Delårsrapport januari – september 2013

¨          Nettoomsättningen för perioden uppgick till 534 (694) KSEK, varav senaste kvartalet 160 (147) KSEK.

¨          Periodens resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till -7 358 (-9 655) KSEK, varav för tredje kvartalet -4 387 (-3 817) KSEK. Resultat per aktie före utspädning var -0,62 (-1,50) SEK varav för senaste kvartalet -0,37 (-0,59) SEK.

¨          Kassaflödet för första nio månaderna var -2 934 (-9 268) KSEK, varav för tredje kvartalet -194 (1 242) KSEK. Balansomslutningen vid periodens slut var 29 512 (28 156) KSEK.

¨          Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 11 733 (11 057) KSEK. Under årets tredje kvartal aktiverades 142 (978) KSEK och under samma period skedde nedskrivningar av mineralintressen med 1 824 (1 118) KSEK.

¨          Vid periodens utgång fanns 3 240 (3 035) KSEK i likvida medel.

¨          Bolaget har under perioden utfört kaxborrningar vid Tvistbogruvan. Resultaten indikerar att det mineraliserade stråket fortsätter söderut mot Norrgruvan.

¨          Kopparberg Mineral AB har genomfört en extra bolagsstämma varvid Bolagets aktiekapital och kvotvärdet för dess aktier sattes ned.

¨          Bolaget beslutade att genomföra en nyemission om 11,8 MSEK.

Händelser efter periodens utgång:

¨          Nyemissionen i oktober övertecknades med 25 % och inkommen emissionslikvid uppgick till cirka 14,3 MSEK.

¨          Styrelsen beslutade i samband med nyemissionen att sälja drygt 78 000 aktier i Nordic Iron Ore AB. Efter försäljningen äger Kopparberg Mineral AB cirka 18,6 % i Nordic Iron Ore AB.

¨          Nordic Iron Ore AB har erhållit ett lån om 10 MSEK från Inlandsinnovation AB.

 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,

per.storm@kopparbergmineral.se.

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 12 undersökningstillstånd om cirka 4 300 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.

 

 

 

 

 

 

Bolagets verksamhet under tredje kvartalet

Tvistbogruvan

Under denna och föregående period har Bolaget genomfört ett program med kaxborrning för att undersöka ett eventuellt samband mellan Tvistboförekomsten och den tidigare brutna Norrgruvan, lokaliserad cirka 1 km söder om Tvistboförekomsten, se figur 1.

 

Figur 1. Bearbetningskoncessionen Tvistbo-gruvan K nr 1 med omnejd.

Norrgruvan är en bly-silver-koppar-guld gruva som bröts fram till början av 1900-talet till ett djup av 105 meter. Malmen bestod av två skilda zoner, den ena innehållande silverhaltig blyglans samt en parallell zon av kopparkis med guldhalter.

På cirka 1 km borrades 64 kaxborrhål i syfte att identifiera de geologiska förutsättningarna och utifrån detta planera ett kärnborrningsprogram. I området är sedan tidigare geofysiska (elektriska och magnetiska) mätningar genomförda vilka indikerar ett sådant samband men enbart enstaka kärnborrhål förekommer.

Från analyser och loggning av bergkaxet av de nu genomförda borrningarna har förhöjda metallhalter konstaterats vilket ytterligare stödjer antagandet om ett samband mellan Tvistbogruvan och Norrgruvan. Nästa steg i undersökningarna är att genomföra ett första kärnborr-ningsprogram.

Tvistboförekomsten är en av flera zink-blyförekomster inom de nord-sydliga mineraliserade stråk som bl.a. innehåller gruvorna Stollberg och Gränsgruvan (se figuren). Mineraliseringen har i söder förskjutits av en förkastning men är helt öppen mot norr och djupet och består av massiv zinkblände och blyglans eller som ”sliror” utvecklade parallellt med foliationen. Kopparberg Mineral beviljades en bearbetningskoncession för Tvistbo-förekomsten under våren 2012. Uppskattningen av mineraltillgången är gjord 2008 och följer SveMins regelverk, se tabell 1.

