PRESS OCH NYHETER

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources delårsrapport för andra kvartalet 2022

Kiruna 11 augusti, 2022 Copperstone Resources delårsrapport för januari – juni 2022 offentliggörs torsdagen den 18 augusti 2022 klockan 07:30. En livesänd presentation hålls samma dag klockan 09:30 i Infront Direkt Studios regi. Rapporten presenteras av VD Anna Tyni och arbetande styrelseordförande Jörgen Olsson. Presentationen kommer att hållas på svenska och inkluderar även en efterföljande …

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources delårsrapport för andra kvartalet 2022 Läs mer »

Invitation to presentation of Copperstone Resources interim report for the second quarter 2022

Kiruna August 11, 2022 Copperstone Resources’ interim report for January – June 2022 will be published on Thursday, August 18th, 2022 at 07:30 CET. A live presentation will be held the same day at 9:30 am hosted by Infront Direkt Studio. The report is presented by CEO Anna Tyni and Jörgen Olsson, executive Chairman of …

Invitation to presentation of Copperstone Resources interim report for the second quarter 2022 Läs mer »

Copperstone uppdaterar kring miljötillståndsansökan för Viscaria-gruvan

Kiruna 5 juli 2022 Den 30 mars 2022 lämnade Copperstone Resources AB (publ) in ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt inför återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Enligt tidplan och förväntan har bolaget nu fått återkoppling från mark- och miljödomstolen och en rad remissinstanser avseende kompletteringar av ansökan. Copperstone kommer under de …

Copperstone uppdaterar kring miljötillståndsansökan för Viscaria-gruvan Läs mer »

Copperstone updates on the environmental permit application for the Viscaria mine

Kiruna July 5, 2022 On March 30, 2022, Copperstone Resources AB (publ) submitted an application for an environmental permit to the Land and Environmental Court at Umeå District Court prior to the reopening of the Viscaria mine in Kiruna. According to schedule and expectations, the company has now received feedback from the Land and Environmental …

Copperstone updates on the environmental permit application for the Viscaria mine Läs mer »

Beslut vid årsstämman 18 maj 2022

Stockholm den 18 maj 2022  PRESSMEDDELANDE Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag den 18 maj 2022 kl. 13.00 avhållit en årsstämma i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 15, 111 47 Stockholm. Beslut Nedan framgår de beslut som fattades av stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna …

Beslut vid årsstämman 18 maj 2022 Läs mer »

Resolutions from Annual General Meeting 18 May 2022

Stockholm 18 May 2022  PRESS RELEASE Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” or the “Company”) has today 18 May 2022 at 13.00 held an annual general meeting at the offices of Hannes Snellman Attorneys, Hamngatan 15, SE-111 47 Stockholm. Resolutions The resolutions made at the meeting are presented below. The resolutions were adopted unanimously. Annual report …

Resolutions from Annual General Meeting 18 May 2022 Läs mer »

Copperstone Resources delårsrapport januari-mars 2022

Kiruna, 18 maj 2022 JANUARI – MARS 2022 Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 500 981 (358 013) KSEK vid periodens slut. Resultat för perioden uppgick till -3 839 (-5 102) KSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK. Kassaflödet under perioden uppgick till 181 383 (114 909) KSEK. Likvida medel vid periodens …

Copperstone Resources delårsrapport januari-mars 2022 Läs mer »

Norrlandsfonden investerar i Copperstone Resources

Kiruna den 18 maj 2022 Norrlandsfonden har valt att investera ytterligare 5,5 MSEK i ett konvertibelt skuldebrev i Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”). I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar. Lånet löper med Stibor 90 + 5 procents årlig ränta med kvartalsvisa räntebetalningar. …

Norrlandsfonden investerar i Copperstone Resources Läs mer »

Norrlandsfonden supports Copperstone Resources with funds

Kiruna May 18, 2022 Norrlandsfonden will invest further MSEK 5.5 in a convertible debenture in Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”). In accordance with the existing loan agreement in connection with fund raisings, Norrlandsfonden has the right, but not obligation, to invest in Copperstone. The credit facilities are agreed at Stibor 90 + 5 …

Norrlandsfonden supports Copperstone Resources with funds Läs mer »

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources delårsrapport för första kvartalet 2022 (R)

Kiruna 11 maj, 2022 Rättelse: korrigerad veckodag Copperstone Resources delårsrapport för januari – mars 2022 offentliggörs onsdagen den 18 maj 2022 klockan 07:30. En livesänd presentation hålls samma dag klockan 10:00 i Infront Direkt Studios lokaler. Rapporten presenteras av VD Anna Tyni och arbetande styrelseordförande Jörgen Olsson. Presentationen kommer att hållas på svenska och inkluderar …

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources delårsrapport för första kvartalet 2022 (R) Läs mer »

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources delårsrapport för första kvartalet 2022

Kiruna 11 maj, 2022 Copperstone Resources delårsrapport för januari – mars 2022 offentliggörs fredagen den 18 maj 2022 klockan 07:30. En livesänd presentation hålls samma dag klockan 10:00 i Infront Direkt Studios lokaler. Rapporten presenteras av VD Anna Tyni och arbetande styrelseordförande Jörgen Olsson. Presentationen kommer att hållas på svenska och inkluderar även en efterföljande …

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources delårsrapport för första kvartalet 2022 Läs mer »

Invitation to presentation of Copperstone Resources interim report for the first quarter 2022

Kiruna May 11, 2022 Copperstone Resources’ interim report for January – March 2022 will be published on Wednesday, May 18th, 2022 at 07:30 CET. A live presentation will be held the same day at 10:00 am in Infront Direkt Studio’s premises. The report is presented by CEO Anna Tyni and Jörgen Olsson, executive Chairman of …

