Planerad återstart av Viscariagruvan

Copperstones målsättning är att bli leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar. På det sättet vill vi bidra till omställningen mot ett elektrifierat samhälle. Det finns miljöfördelar i att återuppta verksamheten vid Viscaria, där vi på befintligt gruvområde och i direkt anslutning till den elektrifierade Malmbanan har möjlighet att bryta och transportera höghaltig koppar med hjälp av noggrant genomarbetade processer. Vår förhoppning är att genom stark lokal förankring, lokal expertis och stimulans till nya arbetstillfällen samtidigt kunna bidra till en hållbar utveckling av Kiruna – som arbetsort, turistmål och livsval.

Vad ansökan avser

Copperstone Viscaria AB avser att återuppta gruvverksamheten vid den f.d. Viscariagruvan i Kiruna kommun. Den aktuella malmen innehåller framförallt koppar, men även järn. Den planerade gruvverksamheten kräver tillstånd enligt miljöbalken (SFS 1998:808) och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska ingå i en ansökan om tillstånd för den planerade gruvverksamheten. Copperstones ansökan lämnades till Mark- och miljödomstolen 30 mars 2022.  Som en del av tillståndsprocessen har det hållits samråd med berörda myndigheter, sakägare, organisationer och allmänheten.

Den planerade gruvverksamheten omfattar:

 • Brytning av malm i dagbrott och underjordsgruva.
 • Förädling i anrikningsverk med kapacitet att processa upp till 3 Mton.
 • Anrikning av koppar- och järnmalm samt gråberg och anrikningssand från tidigare gruvbrytning i området.
 • Deponering av gråberg och anrikningssand.
 • Klarning och recirkulering av processvatten i klarningsmagasin.
 • Anläggande av industriområde med byggnader och upplagsytor samt vägar för verksamhetens drift och ny planskild överfart över järnvägen.
 • I samband med gruvverksamheten planeras även följande vattenverksamheter:
 • Bortledande av yt- och grundvatten från bland annat dagbrott och underjordsgruva.
 • Uppsamlande och avskärande diken runt anläggningar för avledning av vatten.
 • Dämning av vatten genom dammar vid sand- och klarningsmagasinet samt vallar vid dagbrott.
 • Avvattning av en mindre tjärn och omläggning av en mindre bäck i anslutning till gruvan.

Tidplan Viscaria

Från bearbetningskoncession till gruvdrift. Såhär ser tidplanen ut för återöppnandet av Viscaria.