Vad är ett samråd?

Vad är ett samråd?

Samrådsprocessen är en lagstadgad del av ansökan om miljötillstånd för gruvdrift. Den är det inledande steget i vår ansökningsprocess. Vi vill ha en öppen och bra dialog med alla parter och ser det som ett viktigt sätt att tillvarata värdefull kunskap från berörda – om renskötsel och samisk kultur från samebyar samt andra upplysningar och synpunkter från sakägare, organisationer, allmänheten och myndigheter.

Hur bjuds berörda in?

Närboende och särskilt berörda bjuds in till samrådsmöte genom brevutskick, som åtföljs av skriftligt samrådsunderlag. Därutöver annonserar vi inbjudan i lokalpress och digitalt, så att allmänhet och organisationer har möjlighet att få information och lämna synpunkter.

Vi uppmanar alla att vara delaktiga i denna demokratiska process. På det sättet kan berörda bidra till att skapa ett bra underlag för utformningen av projektet, och för det beslut som  ska tas av Mark- och miljödomstolen.

 Källa: Naturvårdsverket.

Mer information om prövningsärenden och tillståndsprocesser finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida.

sv_SESwedish