Vad är ett samråd?

Vad är ett samråd?

Samrådsprocessen är en lagstadgad del av ansökan om miljötillstånd för gruvdrift och det inledande steget i vår ansökningsprocess. Vi vill skapa en öppen och bra dialog med alla parter och tillvarata värdefulla kunskaper från berörda samebyar om renskötsel och samisk kultur, liksom upplysningar och synpunkter från andra sakägare, organisationer, allmänheten och myndigheter.

Närboende och särskilt berörda kommer att bjudas in till samrådsmöte genom brevutskick som åtföljs av skriftligt samrådsunderlag. Inbjudan kommer därutöver att ske via annonsering i lokalpress samt digitalt så att allmänhet och organisationer har möjlighet att erhålla information och lämna synpunkter.

Vi uppmanar alla att vara delaktiga i denna demokratiska process och bidra till att skapa ett bra underlag för utformningen av projektet och för det beslut som så småningom ska tas av Mark- och miljödomstolen.

Källa: Naturvårdsverket.

Mer information om prövningsärenden och tillståndsprocesser finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida.

sv_SESwedish