Tabell 1. Mineraltillgångar i Tvistbogruvan.

Klass Tonnage (Kton) Zink (%) Bly (%) Silver (g/ton)
Kända
Indikerade    575 3,3 2,6 22
Antagna    280 3,0 2,5 20

Håkansbodaprojektet

Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession under in-ledningen av året har inneburit att fortsättningen av det planerade kärn-borrningsprogrammet har skjutits på fram-tiden. Bolaget har överklagat beslutet till Regeringen.

Bolaget inledde i slutet av 2012 ett kärn-borrningsprogram i Håkansbodafältet. Programmet planerades ursprungligen omfatta cirka 7 000 borrmeter och avsågs pågå under vintern och våren 2013. Bolaget redovisade under februari 2013 analysresultaten av de mineraliserade kärn-sektionerna från de första cirka 700 meterna kärnborrning i Håkansboda. Analysresultaten tyder på att det i an-slutning till de tidigare utbrutna malm-kropparna finns ytterligare minerali-seringar med intressanta kopparhalter vilket skulle innebära att minerali-seringarna i området kan vara större än tidigare har beräknats.

Håkansbodaprojektet omfattar dels mineraliseringarna i anslutning till den tidigare koppargruvan i Håkansboda och ett flertal mindre kända kopparförekomster i samma stråk dels också de bly-silver-zinkmineraliseringar som finns i området. Baserat på tidigare undersökningar och den under 2011 gjorda kärnborrningen uppskattas de indikerade mineral-tillgångarna i anslutning till Håkansboda-gruvan till 629 Kton med 1,4 % koppar, 14,3 g/ton silver och 0,4 g/ton guld samt de antagna mineraltillgångarna till 1 485 Kton med 1,5 % koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld (tabell 2).

 

Tabell 2. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i anslutning till Håkansboda koppargruva.

Klass Tonnage (Kton) Koppar (%) Guld (g/ton) Silver
(g/ton)
Kända
Indikerade    629 1,4 0,4 14,3
Antagna 1 485 1,5 0,3 11,3

Uppskattningen av mineraltillgångarna har gjorts av en oberoende kvalificerad person och följer SveMins rekommendationer och regelverket i JORC-koden.

Arbeten inom ramen för Bolagets övriga undersökningstillstånd

Bolaget ansöker rutinmässigt om för-längning av alla undersökningstillstånd inom vilka det bedöms finnas förutsättningar för att genom prospektering lokalisera nya brytvärda förekomster.

Bolaget har under tredje kvartalet förlängt två undersökningstillstånd, omfattande 330 hektar, samt avträtt sju undersöknings-tillstånd, omfattande 5 631 hektar. Per den 30 september 2013 var Kopparberg Mineral innehavare av 13 undersöknings-tillstånd med en total area om 4 419 hektar samt en bearbetningskoncession om 11 hektar för Tvistboförekomsten.

Intressebolag

Norrliden Mining AB

Norrliden Mining AB ägs till 50 % av Kopparberg Mineral AB som också är operatör av intressebolaget. Verksamheten startade i kvalificerad mening under våren 2012 då en grundlig genomgång påbörjades av det omfattande geologiska material från tidigare prospektering i Skelleftefältet, vilken tillfördes vid bolagsbildningen. Norrliden Mining AB har två projektområden: Norra Norrliden samt Copperstone. Inom Copperstone-projektet finns tre delprojekt: Eva, Svartliden samt Copperstone norra.

Norra Norrlidens zink-kopparförekomst ligger i Norsjö kommun, Västerbottens län. Mineraliseringen är knuten till en kvarts- och fältspatsporfyrisk vulkanit. Totalt har förekomsten undersökts med 138 borrhål (25 626 meter). Mineraliseringen, som sträcker sig 400 meter i öst-västlig riktning är upp till 30 meter mäktig. Den når bara delvis upp till markytan men har ett djupgående på minst 300 meter. De kända och indikerade mineraltillgångarna framgår av tabell 3 nedan.

