PRESS & NEWS

Kopparberg Mineral AB ansöker om bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan

Kopparberg Mineral AB har den 19 december 2012 ansökt om bearbetningskoncession hos Bergsstaten i Falun för mineraltillgången i Håkansbodagruvan i Lindesbergs kommun.   Kopparberg Mineral AB:s VD Per Storm säger i en kommentar: ”Detta är ett klart värdeskapande steg för Bolaget. Vi säkrar området för en betydande tid framöver och följer den utstakade strategin att …

Kopparberg Mineral AB ansöker om bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan Read More »

Kopparberg Mineral AB genomför ytterligare kärnborrning i Håkansbodafältet.

Det positiva resultatet från tidigare kärnborrningskampanj gör att Kopparberg Mineral AB nu inleder kompletterande borrningar i Håkansbodafältet i Lindesbergs kommun. Borrprogrammet, som omfattar totalt 7 000 meter, kommer att pågå under vintern och våren 2013.   Programmet avser i första hand att utöka den existerande mineraltillgången samt i andra hand att uppgradera de delar av …

Kopparberg Mineral AB genomför ytterligare kärnborrning i Håkansbodafältet. Read More »

Delårsrapport januari – september 2012

¨          Nettoomsättningen för perioden uppgick till 694 (5 641) KSEK, varav senaste kvartalet 147 (4 801) KSEK. ¨          Periodens resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till -9 655 (-3 662) KSEK, varav för tredje kvartalet -3 817 (418) KSEK. Resultat per aktie före utspädning var -1,50 (-0,65) SEK varav för senaste kvartalet -0,59 (0,06) SEK. ¨          …

Delårsrapport januari – september 2012 Read More »

Positiva resultat från kaxborrningen vid Håkansbodagruvan

Under sommaren 2012 genomfördes en kaxprovtagningkampanj inom gruvområdet vid Håkansbodagruvan. Borrningarna indikerar att det mineraliserade området i Håkansboda är större än det redan kända. Ett kärnborrningsprogram kommer att genomföras under resterande del av 2012 för att undersöka mineraliseringarna i de områden som indikerats med kaxborrningen.   Under sommaren 2012 borrades 99 kaxborrhål inom gruvområdet vid …

Positiva resultat från kaxborrningen vid Håkansbodagruvan Read More »

Sista dag för handel i Kopparberg Mineral AB:s BTU är den 9 november 2012

  Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) om ca 13,5 MSEK, plus övertilldelning om 5,2 MSEK, totalt 18,725 MSEK, är nu registrerad. Aktier, köpoptioner och teckningsoptioner fördelas i dagarna ut på respektive depåer/VP-konton för de som tecknade utan företräde i övertilldelningsemissionen.   För de som tecknade med företräde kommer sista handelsdag i BTU att vara …

Sista dag för handel i Kopparberg Mineral AB:s BTU är den 9 november 2012 Read More »

Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) övertecknad – övertilldelningsoption utnyttjas

Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) om 13,5 MSEK har övertecknats. Inklusive ianspråktagande av övertilldelningsutrymmet som beskrivits i investeringsmemorandumet och som idag beslutats av styrelsen, uppgår hela emissionen till ca 18,7 MSEK. Det konsortium som garanterat emissionen upp till 80 procent behöver därmed inte tas i anspråk.   Styrelsen i Kopparberg Mineral AB fattade den …

Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) övertecknad – övertilldelningsoption utnyttjas Read More »

Gemensam inlaga av Norrliden Mining AB och samebyn i Mausjaur öppnar upp för snar bearbetningskoncession i EVA-fyndigheten.

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Norrliden Mining AB och Mausjaurs sameby har gemensamt kompletterat ansökan om bearbetningskoncession för EVA-fyndigheten i Skelleftefältet avseende en samexistens vid framtida prospektering och mineralutvinning.   “Vi har haft en bra dialog med den berörda samebyn och genom denna gemensamma inlaga hoppas vi på ett beslut om bearbetningskoncession för EVA-förekomsten inom kort”, …

Gemensam inlaga av Norrliden Mining AB och samebyn i Mausjaur öppnar upp för snar bearbetningskoncession i EVA-fyndigheten. Read More »

Gällande handel i BTU, Kopparberg Mineral AB (publ)

Handlade Betalda och Tecknade Units (“BTU”) i Kopparberg Mineral AB (“Kopparberg”) innehåller en (1) blivande aktie och en (1) teckningsoption TO3B per varje BTU. Köpoptionen KO1, med rätt att förvärva befintliga aktier i Nordic Iron Ore AB (“NIO”) från Kopparberg, är avskild och ingår därmed inte i handlade BTU. BTU kommer att delas upp i …

Gällande handel i BTU, Kopparberg Mineral AB (publ) Read More »

Positiva resultat från kaxborrningen vid Eriksgruvan, söder om Håkansbodagruvan.

