PRESS OCH NYHETER

COPPERSTONE RESOURCES AB: NORRLANDSFONDEN STÖDJER COPPERSTONE MED YTTERLIGARE 2,6 MSEK

Publicerat den 20 december 2017 Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) ett lån mot konvertibelt skuldebrev om 2,6 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar. Lånet löper med Stibor 90 + 5 % från utbetalning med kvartalsvisa räntebetalningar senast från …

COPPERSTONE RESOURCES AB: NORRLANDSFONDEN STÖDJER COPPERSTONE MED YTTERLIGARE 2,6 MSEK Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: NIOMÅNADERS- OCH KVARTALSRAPPORT FRÅN 1 JAN-30 SEP 2017

Publicerad den 23 november 2017 Nettointäkterna för perioden uppgick till 11 (24) KSEK, varav 0 (0) KSEK avseende tredje kvartalet. Resultat före skatt för perioden uppgick till -6.026 (-5.015) KSEK, varav -962 (-1.702) KSEK avseende tredje kvartalet. Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,03 (-0,04) SEK, och avseende tredje kvartalet 0,00 (-0,01) SEK. Nettoförändringen …

COPPERSTONE RESOURCES AB: NIOMÅNADERS- OCH KVARTALSRAPPORT FRÅN 1 JAN-30 SEP 2017 Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: NY INFORMATIONSPOLICY

                             Publicerad den 23 november 2017 Copperstone Resources AB (“Copperstone” eller “Bolaget”) offentliggör harmed att styrelsen idag beslutat att implementera en ny informationspolicy, inkluderande bland annat, att engelska blir förstaspråk i samband med marknadskommunikation. “Baserat på de faktum att Copperstone utvecklas mot den internationella prospekterings- och gruvindustrin, leds av en engelsktalande VD samt effektivitetssamordningar i …

COPPERSTONE RESOURCES AB: NY INFORMATIONSPOLICY Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: BERGSSTATEN BEVILJAR BEARBETNINGSKONCESSION Eva k nr. 1

Publiserat 10 November 2017 Copperstone Resources AB (“Copperstone” eller “Bolaget”) har glädjen att meddela att Bergsstaten idag har beviljat Bolaget bearbetningskoncession Eva K nr. 1 i Arvidsjaurs kommun, Norrbotten. Bearbetningskoncessionen (Dnr BS 22-285-2009) tilldelas av Bergmästaren i enlighet med Minerallagen (1991:45) och gäller i 25 år från datumet för beslutet och är giltigt i 25 …

COPPERSTONE RESOURCES AB: BERGSSTATEN BEVILJAR BEARBETNINGSKONCESSION Eva k nr. 1 Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: COMPLETES DIRECTED ISSUE OF 30 MILLION SEK TO SHB FONDER AND OTHERS

Published 16 October 2017 COPPERSTONE RESOURCES AB: COMPLETES DIRECTED ISSUE OF 30 MILLION SEK TO SHB FONDER AND OTHERS Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) is pleased to announce that the Board of Directors have decided on 13 October 2017 to issue 15.957.447 class B-shares to a small group of qualified investors for a …

COPPERSTONE RESOURCES AB: COMPLETES DIRECTED ISSUE OF 30 MILLION SEK TO SHB FONDER AND OTHERS Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: RIKTAD EMISSION TILL BL A SHB FONDER TILLFÖR 30 MKR

Publicerat 16 oktober 2017 COPPERSTONE RESOURCES AB: RIKTAD EMISSION TILL BL A SHB FONDER TILLFÖR 30 MKR Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) har glädjen att meddela att styrelsen den 13 oktober 2017 beslutat att emittera 15,957,447 B-aktier till ett antal kvalificerade investerare om totalt 30 mkr, före emissionskostnader vilka uppgår till cirka 0,9 …

COPPERSTONE RESOURCES AB: RIKTAD EMISSION TILL BL A SHB FONDER TILLFÖR 30 MKR Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: Geophysical Surveys commence to locate porphyry copper mineralization targets

Published September 28th 2017  Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) is pleased to announce that an integrated geophysical programme, including both a detailed Ground Magnetic survey and a Natural Audio-Frequency Magnetotellurics (NSAMT) survey has commenced. The objective of the survey is to locate high quality geophysical anomalies that will be 3D modelled as drill-ready …

