Dokumentarkiv

Här samlar vi alla viktiga och offentliga dokument som berör tillståndsprocessen för återöppnandet av Viscaria koppargruva.

Vill du få de senaste uppdateringarna kring tillståndsprocessen för Viscariagruvan? Via den här länken kan du prenumerera på nyheter från Copperstone.

Yttranden och kompletteringar Copperstones miljötillståndsansökan

21. Bilaga 12. Utredning rörande kompensationsåtgärder för rennäringen

20. Bilaga 11. Uppdaterad områdeslayout

19. Bilaga 10 Miljöundersökningar i vattenförekomster_recipienter vid Viscaria-området 2022

17. Bilaga 8. PM Ytvattenprovtagning och stödjande grundvattenmodellering

16. Bilaga 7d. Karakterisering och hantering av slam från vattenrening

15. Bilaga 7c. Skyddsåtgärder för grundvattenavsänkning och flödesregim

14. Bilaga 7b. PM Ytvatten

13. Bilaga 7a. PM Grundvatten

12. Bilaga 7. PM Vattenrelaterade frågor

11. Bilaga 6. Underlag som givits in till länsstyrelsen under hand

10. Bilaga 5. Markanvisningsbeslut 2023-06-29

09. Bilaga 4d. PM Undersökningar befintliga dammar Viscaria

08. Bilaga 4c. PM Nytt sandmagasin – kompletterande genomströmnings- och stabilitetsberäkningar

07. Bilaga 4b. PM Befintliga dammar – befintliga filter vs nya filterkriterier

06. Bilaga 4a. PM Dränagekapacitet dammar – nytt sandmagasin Viscaria

05. Bilaga 3. Skisser nödutskovströsklar och utskov (D16-D19)

04. Bilaga 2b. Bilaga 1 till aktbil. 10 (beräkningsbilaga nytt sandmagasin)

03. Bilaga 2a. Bilaga 1 till aktbil. 9 (beräkningsbilaga befintliga dammar)

02. Bilaga 1a. Bilaga markteknisk undersökningsrapport – ritningar gruvdammar Fas 1

01. Bilaga 1. Markteknisk undersökningsrapport, Viscaria Gruvdammar Fas 1

00. M 954-22, Yttrande Copperstone Viscaria AB 20231110

Umeå TR M 954-22 Aktbil 160 (LKAB upplysning om rättighetsinnehavare)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 172 (Svenska kraftnät)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 184 (Miljöinstitutet, Esbo)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 186 (SMHI)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 190 (Vattenfall)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 191 (Vattenfall)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 192 (Vattenfall)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 193 (SGU)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 194 (NSF)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 198 (TRV)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 199 (Försvarsmakten)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 200 (MSB)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 204 (LKAB)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 206 (TV)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 208 (SFV)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 210 (SGI)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 214 (Laevas)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 217 (SFV nyttjanderättsinnehavare)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 218 (översättning ab 175)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 160 (LKAB upplysning om rättighetsinnehavare)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 172 (Svenska kraftnät)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 184 (Miljöinstitutet, Esbo)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 186 (SMHI)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 190 (Vattenfall)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 191 (Vattenfall)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 192 (Vattenfall)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 193 (SGU)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 194 (NSF)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 198 (TRV)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 199 (Försvarsmakten)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 200 (MSB)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 204 (LKAB)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 206 (TV)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 208 (SFV)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 210 (SGI)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 214 (Laevas)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 217 (SFV nyttjanderättsinnehavare)

Umeå TR M 954-22 Aktbil 160 (LKAB upplysning om rättighetsinnehavare)

Dokument ink. bilagor Copperstones miljötillståndsansökan

Bilaga E.3 Vision for ekologisk efterbehandling

Bilaga G.1 Svemins etiska regler

Bilaga G. Säkerhetsrapport

Bilaga F Statusrapport

Bilaga E.4 Efterbehandlingskostnad

Bilaga E.2. Konceptuell efterbehandlingsplan

Bilaga E.1. Gruvavfallskarakterisering

Bilaga E. Avfallshanteringsplan

Bilaga C. Kartor m.m.

Bilaga B.21 Sakkunskap

Bilaga B.20.1 Lägessammanfattning av förstudie för gruvavvattning

Bilaga B.20 Skyddsåtgärder för vatten

Bilaga B.18 Miljöriskanalys

Bilaga B.17 Lösningar för friluftslivet

Bilaga B.16 Rennäringsanalys

Bilaga B.15 Samhällsekonomisk konsekvensanalys

Bilaga B.14 Vibrationsutredning inkl. luftstöt och kaststen

Bilaga B.13 Transportutredning

Bilaga B.12 Bullerutredning

Bilaga B.11 Kulturmiljöutredning

Bilaga B.10 Luftmiljöutredning

Bilaga B.9 Miljöundersökningar Viscaria 2021

Bilaga B.7 Sammanställning miljöundersökningar 2015-2021

Bilaga B.6 Geoteknisk omgivningspåverkan

Bilaga B.5 Recipientvattenutredning

Bilaga B.4 Aquatic Toxicology of Uranium

Bilaga B.3 Yt- och grundvattenmodellering

Bilaga B.2 Landskapsanalys

Bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning

Bilaga A.9 Prognosticerad klimatpåverkan

Bilaga A.8 BAT

Bilaga A.7 Energiprognos

Bilaga A.6 Logistikutredning

Bilaga A.5 Förslag till kontrollprogrammets omfattning

Bilaga 4.1 Lokaliseringsutredning gråbergsdeponi

Bilaga A.3.3 Säkerhetsledningssystem

Bilaga A.3.2 Rapport hydraulisk utredning avseende höga flöden

Bilaga A.3.1 Dammhaveri

Bilaga A.3-D Planer

Bilaga A.3-C Geoteknik

Bilaga A.3-B2 Nytt sandmagasin

Bilaga A.3-B1 Befintliga dammar

Bilaga A.3-A Lokaliseringsutredning sandmagasin

Bilaga A.3 Hantering av anrikningssand

Bilaga A.2 Vattenhanteringsplan

Bilaga A.1 Områdeslayout

Bilaga A Teknisk beskrivning

Bilaga 2 Arrendeavtal markupplåtelse

Bilaga 1 Fullmakt

Tillståndsansökan, Copperstone Viscaria AB 220330