Kopparberg Mineral AB har borrat 36 kaxborrhål för att undersöka orsaken till en geofysisk anomali vid Eriksgruvan, ca två km söder om Håkansbodagruvan. Den hittills gjorda kaxborrningen indikerar en intressant kopparkismineraliserad zon som kommer att undersökas vidare med kärnborrning.   Under fältsäsongen 2011 genomförde Kopparberg Mineral omfattande geofysiska mätningar i området runt Håkansbodagruvan, Lindesbergs kommun. …

Positiva resultat från kaxborrningen vid Eriksgruvan, söder om Håkansbodagruvan. Read More »

Kopparberg Mineral AB (publ) offentliggör investerarmemorandum avseende nyemission, teckningstid 21 september – 10 oktober 2012

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den förestående partiellt garanterade nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Memorandumet finns tillgängligt (enbart svenska) på www.kopparbergmineral.se samt www.gwkapital.se.     EMISSIONSVILLKOR Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har beslutat att, genom bemyndigandet från bolagsstämman den 17 augusti 2012, genomföra ett erbjudande av units …

Kopparberg Mineral AB (publ) offentliggör investerarmemorandum avseende nyemission, teckningstid 21 september – 10 oktober 2012 Read More »

Ny uppskattning av mineraltillgångarna i Norra Norrliden visar ökat tonnage för Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Norrliden Mining AB

Kopparberg Mineral AB, som är operatör för verksamheten i det hälftenägda intressebolaget Norrliden Mining AB, har under 2012 låtit genomföra en uppdatering av mineraltillgångarna i Norra Norrlidenförekomsten. De erhållna resultaten indikerar att mineraltillgångarna*, baserade på hittills genomförda undersökningar, är betydligt större än som tidigare var känt medan halterna är något lägre (se tabell nedan). I …

Ny uppskattning av mineraltillgångarna i Norra Norrliden visar ökat tonnage för Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Norrliden Mining AB Read More »

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB påbörjar provborrningar i Väsmanfältet

Intressebolaget Nordic Iron Ore AB tar nästa steg i utvecklingen av Ludvika gruvor och påbörjar idag en kärnborrningskampanj som ska ligga till grund för den kommande ansökan om bearbetningskoncession för Väsmanfältet. Programmet omfattar inledningsvis cirka 10 000 meter kärnborrning och genomförs från flytpråmar på sjön Väsman. Syftet är att undersöka och definiera mineraltillgångar enligt den …

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB påbörjar provborrningar i Väsmanfältet Read More »

Kommuniké efter extra bolagsstämma

Vid Kopparberg Mineral AB:s extra bolagsstämma den 17 augusti 2012 kl. 16.00 i advokatfirman Lindahls kontor, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts följande:   ¨         Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev om högst 12 500 000 B-aktier innebärande en ökning av …

Kommuniké efter extra bolagsstämma Read More »

Delårsrapport januari – juni 2012

¨         Nettoomsättningen för perioden uppgick till 547 (840) KSEK, varav senaste kvartalet 472 (252) KSEK. ¨         Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -5 838 (-4 080) KSEK, varav för andra kvartalet -1 215 (-2 546) KSEK. Resultat per aktie var -0,91 (-0,78) SEK varav för senaste kvartalet -0,19 (-0,40) SEK. ¨         Kassaflödet för första …

Delårsrapport januari – juni 2012 Read More »

Kallelse till extra bolagsstämma 17 augusti 2012 kl. 16.00

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ),org. nr 556704-4168, kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 augusti 2012 klockan 16.00 på advokatfirman Lindahls kontor, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.   Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: – dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 augusti 2012, – dels anmäla …

Kallelse till extra bolagsstämma 17 augusti 2012 kl. 16.00 Read More »

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (NIO) lämnar in ansökan till Mark- och Miljödomstolen för återstarten av Ludvika Gruvor

Nordic Iron Ore AB lämnade den 6 juli 2012 in miljöansökan till Mark- och Miljödomstolen i Nacka kommun för återstarten av gruvorna i Blötberget och Håksberg avseende en produktion om ca 2,5 miljoner ton slig per år.   – Det är en viktig milstolpe som vi nu har passerat mot återstarten av Ludvika Gruvor. När …

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (NIO) lämnar in ansökan till Mark- och Miljödomstolen för återstarten av Ludvika Gruvor Read More »

Kopparberg Mineral AB (publ) deltar i finansieringen av intressebolaget Nordic Iron Ore AB som säkrar 60 MSEK i finansiering

