Geomorfologisk efterbehandling

För landskapets återhämtning efter avslutad gruvdrift.

Geomorfologisk återställning är en teknik för att återskapa former och funktionalitet hos naturliga landskap. Genom att efterlikna det omgivande landskapet används det för att skapa långsiktigt stabila landformer och minska visuell påverkan. Det fungerar också för att minska sedimentbelastningen från erosion. Tekniken bidrar till att optimera restaureringsarbetet och naturmiljöns återhämtning efter avslutad gruvdrift.

Copperstone kommer att utforma sin deponering av gråberg och följande ekologisk efterbehandling med hjälp av geomorfologisk design. Här beskriver vi hur utformningen för Viscarias norra och södra gråbergsdeponier kommer att skapas.

Norra deponin ~ 68 mton enligt sökt tillstånd│605 möh

Det norra gråbergsupplaget är utformat för att lagra majoriteten av gråbergsvolymen från Viscaria. Deponin är belägen i ett område som redan idag är påverkat av tidigare gruvdrift.

Den norra deponin sedd ur helikoptervy riktning söderut.

  1. Bilden längst till vänster visar hur platsen ser ut idag.
  2. Bild två är en visualisering av gråbergsdeponin efter att landformen har byggts, innan efterarbetet har utförts.
  3. Den långsiktiga visionen av hur platsen kommer att se ut efter avslutad gruvdrift.

Södra deponin ~ 25-30 mton enligt sökt tillstånd │630 möh

Det södra upplaget är planerat för att lagra en mindre andel av gråbergsvolymen. Den geomorfologiska designen ska minimera påverkan på det naturliga dräneringsnätverket och den ostörda terrängen, som våtmarkssystemet och bäcken som flyter mot Unna Soahkejoki.

Det södra gråbergsupplaget, sett ur helikoptervy riktning sydost

  1. Bilden längst till vänster visar hur platsen ser ut idag.
  2. Bild två är en visualisering av gråbergsdeponin efter att landformen har byggts, innan efterarbetet har utförts.
  3. Den långsiktiga visionen av hur platsen kommer att se ut efter avslutad gruvdrift.

För naturen tar det tusentals år att skapa en stabil landform. Den geomorfologiska metoden tolkar och imiterar naturens egen process för att skapa långsiktigt stabila landformer i närtid.