 

Tabell 3. Mineraltillgångar i Norra Norrliden-förekomsten per den 14 september 2012.

Klass Tonnage (Kton) Zink (%) Bly (%) Silver (g/ton)
Kända 493 2,9 0,4 59
Indikerade 1 499 2,9 0,3 40
Antagna 914 1,6 0,2 34

 

Evaförekomsten, som är en massiv, vulkanogen, komplex sulfidmineralisering ligger i norra delen av Skelleftefältet, nordväst om Norra Norrliden. Totalt har 55 kärnborrhål utförts för att undersöka mineraliseringens utsträckning och konti-nuitet. En mineraltillgångsuppskattning baserad på 23 kärnborrhål har gjorts av en oberoende konsult. Denna resulterade i ett indikerat tonnage på 5,2 Mton med 2,4 % zink, 0,3 % koppar, 0,4 % bly, 1,0 g/ton guld och 40,0 g/ton silver. I sin norra del når mineraliseringen upp till bergytan vilken endast täcks av ett par meter morän. Mineraliseringen stupar flackt mot söder och är känd ner till ett djup av 110 meter under markytan. Den övre delen av mineraliseringen når ställvis en mäktighet om 60 meter. För Evaförekomsten finns en ansökan om bearbetningskoncession inlämnad till Bergsstaten som är under handläggning.

Svartlidenförekomsten (Svartliden K nr 1, se tabell 4 nedan), som ligger omedelbart norr om Evaförekomsten, är en sulfid-mineralisering av så kallad stringertyp. En historisk uppskattning av mineral-tillgångarna (ej enligt NI 43-101/JORC) gjord på basis av resultaten från 109 borrhål (12 840 meter) har redovisats av Boliden AB. Denna visade att det ner till 100 meters djup finns ett antaget tonnage på 65 Kton med 2,8 % koppar och 1,4 % zink. Svartlidenförekomsten täcks av en bearbetningskoncession.

I den delen av projektet som kallas Copperstone norra finns två äldre utmål med disseminerade koppar-silver-mineraliseringar och med historiska mineraltillgångar om 200 Kton var. För närvarande har tonnaget inom Norrliden Mining AB:s undersökningstillstånd norr om Svartlidenkoncessionen definierats som antagna då de inte är utförda enligt någon internationell standard som NI 43-101 eller JORC. En genomgång av existerande kärnor från tidigare borrade hål indikerar dock att området har en utomordentlig potential.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Mineraltillgångar inom Copperstone-projektet.

Klass Kton Zink % Bly % Koppar % Guld g/ton Silver g/ton
Evaförekomsten (ansökt bearbetningskoncession)
Indikerad 5 160 2,4 0,4 0,3 1,0 40
Svartlidenförekomsten K nr 1 (bearbetningskoncession)
Antagen* 65 1,4 n.a. 2,8 n.a. n.a.
Svartliden 101 (undersökningstillstånd)
Antagen* 200 n.a. n.a. 1,1
Svartliden 41 (undersökningstillstånd)
Antagen* 200 1,8 0,2 22

* Uppskattningarna bygger på historisk information från en existerande bearbetningskoncession (Svartliden K nr 1) eller tidigare utmål (Svartliden 101 och Svartliden 41); n.a. = icke analyserat; — = små mängder

 

Under perioden har Norrliden Mining AB påbörjat en förnyad tolkning av existerande information i Copperstoneprojektet i syfte att skapa en sammanhållen geologisk modell.

Under tredje kvartalet 2013 inträffade inga förändringar vad avser undersöknings-tillstånd eller bearbetningskoncessioner för Norrliden Mining AB. Per den 30 september 2013 var Norrliden Mining AB innehavare av tre undersökningstillstånd med en total area om 630 hektar. Norrliden Mining AB har två beviljade bearbetnings-koncessioner om 54 hektar (Norrliden K nr 1 och Svartliden K nr 1) och intressebolaget har ansökt om ytterligare en bearbetningskoncession om 34 hektar (Eva K nr 1).

