General Meeting remains on May 19, 2021. The annual report will be published on the Company’s website on Tuesday April 27, 2021 and not on the previously …

Copperstone Resources postpones the publication of the Annual Report Läs mer »

Copperstone genomför riktad nyemission och tillförs 96 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.Pressmeddelande Kiruna 9 april 2021 Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) beslutade den 9 …

Copperstone genomför riktad nyemission och tillförs 96 MSEK Läs mer »

Copperstone completes a directed issue of shares and receiving proceeds of SEK 96 million

This press release may not be made public, published or distributed, directly and indirectly, within or to the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such action would be unlawful or subject to legal restrictions. Press releaseKiruna 9 April 2021 The board of directors …

Copperstone completes a directed issue of shares and receiving proceeds of SEK 96 million Läs mer »

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. PressmeddelandeKiruna 9 april 2021 Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har uppdragit åt …

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission Läs mer »

Copperstone explores the conditions for carrying out a directed issue of shares

This press release may not be made public, published or distributed, directly and indirectly, within or to the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such action would be unlawful or subject to legal restrictions. Press releaseKiruna 9 April 2021 The board of directors …

Copperstone explores the conditions for carrying out a directed issue of shares Läs mer »

Styrelseledamot Malcolm Norris avgår från Copperstones styrelse

Kiruna den 10 mars 2021 Copperstone Resources AB: s styrelseledamot Malcolm Norris har informerat företaget om hans avgång från styrelsen med omedelbar verkan. Malcolm Norris har varit ledamot i styrelsen för Copperstone sedan 2018 och representerat Sunstone Metals Limited. Sunstone Metals minskade sitt innehav i Copperstone under 2020 och deltog inte i företagets övertecknade företrädesemission …

Styrelseledamot Malcolm Norris avgår från Copperstones styrelse Läs mer »

Board member Malcolm Norris resigns from the Copperstone Board

Kiruna March 10, 2021 Copperstone Resources AB:s board member Malcolm Norris has informed the company of his resignation from the board with immediate effect. Malcolm Norris has been on the board of Copperstone since 2018, representing Sunstone Metals Limited. Sunstone Metals decreased its holding in Copperstone during 2020 and did not participate in the company’s …

Board member Malcolm Norris resigns from the Copperstone Board Läs mer »

Sista dag för handel i Copperstone BTA

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                                 Kiruna den 16 februari 2021 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR …

Sista dag för handel i Copperstone BTA Läs mer »

Last day of trading in Copperstone paid subscribed shares (Sw. BTA)

PRESS RELEASE                                                                                                                                           Kiruna on February 16, 2021 NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, JAPAN, CANADA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND, SINGAPORE, HONG KONG, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE ILLEGAL OR REQUIRE FURTHER REGISTRATION OR OTHER MEASURES. …

Last day of trading in Copperstone paid subscribed shares (Sw. BTA) Läs mer »

Copperstone Resources tillförs cirka 170 MSEK genom övertecknad företrädesemission och genom beslutad övertilldelningsemission

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                                       Kiruna den 28 januari 2021 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA …

Copperstone Resources tillförs cirka 170 MSEK genom övertecknad företrädesemission och genom beslutad övertilldelningsemission Läs mer »

Copperstone Resources receives proceeds of approximately MSEK 170 through an oversubscribed rights issue and through a decided overallotment issue

PRESS RELEASE                                                                                                                                                  Kiruna on 28 January 2021 NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, JAPAN, CANADA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND, SINGAPORE HONG KONG, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE ILLEGAL OR REQUIRE FURTHER …

Copperstone Resources receives proceeds of approximately MSEK 170 through an oversubscribed rights issue and through a decided overallotment issue Läs mer »

Copperstone Resources offentliggör prospekt

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                                       Kiruna den 5 januari 2021 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA …

Copperstone Resources offentliggör prospekt Läs mer »

Copperstone Resources publishes prospectus

PRESS RELEASE                                                                                                                                                  Kiruna on 5 January 2021 NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, JAPAN, CANADA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND SINGAPORE HONG KONG, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE ILLEGAL OR REQUIRE FURTHER …

Copperstone Resources publishes prospectus Läs mer »

Copperstone Resources bjuder in till investerarträff/webcast den 14 januari med anledning av företrädesemissionen

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                       Kiruna den 4 januari 2021 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. …

Copperstone Resources bjuder in till investerarträff/webcast den 14 januari med anledning av företrädesemissionen Läs mer »

Copperstone Resources invites to an investor meeting/webcast on January 14 due to the rights issue

  PRESS RELEASE                                                                                                                                  Kiruna on 4 January 2021 NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, JAPAN, CANADA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND SINGAPORE HONG KONG, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE ILLEGAL OR REQUIRE FURTHER …

Copperstone Resources invites to an investor meeting/webcast on January 14 due to the rights issue Läs mer »

sv_SESwedish