Viscaria (Cu-Fe)

Utanför Kiruna, i ett gruvdistrikt som räknas bland världens främsta, ligger Viscariagruvan. I närheten löper Europaväg 10, Malmbanan och det etablerade vattenkraftnätet. Placeringen ger Viscaria ett strategiskt läge för logistik och energiförsörjning.

Viscariagruvan var tidigare i drift under 1980- och 1990-talen men stängde när efterfrågan på koppar sjönk strax innan millennieskiftet. Sedan dess har behoven förändrats; samhället ställer om mot förnybara energikällor och metaller är en nyckelfaktor i den omställningen.

Sedan 1990-talet har världens efterfrågan på koppar fördubblats, vilket innebär att Viscarias tillgångar efterfrågas igen. Tidigare prospekteringar visade att Viscariafyndigheten innehöll 3 miljoner ton kopparförande berg. De senaste årens prospekteringsborrningar tyder på att Viscaria innehåller 93 miljoner ton kopparförande berg och skulle kunna  producera cirka 30 000 ton koppar per år. Om gruvan öppnar igen kan den därmed bli en av de största kopparproducenterna i norra Europa.

Tidplan

År 2026 är en viktig milstolpe i Copperstones historia. Då är vår målsättning att Viscaria åter ska vara i full gruvproduktion. Vägen dit är kantad av viktiga tillståndsbeslut.

Se tidplanen

Gruvzonerna A, B, och D

Zon A är en kopparrik fyndighet med mindre koncentrationer av zink och guld. Zon B bedöms vara en andra lins av mineraliseringen i zon A. D-zonen har en annan mineraliseringstyp än A- och B-zonen och ligger 700 meter bort. D-zonen är förutom kopparsulfid även rik på magnetit. I vår årsredovisning berättar vi mer om kopparhalter och zonernas mineraliseringsgrad.

Årsredovisning