  Kopparberg Mineral AB:s intressebolag, Nordic Iron Ore AB, har som tidigare meddelats genomfört en finansiering om 60 MSEK genom upptagande av ett konvertibelt lån. Det konvertibla lånet har tecknats av befintliga ägare samt ett större antal nya investerare. Kopparberg Mineral AB deltar i finansieringen med 4 MSEK för att på så sätt delvis försvara …

Kopparberg Mineral AB (publ) deltar i finansieringen av intressebolaget Nordic Iron Ore AB som säkrar 60 MSEK i finansiering Read More »

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB säkrar 60 MSEK i finansiering

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag, Nordic Iron Ore AB, har genomfört en finansiering om 60 miljoner kronor genom upptagande av ett konvertibelt lån. Det konvertibla lånet har tecknats av befintliga ägare samt ett större antal nya investerare. Kopparberg Mineral AB deltar i finansieringen för att på så sätt delvis försvara sin ägarandel.   Nordic Iron Ore …

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB säkrar 60 MSEK i finansiering Read More »

Årsstämmokommuniké

Vid Kopparberg Mineral AB:s årsstämma den 10 maj 2011 kl. 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm, beslöts följande:   ¨         Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011 fastställdes. ¨         Beslöts att disponera koncernens vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen och föra över i ny räkning 19 416 510 SEK. ¨         Styrelsen …

Årsstämmokommuniké Read More »

Kvartalsrapport januari – mars 2012

    Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK. Resultat per aktie var -0,72 (-0,37) SEK före utspädning. Kassaflödet under perioden var -8 077 (-2 977) KSEK, varav 4 000 (-) KSEK lånats ut till intressebolaget Nordic Iron Ore AB i kortfristigt …

Kvartalsrapport januari – mars 2012 Read More »

Kopparberg Mineral AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011

Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida: www.kopparbergmineral.se.   Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det.   För ytterligare information kontakta: Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24. per.storm@kopparbergmineral.se       Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande …

Kopparberg Mineral AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011 Read More »

Bergsstaten beviljar Kopparberg Mineral AB bearbetningskoncession för Tvistbogruvan.

Kopparberg Mineral AB:s ansökan om bearbetningskoncession avseende zink-bly förekomsten i Tvistbogruvan, Smedjebackens kommun, har beviljats den 17 april 2012 av Bergsstaten. Beslutet är ett viktigt led i Kopparberg Minerals utveckling mot att bli en betydande aktör i Bergslagen med betydande mineralreserver som med god lönsamhet bryts i egna gruvor och förädlas i egna verk.   …

Bergsstaten beviljar Kopparberg Mineral AB bearbetningskoncession för Tvistbogruvan. Read More »

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2012 klockan 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm.

  Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: –          dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 4 maj 2012, –          dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 4 maj 2012, klockan 12.00 under adress: Kopparberg Mineral AB (publ) Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala, tel: +46 (0)580-888 90 eller …

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2012 klockan 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm. Read More »

Kopparberg Mineral rapporterar framgångar i kopparprojektet i Håkansboda, Lindesbergs kommun.

Förutsättningarna för att uppta driften i Håkansbodagruvan har ökat då Kopparberg Mineral rapporterar en betydande ökning av mineraltillgångarna i Håkansboda. Uppskattningen av mineraltillgångarna i kopparförekomsten efter fjolårets borrningskampanj uppgår till 629 Kton med 1,4 % koppar och 0,4 g/t guld i klassen indikerad, därutöver finns 1 485 Kton med 1,5 % koppar och 0,3 g/t …

Kopparberg Mineral rapporterar framgångar i kopparprojektet i Håkansboda, Lindesbergs kommun. Read More »

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2011

  Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 708 (7 032*) KSEK, varav sista kvartalet 67 (523) KSEK.   Årets resultat efter finansnetto uppgick till -5 546 (-3 937*) KSEK, varav sista kvartalet -3 750 (-2 290) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -1,22 (-2,18*) SEK före utspädning, varav sista kvartalet -0,54 (-0,57) SEK.   Kassaflödet under året var 8 886 …

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2011 Read More »

NORDIC IRON ORE AVBRYTER BÖRSNOTERINGEN

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGOT ANNAT LAND I VILKET DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDANT LAND. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.   Styrelsen för Nordic Iron …

NORDIC IRON ORE AVBRYTER BÖRSNOTERINGEN Read More »

Interessebolaget Nordic Iron Ore till börsen

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGOT ANNAT LAND I VILKET DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDANT LAND. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.   Styrelsen för Nordic Iron …

Interessebolaget Nordic Iron Ore till börsen Read More »

en_GBEnglish