Borrkärnorna visar vägen i geologernas arbete

Geologerna är de första i ett gruvprojekt att hitta nya kopparfynd i berget. Här berättar Max och Elvis från Copperstones geologiteam om hur det är att leta malm – och om glädjen i att hitta en fin borrkärna.

─ Innan vi planerar en borrning tittar vi alltid på de geologiska data som finns över området. I Viscaria-projektet kan vi dra nytta av att andra företag har borrat mycket här tidigare, säger Copperstones Prospekteringsgeolog Max Kröckert.

Vissa egenskaper är extra bra att ha som geolog. Naturligtvis behöver du rätt utbildning, men det är dessutom ett plus om du är metodisk och tycker om att lösa tekniska utmaningar både ute i fält och på kontoret. Utforskning och letande är väsentliga inslag i geologernas arbete. Men även om arbetet på många sätt är banbrytande så görs det sällan slumpmässigt.

Vid borrningar tas så kallade borrkärnor ur malmkroppen. Dessa kärnor är prover som visar malmens mineraliseringsgrad. I kärnorna letar geologerna dessutom efter tecken och vektorer som visar på ytterligare mineraliseringar i närheten. Sådana tecken kan vara ådror av karbonat eller skikt av magnetit. Det arbetet är viktigt eftersom det lägger grunden för var gruvprojektet och anrikningsverket ska placeras. 

─ Berget och dess mineraliseringsnivåer avgör var anläggningarna ska etableras. Den bästa känslan för oss geologer i Viscariaprojektet är när vi upptäcker en färsk borrkärna med en vacker kopparmineralisering, säger Nsioh Elvis Nkioh, junior geolog på Copperstone.

“Den bästa känslan för oss geologer i Viscariaprojektet är när vi upptäcker en färsk borrkärna med en vacker kopparmineralisering”

Grunden för en säker gruvmiljö

Geologernas arbete lägger grunden för andra delar av projektet och är avgörande för att bygga en säker gruvmiljö. Teamet kartlägger var berget är starkt och var det finns förkastningar, fickor eller sköra delar. Informationen används sedan av gruvplanerarna, som bestämmer tunnlarnas placering och hur dessa ska förstärkas.

Fram till idag har geologerna i Viscariaprojektet loggat kopparmineraliseringar hela vägen från markytan ned till 1 kilometers djup, och hittills har de inte hittat något slut på mineraliseringen, den är som det heter ”öppen” i alla riktningar.

En kilometer under markytan

─ Genom diamantborrningar utvinner vi 47 millimeter tjocka borrkärnor. Dessa kärnprover placeras på loggningsbord för att sedan utvärderas av geologiteamet. Varje borrkärna är ett lagarbete från planering till provtagning, säger Max. 

Ur kärnan är det möjligt att få en mängd information om mineralisering, bergarter och – viktigast av allt – metallinnehåll. Många geotekniska parametrar loggas för att bestämma bergets hållfasthet och mekaniska beteende. Värdena är viktiga för att kunna bygga gruvinfrastruktur med en säker arbetsmiljö. En bra borrkärna är en skatt i geologernas arbete eftersom den utgör en karta för både säkerhetsplanering och fortsatt arbete.

Kärnborrning i Norrbotten

Inom geologiteamet finns en mängd nationaliteter representerade. En förklaring är bland annat att geologer som vill arbeta i stora gruvprojekt måste vara beredda att resa dit där malmen finns, och att flytta vidare till nästa jobb när gruvprojektet tar slut. Därmed har Viscarias geologiteam en stor samlad erfarenhet från olika arbetsmiljöer, och de konstaterar att Norrbotten har sina särskilda egenskaper som arbetsort.

─ Här måste vi anpassa arbetet efter årstidernas växlingar. Vintern ger oss tillgång till områden som annars är för mjuka och våta att placera ett borraggregat i, vilket innebär att vi borrar i olika områden under sommar och vinter. Under sommaren erbjuder våtmarkerna sina egna utmaningar i fältarbetet, inte minst i mängden myggor! En fördel är å andra sidan Viscarias närhet till Kiruna och intilliggande infrastruktur. De som bor i Malmfälten har en stor acceptans och kunskap om gruvdrift, vilket är väldigt positivt. De förutsättningarna finns sällan i andra gruvprojekt, avslutar Max.

Fakta

Viscarias kopparmalm har en koncentration på mellan 0,4 och 2 procent, med ett genomsnitt på cirka 1,2 procent. Detta placerar in Viscariagruvans mineraliseringsgrad på en relativt hög nivå i en jämförelse med andra kopparprojekt, med mer än den dubbla genomsnittshalten hos världens koppargruvor. De s k resursborrningshålen (som definierar en redan påträffad malmkropp) går ner till cirka 500 meters djup. Prospekteringsborrhål kan sträcka sig ned till 1 000 meters djup. Viscarias A- och B-zoner sträcker sig över ett område på 4 kilometer i horisontell riktning. D-zonsmineraliseringen sträcker sig i nuläget över en sträcka på 1,5 kilometer. Det finns 7 kilometer magnetisk anomali i området, vilket innebär att D-zonen kan komma att växa.