 

 

 

Nordic Iron Ore AB (NIO)

Under perioden har Nordic Iron Ore AB påbörjat huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen som förväntas att avslutas i början av februari 2014.

Vid periodens utgång uppskattas indikerade och antagna mineraltillgångar i Blötberget till 29,8 Mton med 44,5 % järn respektive 10,2 Mton med 42,9 % järn. I Väsmanfältet, inklusive Finnäset, uppskat-tas de indikerade respektive antagna mineraltillgångarna till 7,0 Mton med 38,5 % järn respektive 85,9 Mton med 38,4 % järn. I Håksbergsfältet uppskattas de indikerade mineraltillgångarna till 25,4 Mton med 36,4 % järn och de antagna mineraltillgångarna till 11,6 Mton med 36 % järn. Nordic Iron Ore AB:s uppskattade mineraltillgångar framgår av tabell 5 nedan.

 

Tabell 5.  Mineraltillgångar i Nordic Iron Ore AB per den 16 januari 2013.

  Indikerade Antagna
  Mton Järnhalt Mton Järnhalt
Blötberget 29,8 44,5% 10,2 42,9%
Väsman syd 7,0 38,5% 85,9 38,4%
Håksberg 25,4 36,4% 11,6 36,0%
  62,2 40,3% 107,7 38,6%

 

Mer information om intressebolaget finns på Nordic Iron Ore AB:s hemsida www.nordicironore.se.

 

Övriga händelser under perioden

Den 13 september genomförde Bolaget en extra bolagsstämma. På stämman beslutades att anta ny bolagsordning varvid intervallet för Bolagets aktiekapital ändras från att vara lägst 22,8 MSEK och högst 91,2 MSEK till att vara lägst 4,5 MSEK och högst 18 MSEK.

Bolagsstämman fattade även beslut om minskning av Bolagets aktiekapital med 1,60 kronor per aktie, totalt 18 852 864 kronor, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier. Efter verkställd minskning kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 4 713 216 kronor, fördelat på 11 783 040 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,40 kronor. Nedsättningen av aktiekapitalet registreras hos Bolagsverket under fjärde kvartalet.

Under perioden beslutade styrelsen att genomföra en företrädesemission om 11,8 MSEK samt att i samband med detta erbjuda delar av innehavet i Nordic Iron Ore AB till Bolagets aktieägare.

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 25 oktober 2013 avslutades företrädesemissionen i Bolaget med substantiell överteckning. Styrelsen beslutade att genomföra en övertilldelning i enlighet med villkoren i investerings-memorandumet. Totalt uppgick emissionen (inklusive övertilldelning) till cirka 14,8 MSEK (före emissionskostnader). Av emissionen om 11,8 MSEK tecknades 88 % med stöd av teckningsrätter och 12 % tecknades utan företräde. Genom emissionen tillförs Bolaget uppemot 100 nya aktieägare, varefter aktieägarkretsen kommer att omfatta cirka 2 800 aktieägare.

I samband med emissionen erbjöds aktieägarna även inköpsrätter i intressebolaget Nordic Iron Ore AB (publ). Dessa utnyttjades till ett antal om drygt   78 000 aktier i NIO, som såldes ur Kopparberg Mineral AB:s innehav. Detta inbringade ytterligare 780 KSEK i likvida medel utöver emissionen. Kopparberg Mineral AB:s ägarandel i Nordic Iron Ore AB uppgick innan denna utförsäljning till 19,25 % och uppgår efter utförsäljningen till cirka 18,6 %.

Efter att emissionslikviden erhållits återbetalades i oktober det kortfristiga lån om 3 MSEK som togs i juli 2013.