COPPERSTONE RESOURCES AB: Geophysical Surveys commence to locate porphyry copper mineralization targets Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: GEOFYSISKA UNDERSÖKNINGAR PÅBÖRJAS FÖR ATT LOKALISERA BORRMÅL FÖR PORFYRKOPPARMINERALISERINGAR

Publicerad den 28 september 2017 Copperstone Resources AB (“Copperstone” eller “Bolaget”) har glädjen att meddela att ett integrerat geofysiskt program, inkluderande såväl detaljerade markmagnetiska mätningar som naturlig audio magnetotellurik (“NSAMT”) påbörjats på Copperstoneområdet. Syftet med undersökningarna är att lokalisera storskaliga geofysiska anomalier som kommer att bli modellerade i 3D såsom prospektiva borrmål för upptäckten av …

COPPERSTONE RESOURCES AB: GEOFYSISKA UNDERSÖKNINGAR PÅBÖRJAS FÖR ATT LOKALISERA BORRMÅL FÖR PORFYRKOPPARMINERALISERINGAR Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: CHRIS MCKNIGHT NEW CEO

Copperstone Resources AB (”Copperstone” or ”the Company”) announces that Chris McKnight is the new Chief Executive Officer for the Company as from September 1, 2017. Chris McKnight remains a Director of the Board. Chris McKnight is a Geologist and business entrepreneur with over 30 years of exploration and engineering geology experience in the infrastructure, natural …

COPPERSTONE RESOURCES AB: CHRIS MCKNIGHT NEW CEO Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: CHRIS MCKNIGHT NY VD

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) meddelar att Chris McKnight är Bolagets nye VD från och med den 1 september 2017. Chris McKnight kvarstår även i styrelsen. Chris McKnight är geolog och entreprenör med över 30 års erfarenhet från prospektering och geologi inom infrastruktur, råvaror, metaller och gruvsektorn. Projekten spänner alltifrån s k greenfield till …

COPPERSTONE RESOURCES AB: CHRIS MCKNIGHT NY VD Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: INVESTIGATIONS CONTINUE TOWARDS DEPTH

Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) publishes a technical report containing a description of the work carried out over the summer of 2017. Following the completion of the first deep drill hole campaign at Svartliden-Eva (2610m), downhole structural and geophysical studies, combined with geochemistry and mineralogy have been carried out. The outcome of these …

COPPERSTONE RESOURCES AB: INVESTIGATIONS CONTINUE TOWARDS DEPTH Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: UNDERSÖKNINGARNA FORTSÄTTER MOT DJUPET

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) publicerar den tekniska rapport som beskriver det utvecklingsarbete som genomförts under sommaren. Efter slutförande av den första djupa borrkampanjen vid Svartliden-Eva (2610 m) har strukturella studier mot djupet av de borrade hålen tillsammans med geokemiska studier och mineralogiska studier genomförts. Resultaten av dessa studier har skapat en solid plattform …

COPPERSTONE RESOURCES AB: UNDERSÖKNINGARNA FORTSÄTTER MOT DJUPET Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: TECHNICAL INVESTIGATIONS ADDING SUBSTANTIAL VALUE

Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) publishes an executive summary of the technical report which is currently being finalized. The Company will return with the full report shortly. Geochemistry results have confirmed that the host rock geology consists largely of silici-clastic sedimentary rock units intruded by a complex suite of silicic to intermedia1te subvolcanic …

COPPERSTONE RESOURCES AB: TECHNICAL INVESTIGATIONS ADDING SUBSTANTIAL VALUE Läs mer »

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 11 (24) KSEK varav andra kvartalet 0 (0) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -5 064 (-3 313) KSEK varav för andra kvartalet -2 178 (-2 079) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,02 (-0,02) varav för andra kvartalet -0,01 (-0,01) SEK. Kassaflödet under perioden var 1 255 (2 913) KSEK varav för andra …

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017 Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: TEKNISKA ARBETEN SKAPAR BETYDANDE VÄRDEN