Invitation to presentation of Copperstone Resources interim report for the first quarter 2022 Läs mer »

Copperstone Resources publicerar årsredovisning 2021

Kiruna den 22 april 2022 Årsredovisningen för 2021 är nu publicerad och finns tillgänglig på Copperstones hemsida, www.copperstone.se. För ytterligare information, vänligen kontakta Anna Tyni (VD) +46 (0) 70 561 46 11, E-post: anna.tyni@copperstone.se eller info@copperstone.se eller www.copperstone.se OM COPPERSTONE Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt …

Copperstone Resources publicerar årsredovisning 2021 Läs mer »

Copperstone Resources publishes Annual Report for 2021

Kiruna April 22, 2022 The annual report for 2021 is now published and available, in Swedish, on Copperstone’s website www.copperstone.se. For further information, please contact CEO Anna Tyni on +46 (0) 70 – 561 46 11 E-mail: anna.tyni@copperstone.se or info@copperstone.se or www.copperstone.se ABOUT COPPERSTONE Copperstone Resources AB is a company now scaling up to become …

Copperstone Resources publishes Annual Report for 2021 Läs mer »

Kallelse till årsstämma i Copperstone Resources AB (PUBL)

Kiruna 19 april 2022  PRESSMEDDELANDE Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org.nr 556704-4168 (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 18 maj 2022 kl. 13.00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 15, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 12.30. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av …

Kallelse till årsstämma i Copperstone Resources AB (PUBL) Läs mer »

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Kiruna 19 April 2022 PRESS RELEASE The shareholders of Copperstone Resources AB (publ), reg.no. 556704-4168 (“Copperstone” or the “Company”) are hereby summoned to the annual general meeting on 18 May 2022 at 1:00 p.m. at the offices of Hannes Snellman Attorneys, Hamngatan 15, 111 47 Stockholm. The registration opens at 12:30 p.m. Notice of attendance …

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Läs mer »

Copperstone Resources lämnar in miljötillståndsansökan för Viscaria-gruvan

Kiruna 29 mars 2022 Copperstone Resources AB (publ) lämnar nu, enligt tidigare kommunicerad tidplan, in ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt inför återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Ansökan innefattar Copperstones beskrivning och ambition om en ansvarsfull modern gruvdrift genom nyttjandet av bästa tillgängliga teknik inom brytningsverksamhetens påverkan på närmiljön, i anrikningsverket …

Copperstone Resources lämnar in miljötillståndsansökan för Viscaria-gruvan Läs mer »

Copperstone Resources submits an environmental permit application for the Viscaria mine

Kiruna March 29, 2022 Copperstone Resources AB (publ) submits, according to previously communicated time plan, the application for an environmental permit to the Land and Environment Court at Umeå District Court prior to the reopening of the Viscaria mine in Kiruna, Northern Sweden. The application includes Copperstone’s description and ambition for responsible modern mining using …

Copperstone Resources lämnar in miljötillståndsansökan för Viscaria-gruvan Läs mer »

Copperstone genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom cirka 80,9 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Pressmeddelande Kiruna den 21 mars 2022 Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har genomfört en …

Copperstone genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom cirka 80,9 MSEK Läs mer »

Copperstone completes a directed share issue and receives proceeds of SEK 80.9 million

This press release may not be made public, published or distributed, directly and indirectly, within or to the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such action would be unlawful or subject to legal restrictions. Press release Kiruna 21 March 2022 Copperstone Resources AB …

Copperstone completes a directed share issue and receives proceeds of SEK 80.9 million Läs mer »

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources bokslutskommuniké 2021

Kiruna 25 februari, 2022 Copperstone Resources bokslutskommuniké för januari – december 2021 offentliggörs fredagen den 4 mars 2022 klockan 07:30. En livesänd presentation hålls samma dag klockan 09:00 i Infront Direkt Studios lokaler där tittarna ges möjlighet att ställa frågor. Rapporten presenteras av VD Anna Tyni och arbetande styrelseordförande Jörgen Olsson. Presentationen kommer att hållas …

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources bokslutskommuniké 2021 Läs mer »

Invitation to presentation of Copperstone Resources Year-End report 2021

Kiruna February 25, 2022 Copperstone Resources’ Year-End report for January – December 2021 will be published on Friday, March 4th, 2022 at 07:30 CET. A live presentation will be held the same day at 09:00 am in Infront Direkt Studio’s premises where viewers are given the opportunity to ask questions. The report is presented by …

Invitation to presentation of Copperstone Resources Year-End report 2021 Läs mer »

Copperstone genomför riktad nyemission och tillförs 147,9 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Pressmeddelande Kiruna 1 februari 2022 Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en …

Copperstone genomför riktad nyemission och tillförs 147,9 MSEK Läs mer »

Copperstone completes a directed share issue and receives proceeds of SEK 147.9 million

This press release may not be made public, published or distributed, directly and indirectly, within or to the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such action would be unlawful or subject to legal restrictions. Press release Kiruna 1 February 2022 Copperstone Resources AB …

Copperstone completes a directed share issue and receives proceeds of SEK 147.9 million Läs mer »

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Pressmeddelande Kiruna 31 januari 2022 Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har beslutat …

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission Läs mer »

Copperstone explores the conditions for carrying out a directed issue of shares

This press release may not be made public, published or distributed, directly and indirectly, within or to the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such action would be unlawful or subject to legal restrictions. Press release Kiruna 31 January 2022 The board of …

Copperstone explores the conditions for carrying out a directed issue of shares Läs mer »

sv_SESwedish