SAMRÅD OM ÅTERÖPPNING AV VISCARIAGRUVAN I KIRUNA

Nu bjuder Copperstone Resources in till samråd som en del av miljötillståndsprocessen för den planerade återstarten av Viscaria koppargruva i Kiruna. Förhoppningen är att skapa en bra dialog med alla berörda parter.

Samrådet är det inledande steget i vår ansökningsprocess. Vi vill skapa en öppen och bra dialog med alla parter och tillvarata värdefulla kunskaper från berörda samebyar om renskötsel och samisk kultur, liksom upplysningar och synpunkter från andra sakägare, organisationer, allmänheten och myndigheter. Vi uppmanar alla att vara delaktiga i denna demokratiska process och bidra till att skapa ett bra underlag för utformningen av projektet och för det beslut som så småningom ska tas av Mark- och miljödomstolen, säger Anders Lundkvist, miljö- och hållbarhetschef vid Copperstone Resources.

Närboende och särskilt berörda kommer att bjudas in till samrådsmöte genom brevutskick som åtföljs av skriftligt samrådsunderlag. Inbjudan kommer därutöver att ske via annonsering i lokalpress samt digitalt så att allmänhet och organisationer har möjlighet att erhålla information och lämna synpunkter.

Vad är ett samråd? 
Samrådsprocessen är en lagstadgad del av ansökan om miljötillstånd för gruvdrift. Mer finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida.

Naturvårdsverkets hemsida

Kontakta mig om miljö- och samrådsfrågor

Anders Lundkvist är född 1960 och är en mycket erfaren gruvmiljöspecialist och tidigare chef för miljö och energi på branschorganisationen Swedish Mining Association (SveMin), samt tidigare miljöchef och chef för energi och klimat på LKAB som är Sveriges största gruvföretag. Som boende i Kiruna har han också stor lokal kunskap och stort engagemang för miljön i området.
sv_SESwedish