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) publicerar en sammanfattning av den tekniska rapport som är under omedelbart slutförande. Bolaget kommer att återkomma med ytterligare information inom kort. Resultat från geokemiska studier har konfirmerat att den omgivande berggrunden i huvudsak består av kisel-klastiska sedimentära enheter i vilka komplexa kiselrika till intermediära subvulkaniska kroppar trängt in. Mineralogiska …

COPPERSTONE RESOURCES AB: TEKNISKA ARBETEN SKAPAR BETYDANDE VÄRDEN Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: SECURES A CREDIT FACILITY OF SEK 5 M

Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) has secured a loan of five (5) million kronor from a qualified investor, which secures continued momentum in the project development. The credit facility runs between three (3) and six (6) months with an annual interest rate of 11 %, considered as market rate. “Copperstone is presently in …

COPPERSTONE RESOURCES AB: SECURES A CREDIT FACILITY OF SEK 5 M Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: SÄKRAR LÅNEFACILITET OM 5 MKR

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har säkrat en lånefacilitet om fem (5) miljoner kronor från en kvalificerad investerare, vilket säkerställer fortsatt högt tempo i projektutvecklingen. Lånet löper på mellan tre (3) och sex (6) månader med en årsränta om elva (11) procent, vilket bedöms som marknadsmässigt. ”Copperstone är inne i en …

COPPERSTONE RESOURCES AB: SÄKRAR LÅNEFACILITET OM 5 MKR Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: MINING INSPECTORATE REMITTS EVA K NR 1 TO COUNTY ADMIN-ISTRATION BOARD

Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) has learnt that the Mining Inspectorate has remitted the concession application for Eva (Eva K nr 1) to the County Administration Board of Norrbotten. The Mining Inspectorate wants a clarification of one of the conditions that the County Administration Board suggested in its recommendation that the Company should …

COPPERSTONE RESOURCES AB: MINING INSPECTORATE REMITTS EVA K NR 1 TO COUNTY ADMIN-ISTRATION BOARD Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: BERGSSTATEN ÅTERREMITTERAR EVA K NR 1 TILL LÄNSSTYRELSEN

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget idag tagit del av Bergsstatens återremittering av koncessionsansökan för Eva-förekomsten (Eva k nr 1) till Länsstyrelsen i Norrbotten. Bergsstaten vill ha ett förtydligande avseende ett av de villkor Länsstyrelsen föreslog i sin tillstyrkan av koncessionsansökan den 20 juni 2017. Länsstyrelsen skall besvara remissen senast den 8 …

COPPERSTONE RESOURCES AB: BERGSSTATEN ÅTERREMITTERAR EVA K NR 1 TILL LÄNSSTYRELSEN Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: RE-CLASSIFICATION OF A-SHARES

Copperstone Resources AB (“Copperstone” or the “Company”) announces that a re-classification of all 20100 outstanding A-shares to B-shares has been registered by the Swedish Companies Registration Office. After the re-classification the Company has zero (0) outstanding A-shares with a voting right of ten (10) shares per share and 226 396 314 B-shares with a voting right of …

COPPERSTONE RESOURCES AB: RE-CLASSIFICATION OF A-SHARES Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: OMSTÄMPLING AV A-AKTIER

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) meddelar att omstämpling av samtliga 20100 utestående A-aktier till B-aktier har registrerats av Bolagsverket. Efter genomförd omstämpling har Bolaget noll (0) utestående A-aktier om tio (10) röster vardera och 226 396 314 B-aktier om en (1) röst vardera, innebärande att antalet röster i Bolaget därmed minskat med 180900  stycken och att …

COPPERSTONE RESOURCES AB: OMSTÄMPLING AV A-AKTIER Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: CHANGES CERTIFIED ADVISOR TO AUGMENT PARTNERS

Copperstone Resources AB (“Copperstone” or the “Company”) has decided to change Certified Adviser to Augment Partners AB, as from October 1, 2017. The current Certified Advisor agreement with G&W Kapitalförvaltning AB will end as per September 30, 2017. For further information, please contact Per Storm, CEO Copperstone, +46 705 94 90 24, e-mail: per.storm@copperstone.se or …

