Årsstämmokommuniké


Vid Kopparberg Mineral AB:s årsstämma den 10 maj 2011 kl. 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm, beslöts följande:

 

¨         Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011 fastställdes.

¨         Beslöts att disponera koncernens vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen och föra över i ny räkning 19 416 510 SEK.

¨         Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2011.

¨         Beslöts att styrelsearvode ska utgå med 75 000 SEK till ordinarie ledamot samt 120 000 SEK åt styrelseordförande. Revisionsarvode ska utgå enligt skälig kostnadsräkning.

¨         Beslöts att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Omval sker av Christer Lindqvist, Harald Meinhardt, Nils-Erik Marinder samt Lars-Göran Ohlsson. Nyval sker av Chris Carlon och Per Storm. Samtidigt lämnade Alain Chevalier sin plats som styrelseledamot och vice VD för Bolaget.

¨         Bolagsstämman beslöt att bemyndiga åt styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev om högst 3 000 000 B-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 6 000 000 kr, samt med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor, och teckningskursen skall således sättas så nära marknadsvärdet som möjligt. Teckningsoptioner behöver ej utges mot betalning. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna/teckningsoptionerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget skall kunna stärka företagets kapitalbas eller bredda ägandet i Bolaget.

 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 29 undersökningstillstånd om cirka 14 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.

 

en_GBEnglish