Gruvplanering

Nästan 1 km under markytan. Så långt når borrhålen i Viscariagruvan. Och det är bara början.

Viscarias tre gruvzoner A, B och D

Fyndigheten

Viscarias gruvfyndighet är uppdelad på tre zoner och sträcker sig 4 kilometer i horisontell riktning. Vertikalt är malmkropparna kartlagda ned till 800 meters djup. Många av gruvgångarna som finns bevarade från tidigare underjordsbrytning kommer att kunna repareras och användas igen om gruvan återöppnas. Då kommer  dessutom gruvans infrastruktur att byggas ut för att nå alla delar av fyndigheten. I Copperstones regi planeras gruvbrytningen ske i både dagbrott och under jord. 

Viscarias gruvzoner

Play icon

Viscaria ska vara en gruva med
minimal miljö- och klimatpåverkan.

Genom vattenrening, effektiv resursanvändning samt modern infrastruktur- och gruvteknik ska påverkan från gruvdriften i Viscaria bli minimal.

Vårt hållbarhetsarbete