COPPERSTONE RESOURCES AB: CHANGES CERTIFIED ADVISOR TO AUGMENT PARTNERS Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: UTSER AUGMENT PARTNERS TILL CERTIFIED ADVISOR

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har utsett Augment Partners AB till Bolagets Certified Advisor. Uppdraget startar den 1 oktober 2017. Avtalet med Bolagets tidigare Certified Advisor G&W Kapitalförvaltning AB avslutas per den 30 september 2017. För ytterligare information, kontakta VD Per Storm, Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se   …

COPPERSTONE RESOURCES AB: UTSER AUGMENT PARTNERS TILL CERTIFIED ADVISOR Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: COUNTY ADMINISTRATION BOARD OF NORRBOTTEN APPROVES OF EXPLOITATION CONCESSION FOR EVA

Copperstone Resources AB (“Copperstone” or the “Company”) is pleased to announce that the County Administration Board of Norrbotten, Sweden, yesterday recommended that the Company should receive an exploitation concession for the Eva-deposit (Eva K nr 1). The Company will work diligently to fulfill the conditions regarding reindeer herding and environmental quality norms that the County …

COPPERSTONE RESOURCES AB: COUNTY ADMINISTRATION BOARD OF NORRBOTTEN APPROVES OF EXPLOITATION CONCESSION FOR EVA Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTEN TILLSTYRKER EVA-KONCESSION

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kan meddela att Länsstyrelsen i Norrbotten igår kväll tillstyrkt att Bolaget skall erhålla bearbetningskoncession för Eva-förekomsten (Eva K nr 1). Bolaget kommer att aktivt arbeta för att uppfylla de villkor avseende renskötsel och miljökvalitetsnormer som Länsstyrelsen omfattat i tillstyrkan. Bergsstaten tar nu åter vid för beslut i ärendet. ”Länsstyrelsens …

COPPERSTONE RESOURCES AB: LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTEN TILLSTYRKER EVA-KONCESSION Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: Intersects Significant Deep Mineralization at Svartliden and Eva

Copperstone Resources AB (Nasdaq First North “COPP B”) (“Copperstone” or the “Company”) is pleased to announce assay results from three (3) deep drill holes totaling 2,611m that have now been completed on the 100% owned Svartliden-Eva exploration target in Norrbotten county, Sweden.  Drilling work commenced 1st February 2017 and was completed on 23rd May 2017, …

COPPERSTONE RESOURCES AB: Intersects Significant Deep Mineralization at Svartliden and Eva Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: BETYDANDE MINERALISERING PÅTRÄFFAT PÅ DJUPET VID SVARTLIDEN OCH EVA

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har glädjen att annonsera resultaten från tre (3) djupa borrhål om total 2 611 m som nu avslutats på det helägda Svartliden-Eva projektet i Norrbotten. Borrningarna påbörjades 1 februari och avslutades 23 maj varefter analysresultat löpande erhållits och utvärderats. Målet med de tre borrhålen var att undersöka existens av en …

COPPERSTONE RESOURCES AB: BETYDANDE MINERALISERING PÅTRÄFFAT PÅ DJUPET VID SVARTLIDEN OCH EVA Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: COPPERSTONE ÄNTRAR EN NY FAS

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets styrelse entledigat VD Per Storm och förbereder ett byte på VD-posten. Per Storm kvarstår dock i sin roll som VD under uppsägningstiden. Såväl Bolagets styrelse som nuvarande VD är eniga om att detta är det naturliga steget för Copperstone som nu delvis går in i en …

COPPERSTONE RESOURCES AB: COPPERSTONE ÄNTRAR EN NY FAS Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

Vid Copperstone Resources AB:s årsstämma den 16:e maj 2016 kl. 16.00 på Advokatfirman Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts att: fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016 disponera de vinstmedel som står till förfogande så att 4 580 126 kr balanseras i ny räkning bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 …

COPPERSTONE RESOURCES AB: ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: EXPLORATION UPDATE AT SVARTLIDEN/EVA

Copperstone Resource AB (“Copperstone or “the Company”) now presents an operational update of on-going exploration work on the Copperstone project. During the last few weeks, the Copperstone project has progressed several steps in continuous investigation of a porphyry-style copper-gold mineralization system may underlay the Svartliden-Eva area. The project team is currently evaluating significant and meaningful …

