Hållbarhet

Copperstone har målet att driva en ansvarsfull gruvdrift med trovärdighet och transparens som drivkrafter.

Läs årsredovisningen

När Viscariagruvan återtas i drift blir Copperstones främsta bidrag att leverera ansvarsfullt producerad koppar – en nyckelmetall i samhällets omställning till förnybar energi. Copperstone har kartlagt de områden inom hållbarhet som är mest väsentliga att arbeta med, där vi också har störst möjlighet att göra skillnad som bolag. För varje fokusområde finns antagna hållbarhetsmål som vägleder i arbetet – hur det utformas och uppföljningen görs. Insamlade data och löpande utveckling rapporteras i den årliga hållbarhetsrapporten som ingår i Copperstones årsredovisning.

Framtidssäkrad gruvdrift

Effektiv vattenhantering och cirkulära flöden är viktiga aspekter i Copperstones arbete för en framtidssäkrad gruvdrift. När vi återöppnar en gruva som varit i drift förut, ger det möjlighet att rena vattendrag som förorenats av tidigare verksamheter. Att verksamheten återtas på befintligt industriområde innebär att Copperstone behöver ta mindre mängd orörd mark i anspråk. Vår ambition är att nyttja materialet som bryts i hög grad, och optimera möjligheterna till reMining – dvs. att ta vara på metaller i redan bruten malm.

Klimat och energi

Copperstone ska bidra i samhällets omställning till fossilfri elförsörjning och minskad global klimatpåverkan. Det bidraget kommer framför allt ske genom framställningen av koppar, som är en viktig komponent i samhällets omställning. Ett annat viktigt mål i Copperstones verksamhet är att bygga energieffektiva processer i gruvproduktionen, med strävan mot att bara använda el från fossilfria källor.

Främja biologisk mångfald

Genom ekologisk kompensation och återskapande av habitat kan Copperstone minska sin påverkan på djur och natur. Samtidigt ökar det chanserna för rödlistade arter att överleva. Redan idag arbetar Copperstone med att samla in relevant data, för att säkerställa att de habitat som påverkas av verksamheten vid Viscariagruvan kompenseras eller åtgärdas på korrekt sätt.

En schysst arbetsgivare för alla

Copperstones medarbetare är bolagets viktigaste resurs. Därför är det viktigt för oss att erbjuda en säker, trivsam och utvecklande arbetsplats för alla. En bra arbetsmiljö innebär både att risken för ohälsa och skador minimeras och att bolagets medarbetare ska trivas och ha möjlighet att utvecklas. Arbetsmiljön ska ha ett öppet klimat och alla anställda ska behandlas jämlikt och med respekt.

Bidra till den lokala samhällsutvecklingen

Copperstone har en stark koppling till staden Kiruna och dess historia. Här har många av bolagets medarbetare vuxit upp och det finns en naturlig nära koppling till skola, näringsliv och gemenskap. När Viscariagruvan tas i drift beräknas det skapa cirka 250 arbetstillfällen, där målbilden är att många framtida anställda också kommer att bo och leva i Kiruna. För oss är det därför viktigt att bidra till detta lokalsamhälle och dess fortsatta utveckling.

Hållbart företagande

En förutsättning för Copperstones fortsatta utveckling är att vi bedriver en ekonomiskt hållbar verksamhet. Vi ser ödmjukt på uppgiften att förvalta de tillgångar som finns i bolaget, med hänsyn till finansiella, miljömässiga och sociala värden.

Etiska affärer

Copperstones uppförandekod grundar sig i FN Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, anti-korruption, miljö samt arbets- och anställningsförhållanden. Det innebär att vi arbetar för att vår verksamhet och våra affärspartners följer principerna och arbetar aktivt för att upprätthålla dem.

Bottom-up modell beräknar koldioxidutsläpp

Copperstone vill driva ett trovärdigt hållbarhetsarbete som utgår ifrån välgrundad kunskap och data. Ett steg i datainsamlingen har varit att ta fram en bottom-up modell för att identifiera och kvantifiera Viscariagruvans framtida koldioxidutsläpp. Modellens beräkningar visar att Viscaria kan bli en av gruvorna med lägst utsläppsnivåer i världen, under förutsättning att gruvdriften använder högteknologiska fordon och fossilfria energikällor. Modellen inkluderar Scope 1 och 2, vilka redovisar direkta utsläpp från produktion (Scope 1) och indirekta utsläpp från verksamheten, såsom ventilation och elförbrukning (Scope 2). De här beräkningarna visar att Copperstone har en bra grund och goda utsikter för att ingå i de fem procent av världens gruvor som är mest koldioxideffektiva.

Intressentdialog och omvärldsanalys

Copperstone har haft en intressentdialog med representanter för medarbetare, leverantörer, styrelse, ledningsgrupp, investerare och lokalsamhället. Genom dialogen med våra intressenter har vi kunnat konstatera prioriterade områden för oss att arbeta med.

Mer om vår intressentdialog