Nordic Iron Ore AB har erhållit ett lån om 10 MSEK från Inlandsinnovation AB. Lånet är ett första steg i en villkorad finansiering under 2014 för genomförandet av den slutliga feasibility-studien för Blötberget.

 

Framtidsutsikter

Huvuddelen av Bolagets egen prospek-tering koncentreras till Bergslagen och kommer under 2014 i huvudsak att göras inom Tvistboprojektet. Håkansboda-projektet har nedprioriterats i väntan på klargörande av det rättsliga läget.

I Norrliden Mining AB kommer en uppdatering av tillgänglig geologisk information att ske under 2014 som ett led inför kommande kapitalanskaffning.

Verksamheten inom Nordic Iron Ore AB följer i stort plan. Närmast väntas en miljödom avseende Blötberget och Håksberg under inledningen av 2014. Kopparberg Mineral AB kommer fortlöpande att vara en aktiv ägare och stödja Nordic Iron Ore AB i intresse-bolagets fortsatta utveckling.

 Ekonomiskt utfallKoncernen

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 534 (694) KSEK, varav senaste kvartalet 160 (147) KSEK. Resultat efter skatt för de första nio månaderna var          -7 358 (-9 655)  KSEK, varav för senaste kvartalet -4 387 (-3 817) KSEK. Resultatet har påverkats av koncernens innehav i intressebolagen Norrliden Mining AB och Nordic Iron Ore AB. Resultatandelen för Norrliden Mining AB var -575 (2 476) KSEK varav för senaste kvartalet -20        (-512) KSEK. Resultatandelen för NIO var 1 009 (-4 198) KSEK, varav senaste kvartalet -597 (-1 104) KSEK. Inga investeringar i materiella anläggnings-tillgångar genomfördes under perioden för aktuellt räkenskapsår (37) KSEK. Inga investeringar i materiella anläggnings-tillgångar skedde under senaste kvartalet för aktuellt eller föregående räkenskapsår. Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 11 733 (11 057) KSEK. De första nio månaderna 2013 har aktiveringar av prospekteringskostnader skett med 1 658 (2 416) KSEK samt nedskrivningar av mineralintressen med totalt 1 858 (3 831) KSEK. Under årets tredje kvartal aktiverades 142 (978)  KSEK och under samma period skedde nedskrivningar av mineralintressen med    1 824 (1 118) KSEK. Kassaflödet för första nio månaderna var -2 934 (-9 268) KSEK, varav -194 (1 242) KSEK för tredje kvartalet. Vid periodens utgång hade Bolaget 3 240 (3 035) KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var 29 512 (28 156) KSEK.

Moderbolaget

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 085 (2 617) KSEK, varav senaste kvartalet 339 (571) KSEK. Resultat före skatt för första nio månaderna var -1 573  (-3 098) KSEK, varav för senaste kvartalet   -1 521 (-1 000) KSEK. Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar genom-fördes under perioden för aktuellt räkenskapsår (37) KSEK. Inga inves-teringar i materiella anläggningstillgångar skedde under senaste kvartalet för aktuellt eller föregående räkenskapsår. Kassaflödet under perioden var -2 934 (-9 268) KSEK varav -194 (1 242) KSEK för tredje kvartalet. Balansomslutningen vid perio-dens slut var 44 769 (35 163) KSEK.

 

 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida prospekterings-resultat fortlöpande kommer att utvärderas kan det inte garanteras att under-sökningarna av förekomsterna leder till kommersiell produktion.

Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på eller avsluta verksamheter.

En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredo-visningen för 2012.

 

Antal aktier

Antalet utestående aktier var vid periodens slut 11 783 040 (6 433 040) stycken. Dessa var fördelade på 20 100 (20 100) A-aktier och 11 762 940 (6 412 940) B-aktier.

 

Kommande rapportdatum

Bokslutskommuniké 2013 kommer att avges 13 februari 2014.

 

Uppsala den 28 november 2013

Styrelsen

 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

 

Rapporten har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade personer (QP).

 


 

 

en_GBEnglish