COPPERSTONE RESOURCES AB: EXPLORATION UPDATE AT SVARTLIDEN/EVA Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: PROSPEKTERINGSUPPDATERING PÅ SVARTLIDEN/EVA

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) presenterar en uppdatering av pågående prospektering på Copperstoneprojektet. Under de senaste veckorna har Copperstoneprojektet utvecklats i flera steg genom fortsatt undersökning av en koppar-guld mineralisering av porfyrtyp som kan finnas under Svartliden-Eva området. Projektteamet utvärderar för närvarande betydelsefull och intressant geologisk data samt data från de omvandlade zonerna …

COPPERSTONE RESOURCES AB: PROSPEKTERINGSUPPDATERING PÅ SVARTLIDEN/EVA Läs mer »

Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2016.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillsammans med övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns nu tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.copperstone.se. Kopior av dessa handlingar sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att framläggas på årsstämman den 16 maj 2017.  För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 …

Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2016. Läs mer »

ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) org. nr 556704-4168 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 klockan 16.00 på Advokatfirman Lindahl Mäster Samuelsgatan 20 Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 10 maj 2017 (avstämningsdagen), dels anmäla sin avsikt …

ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES TOP HAMMER DRILLING AT GRANLIDEN IS COMMENCED AND SECOND DEEP HOLE ON-GOING AT SVARTLIDEN-EVA

Copperstone Resources AB (below ”Copperstone” or ”the Company”) commences top hammer drilling at the northern subproject, Granliden within the Copperstone project. The Company initiates a parallel campaign using top hammer drilling on the northern sub-project Granliden, in order to map the shallow part of the bedrock down to a maximum of 25 meters and thus …

COPPERSTONE RESOURCES TOP HAMMER DRILLING AT GRANLIDEN IS COMMENCED AND SECOND DEEP HOLE ON-GOING AT SVARTLIDEN-EVA Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: KAXBORRNING PÅBÖRJAS VID GRANLIDEN; ANDRA DJUPHÅLET IGÅNG PÅ SVARTLIDEN-EVA

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) påbörjar kaxborrning på det norra delprojektet Granliden inom ramen för Copperstoneprojektet. Bolaget inleder nu en parallell kampanj med kaxborrning på Copperstone-projektets norra del, Granliden, i syfte att kartlägga berggrundens ytskikt ner till maximalt 25 meter och på detta sätt skapa en ökad förståelse för huruvida Granliden (likt Svartliden-Eva) …

COPPERSTONE RESOURCES: KAXBORRNING PÅBÖRJAS VID GRANLIDEN; ANDRA DJUPHÅLET IGÅNG PÅ SVARTLIDEN-EVA Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: Copper-gold porphyry-style mineralization at Svartliden.

Copperstone Resources AB (below ”Copperstone” or ”the Company”) announced the discovery of a copper-gold porphyry-style mineralsation of the southern part of the Copperstone project at Svartliden/Eva on March 17th. This is an update of that announcement. Based on a predictive hypothesis for targeting blind porphyry-style Cu-Au mineralization at Svartliden, the Company is very excited to …

COPPERSTONE RESOURCES: Copper-gold porphyry-style mineralization at Svartliden. Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: Koppar-guld mineralisering av porfyrtyp på Copperstoneprojektet

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller Bolaget) presenterade den 17:e mars att Bolaget upptäckt en koppar-guld mineralisering av porfyrtyp på Copperstoneprojektets södra delprojekt, Svartliden/Eva. Detta pressmeddelande utgör en uppdatering och fördjupning och av det tidigare meddelandet. Baserat på hypotesen att det kan finnas en blind (ej i dagen gående) koppar-guld mineralisering av porfyrtyp vid Svartliden …

COPPERSTONE RESOURCES: Koppar-guld mineralisering av porfyrtyp på Copperstoneprojektet Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: DISCOVERY OF PORPHYRY-STYLE Cu-Au MINERALIZATION AT SVARTLIDEN-EVA

Copperstone Resources AB (below ”Copperstone” or ”the Company”) has the pleasure to announce the discovery of a copper-gold porphyry-style mineralisation of the southern part of the Copperstone project at Svartliden/Eva. The drill programme includes three steeply dipping boreholes each to approximately 800 m length. Drilling of the first borehole commenced on 3rd February 2017 and …

COPPERSTONE RESOURCES: DISCOVERY OF PORPHYRY-STYLE Cu-Au MINERALIZATION AT SVARTLIDEN-EVA Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: UPPTÄCKT AV EN Cu-Au MINERALISERING AV PORFYR-TYP VID SVARTLIDEN-EVA.

