Mineraltillgångar och mineralreserver

Copperstones mineraltillgångar och mineralreserver ligger till grund för bolagets framtida verksamhet. Tillsammans med detaljerade planer för hur verksamheten ska bedrivas utgör mineraltillgångarnas beskaffenhet beslutsunderlag för kommande investeringar.

Genom ett gediget undersökningsarbete ökar kännedomen om en fyndighet. Prospekteringsarbetet syftar både till att identifiera nya fyndigheter och till att öka kännedomsgraden om de mineraliseringar som redan påträffats. Copperstone har sedan Viscaria förvärvades 2019 bedrivit prospektering i området, vilket successivt bidragit till ökad kännedom och därigenom förbättrade förutsättningar för framtida gruvverksamhet. Under 2023 har fokus varit inriktat mot mer tät borrning som innebär att precisionen förbättras avseende bedömda halter och mineraliseringarnas utseende och karaktär.

Copperstone bedriver för närvarande prospekteringsarbete främst i Viscaria-området i Kiruna, men även inom projekten i Arvidsjaur och Tvistbo.

Mineraltillgångar

Mineraltillgångar är en koncentration eller förekomst av mineral i eller på jordskorpan i sådan form, kvalitet och kvantitet att den har rimliga utsikter för ekonomisk utvinning. Flertalet geologiska egenskaper tas i beaktning såsom geometri, densitet, kvantitet, halt eller andra specifika geologiska egenskaper.

Mineraltillgångar har klasserna antagen, indikerad och känd, beroende på kännedomsgraden av mineraliseringen där känd har den högsta klassen.

Mineralreserver

Mineralreserver är den del av kända och/eller indikerade mineraltillgångar som bedöms kunna utvinnas lönsamt. Hänsyn tas bland annat till gråbergsinblandning och de förluster som kan uppstå när materialet bryts eller utvinns och definieras i en studie som omfattar modifierande faktorer. Sådana studier syftar till att visa att det vid tidpunkten för rapporteringen är rimligt att utvinning kan motiveras. Mineralreserver delas upp i sannolika eller bevisade reserver beroende på̊ kännedomsgrad. Bevisad är den högsta klassen av mineralreserv.

I november 2022 presenterade Copperstone en uppdatering av bolagets mineraltillgångar. Då hade en övergång till PERC Standard påbörjats. Övergången är en process över tid. Den nuvarande rapporten har så långt det är möjligt gjorts i enlighet med PERC-standarden, men påstår sig inte vara fullständigt i linje med regelverket. Copperstone uppmanar därför till försiktighet vid bedömningen av rapporten. Enligt uppdateringen i november 2022 uppgår tillgången av kopparförande malm i Viscaria-området till 93 miljoner ton, med en genomsnittlig kopparhalt om 0,95 procent.

Mineraltillgångar och mineralreserver (tabell enl. uppdatering november 2022)

Mineral assets table

”För oss är det viktigt att på ett systematiskt och transparent sätt mäta och bedöma hur rika våra fyndigheter är. Kvalitet ska genomsyra allt arbete vi gör och det är därför
naturligt att vi  använder den senaste
PERC-standarden, som ställer höga krav
på redovisningen av våra tillgångar.”

 

Karin Lindgren, Copperstones Geologichef

Redovisning enligt PERC standard

Copperstone följer branschorganisationen Svemins rekommendationer vid redovisning av prospekteringsresultat, mineraltillgångar och mineralreserver. Svemin föreskriver att internationellt vedertagna standarder ska användas och rekommenderar särskilt PERC Standard, som bygger på The Template som tagits fram av CRIRSCO.
För närvarande pågår ett arbete med att uppgradera redovisningen av Copperstones mineraltillgångar och mineralreserver till PERC Standard 2021, som är den senaste utgivna standarden.

Mer om PERC standard

Koncessioner och tillstånd

Beviljade bearbetningskoncessioner

NamnArea (ha)Giltig frånGiltig tillMineralKommunÄgare (100%)
Viscaria K nr 3115,72012-01-162037-01-16guld, järn som förekommer i berg-grunden, koppar, silver, zinkKirunaCopperstone Resources AB
Viscaria K nr 4302012-01-162037-01-16guld, järn som förekommer i berg-grunden, koppar, silver, zinkKirunaCopperstone Viscaria AB
Viscaria K nr 763,82018-03-262043-03-26kopparKirunaCopperstone Viscaria AB
Tvistbogruvan K nr 111,42012-04-172037-04-17bly, guld, koppar, mangan, silver, volfram, zinkSmedjebackenCopperstone Tvistbo AB
Svartliden K nr 136,02000-12-272025-12-27bly, guld, koppar, silver, zinkArvidsjaurCopperstone Resources AB
Eva K nr 134,22017-11-132042-11-13bly, guld, koppar, silver, zinkArvidsjaurCopperstone Resources AB
Total [hektar]:291,1

Beviljade undersökningstillstånd

Kompetent person

Information som lämnas enligt regelverket PERC ska vara granskad av en så kallad kompetent person. Personen ska vara expert på det som redovisas, och medlem av en fristående expertorganisation – till exempel FAMMP (Fennoscandian Association for Metals and Minerals Professionals). Hos Copperstone är Thomas Lindholm kompetent person. Han har en magisterexamen i geoteknik / geofysik och är godkänd som kompetent person enligt FAMMP. Thomas Lindholm är också en Fellow AusIMM (Australasian Institute of Mining and Metallurgy) vilket innebär att han kan rapportera i enlighet med både PERC och JORC-regelverken. Svemins granskningsnämnd granskar löpande att företagen följer organisations regler och att rapportering sker korrekt enligt standarder.

Tekniska rapporter