Copperstones bemötanden inför huvudförhandling

Yttranden och bemötanden

Innan ansökan om miljötillstånd kungörs, skickas den på remiss till centrala myndigheter. Det innebär att intressenter antingen kan komma in med kompletteringsförslag eller meddela att de bedömer ansökan som komplett. När domstolen anser att miljötillståndsansökan är komplett så kungörs den, därefter är det dags för skriftväxlingen. I den här fasen har sakägare, myndigheter och allmänhet möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Innan huvudförhandling har Copperstone förelagts att komplettera miljötillståndansökan utifrån både domstolens frågeställningar och myndigheternas och sakägarnas inkomna yttranden. Via den här sidan finns alla dokument i inkomna yttranden, samt Copperstones kompletteringar och slutliga bemötande inför huvudförhandlingen i Copperstones miljötillståndsansökan, som är planerad i februari 2024.

Yttranden inkomna under skriftväxlingens förlängda svarstid 31 augusti – 4 oktober

När svarstiden för sakägare och allmänhet är avslutad kan Länsstyrelsen begära förlängd svarstid. I Copperstones miljötillståndsansökan gällde den förlängda svarstiden till 4 oktober 2023, varefter Copperstone hade möjlighet att besvara inkomna frågor fram till 10 november. Här finns yttranden samt Copperstones svar och kompletteringar som skickats till Mark- och miljödomstolen under den förlängda svarstiden. En av bilagorna i dessa handlingar innehåller information som är belagd med sekretess. Detta dokumentet är därför inte tillgängligt.

TILL YTTRANDEN OCH KOMPLETTERINGAR

Yttranden inkomna efter kungörelse i maj 2023

När ansökan om miljötillstånd är kungjord inleds den första delen av skriftväxlingen. I den här fasen kan myndigheter, sakägare och allmänhet lämna synpunkter på ansökan. För Copperstones ansökan löpte den här delen av skriftväxlingen ut 30 augusti 2023. Via länken finns alla dokument som kommit in under perioden, att läsa eller ladda ned.

TILL YTTRANDEN OCH KOMPLETTERINGAR

Yttranden och kompletteringar innan kungörelsen av Copperstones miljötillståndsansökan

När Copperstone lämnat sin miljötillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen i mars 2022 hade sakägare möjlighet att komma med kompletteringsförslag och rekommendationer om tillägg i ansökan. Här finns sakägares kompletteringsyttranden och Copperstones kompletteringar att läsa eller ladda ned.

TILL YTTRANDEN OCH KOMPLETTERINGAR

Peter Wihlborg

Miljö- och Hållbarhetschef

Peter Wihlborg har över 25 års erfarenhet som miljöforskare, miljösamordnare och projektledare vid Vattenmyndigheten i Bottenviken, samt som miljökonsult specialiserad på tillståndsfrågor. Peter har även en bakgrund som miljöforskare med magisterexamen i geovetenskap från Uppsala universitet samt en doktorsexamen i miljövetenskap från Linköpings universitet.