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) har glädjen att annonsera att Bolaget upptäckt en koppar-guld mineralisering av porfyrkaraktär på Copperstoneprojektets södra delprojekt, Svartliden/Eva. I det pågående borrprogrammet ingår tre brant stupande borrhål vart och ett c:a 800 meter långa. Borrning av det första borrhålet påbörjades den 3:e februari och är för närvarande på ett …

COPPERSTONE RESOURCES: UPPTÄCKT AV EN Cu-Au MINERALISERING AV PORFYR-TYP VID SVARTLIDEN-EVA. Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: Sista dag för handel med BTA

Copperstone Resources AB (Copperstone eller Bolaget) har slutfört nyemissionen som beslutades av styrelsen den 30 januari 2017 enligt bemyndigande av bolagsstämman den 19 maj 2016. Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier. Sista dag för handel med BTA är måndag …

COPPERSTONE RESOURCES: Sista dag för handel med BTA Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: NORRLANDSFONDEN SUPPORTS DEVELOPMENT WITH 1 MSEK

Norrlandsfonden has granted Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the company”) a convertible loan of 1 MSEK. Norrlandsfonden has, according to the terms of existing engagements, the right, but not the obligation, to support Copperstone in conjunction with capital raisings. The loan carries an interest of Stibor 90 + 5 % from payment with quarterly payments. …

COPPERSTONE RESOURCES: NORRLANDSFONDEN SUPPORTS DEVELOPMENT WITH 1 MSEK Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: NORRLANDSFONDEN STÖDJER UTVECKLING MED 1 MSEK

Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) ett lån mot konvertibelt skuldebrev om 1 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar. Lånet löper med Stibor 90 + 5 % från utbetalning med kvartalsvisa räntebetalningar. Norrlandsfonden äger rätt att mellan perioden 2019-01-01 …

COPPERSTONE RESOURCES: NORRLANDSFONDEN STÖDJER UTVECKLING MED 1 MSEK Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: RIGHTS ISSUE SUBSCRIBED 240 %, PROCEEDS OF 23,3 MSEK

Through the Rights Issue (”the Issue”) the amount of shares in Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” or “the Company”) increases with 56 599 078 shares and the Company is supplied with 23 205 621 SEK before issuing costs totalling (including cost of guarantee) of approx. 3,5 MSEK. The Rights Issue comprises 56 599 078 shares of which 51 224 031 shares was subscribed …

COPPERSTONE RESOURCES: RIGHTS ISSUE SUBSCRIBED 240 %, PROCEEDS OF 23,3 MSEK Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: FÖRETRÄDESEMISSION TECKNAD TILL 240 %, TILLFÖRS 23,3 MSEK

Genom företrädesemissionen (”Emissionen”) ökar antalet aktier i Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) med 56 599 078 aktier och Bolaget tillförs 23 205 621 SEK före emissionskostnader (inklusive garantikostnader) om c:a 3,5 MSEK. Företrädesemissionen omfattar 56 599 078 aktier, varav 51 224 031 aktier tecknades med företrädesrätt, vilket motsvarar c:a 90,5 procent. Återstående 5 375 047 aktier, motsvarande 9,5 procent, tecknades med subsidiär teckningsrätt. …

COPPERSTONE RESOURCES: FÖRETRÄDESEMISSION TECKNAD TILL 240 %, TILLFÖRS 23,3 MSEK Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: SUBSCRIBES FULLY IN THE NORDIC IRON ORE RIGHTS ISSUE

The Board of Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) has decided to use all subscription rights in the on-going Rights Issue in Nordic Iron Ore AB (“NIO”), where Copperstone holds an ownership of almost nine (9) percent. The Company will hereby at least maintain its ownership. The investment amounts to approx. 1.6 MSEK. In …

COPPERSTONE RESOURCES: SUBSCRIBES FULLY IN THE NORDIC IRON ORE RIGHTS ISSUE Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: TECKNAR SIN ANDEL I NORDIC IRON ORES EMISSION

Mot bakgrund av den pågående nyemissionen i Nordic Iron Ore AB (NIO), där Copperstone Resources (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) äger c:a nio (9) procent, har Bolagets styrelse beslutat att teckna aktier för Bolagets samtliga teckningsrätter och därmed behålla sin ägarandel. Investeringen uppgår till cirka 1,6 MSEK. Styrelsens bedömning är att NIO är ett mycket robust …

COPPERSTONE RESOURCES: TECKNAR SIN ANDEL I NORDIC IRON ORES EMISSION Läs mer »

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 91 (124) KSEK varav för fjärde kvartalet till 67 (119) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -13 618 (-4 113) KSEK varav för fjärde kvartalet -8 603 (3 968) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,12 (-0,05) SEK varav för fjärde kvartalet -0,05 (0,03) KSEK. Kassaflödet under perioden var 778 (273) KSEK …

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016 Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: COMMENCES DEEP CORE DRILLING AT SVARTLIDEN/EVA

Copperstone Resources (”Copperstone” or ”the Company”) commences a campaign of core drilling towards depth at Svartliden/Eva. The Company has hired Styrud Arctic who has been carrying out the latest drill campaigns with excellent quality of work. The first drill hole will be drill north northeast (NNE) approx. 800 meters with a vertical drop of approx. …

COPPERSTONE RESOURCES: COMMENCES DEEP CORE DRILLING AT SVARTLIDEN/EVA Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: PÅBÖRJAR KÄRNBORRNING MOT DJUPET PÅ SVARTLIDEN/EVA

Copperstone Resources (”Copperstone” eller ”Bolaget”) påbörjar idag en kärnborrningskampanj mot djupet på Svartliden/Eva. Bolaget har anlitat Styrud Arctic, som utfört de senaste borrkampanjerna med utmärkt kvalitet. Det första hålet på Svartliden borras nordnordöst (NNE) c:a 800 meter med ett vertikalt stup om cirka 650 meter. Borrningarna förväntas ta c:a en månad varefter kemiska analyser inväntas …

COPPERSTONE RESOURCES: PÅBÖRJAR KÄRNBORRNING MOT DJUPET PÅ SVARTLIDEN/EVA Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: PARTICPATE AS SPEAKER ON FUTURE MINE AND MINERAL INDUSTRY 2017

Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) is delighted to announce that the CEO Dr Per Storm and our Senior geologist, David Dodd (South Africa) will present the Company and primarily the ongoing work at Svartliden/Eva on the Future Mine and Mineral 2017 today, January 30, 2017, at Grand Hotel in Stockholm. David Dodd, who …

COPPERSTONE RESOURCES: PARTICPATE AS SPEAKER ON FUTURE MINE AND MINERAL INDUSTRY 2017 Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: DELTAR SOM TALARE PÅ FRAMTIDENS GRUV- OCH MINERALINDUSTRI 2017

Copperstone Resources (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har glädjen att meddela att Bolagets VD Per Storm och den erfarne geologen David Dodd, Sydafrika, kommer att presentera Bolaget och framförallt pågående arbeten på Svartliden/Eva på Framtidens Gruv- och Mineral i Stockholm på Grand Hotell idag den 30 januari 2017. David Dodd som är en del av det internationella …

COPPERSTONE RESOURCES: DELTAR SOM TALARE PÅ FRAMTIDENS GRUV- OCH MINERALINDUSTRI 2017 Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: PUBLICATION OF YEAR-END REPORT BROUGHT FORWARD

Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) announces that the Company, based on the capital injection announcement earlier today, brings forward its publication of the year-end report regarding the fiscal year 2016, and its quarterly report regarding the fourth quarter of 2016, from February 19, to February, 6. For further information, please contact Per Storm, …

COPPERSTONE RESOURCES: PUBLICATION OF YEAR-END REPORT BROUGHT FORWARD Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: TIDIGARELÄGGER PUBLICERING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget, med anledning av offentliggörandet av kapitalanskaffningen, tidigarelägger publiceringen av Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2016 och tillhörande kvartalsrapport avseende det fjärde kvartalet 2016 från den 19 februari 2017 till den 6 februari 2017. För ytterligare information, se www.copperstone.se eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 …

COPPERSTONE RESOURCES: TIDIGARELÄGGER PUBLICERING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: FÖRETRÄDESEMISSION OM 23 MSEK, SÄKERSTÄLLD TILL 80 %

Styrelsen för Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 23 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen genomförs med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på bolagsstämman den 19 maj 2016. Avanza Bank är finansiell rådgivare till Copperstone i samband med nyemissionen. Nyemissionen genomförs i syfte …

COPPERSTONE RESOURCES: FÖRETRÄDESEMISSION OM 23 MSEK, SÄKERSTÄLLD TILL 80 % Läs mer »

Copperstone Resources: Technical report Svartliden and last preparations for deep core drillings

Copperstone Resources AB (Copperstone or the Company) hereby announces the complete technical report regarding the modelling of the alteration zones at Svartliden. The key findings support the hypothesis that has earlier been verified and the hypothesis is now further strengthened subsequent to identified minerals (e.g. sericite and pyrrhotite) in drill cores that have been verified …

Copperstone Resources: Technical report Svartliden and last preparations for deep core drillings Läs mer »

Copperstone Resources: Teknisk rapport för Svartliden och sista förberedelser inför djupborrning

Copperstone Resources AB (Copperstone eller Bolaget) publicerar härmed den tekniska rapporten av arbetet med att kartlägga och modellera de identifierade omvandlingszonerna på Svartlidenområdet. Slutsatserna understödjer den hypotes som tidigare successivt verifierats och hypotesen stärks nu även av identifierade mineraler (såsom sericit och magnetkis) i borrkärnor som genom mikroskopering av tunnslip kunnat verifieras. Under de tre …

Copperstone Resources: Teknisk rapport för Svartliden och sista förberedelser inför djupborrning Läs mer »

Copperstone Resources: Granliden and EVA update

Copperstone Resources (”Copperstone” or ”the Company”) is pleased to announce that the international team of geological experts that has made an excellent contribution to the project during the autumn are now being re-assembled for continued work in Malå, Sweden. Initially, the work is focused on a re-assessment of earlier available material from approx. 50 bore …

Copperstone Resources: Granliden and EVA update Läs mer »

Copperstone Resources: Uppdatering Granliden och EVA

Copperstone Resources (nedan ”Copperstone” eller “Bolaget”) meddelar att det internationella teamet av geologiska experter som under hösten gjort ett utmärkt arbete nu har återsamlats för fortsatt arbete i Malå. Arbetet inleds med en förnyad genomgång av äldre tillgängligt material från cirka 50 borrhål från Eva-förekomsten givet den förståelse höstens arbete givit för geologin på Svartliden. …

Copperstone Resources: Uppdatering Granliden och EVA Läs mer »

Copperstone Resources AB ceases sponsoring trade in Nordic Iron Ore.

Copperstone Resources ceases its engagement as sponsor for the unofficial trade in shares in Nordic Iron Ore AB (NIO). Trade has been possible through the unofficial list kept by BeQuoteds with Copperstone Resources as sponsor since January 7th 2016. Trade will continue up until January 20th 2017 when it will cease. For further information, please …

Copperstone Resources AB ceases sponsoring trade in Nordic Iron Ore. Läs mer »

Copperstone Resources AB avslutar sponsring av handel i Nordic Iron Ore.

Copperstone Resources avslutar sitt engagemang som sponsor av den inofficiella handeln av aktier i Nordic Iron Ore AB (NIO). Handeln har skett på BeQuoteds inofficiella lista med Copperstone Resources som sponsor sedan den 7:e januari 2016. Handeln fortgår till och med den 20:e januari 2017 då den avslutas. För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD …

Copperstone Resources AB avslutar sponsring av handel i Nordic Iron Ore. Läs mer »

sv_SESwedish