Interessebolaget Nordic Iron Ore till börsen

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGOT ANNAT LAND I VILKET DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDANT LAND. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

 

Styrelsen för Nordic Iron Ore AB (”Nordic Iron Ore” eller ”Bolaget”) har ansökt om notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX First North och har i samband med detta beslutat att med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt genomföra en nyemission av aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) om 140 MSEK.

 

Nordic Iron Ore är ett gruv- och prospekteringsbolag bildat 2008 med huvudambition att återuppta gruvdriften i Blötberget och Håksberg samt genomföra prospektering för att undersöka expansionspotentialen i det mellanliggande Väsmanfältet, tillsammans Ludvika Gruvor i södra Dalarna. Nordic Iron Ores etablering och expansionsplan motiveras av stark efterfrågan på stål med gynnsamma järnmalmspriser och de skalfördelar som följer av att Bolaget som första aktör någonsin kan integrera de större järnmalmsförekomsterna i Ludvikaområdet.I syfte att ta tillvara potentialen i Ludvika Gruvor har Nordic Iron Ore efter bildandet 2008 genomfört geologiska, tekniska och miljöinriktade undersökningar, ansökt om och beviljats bearbetningskoncessioner för Blötberget och Håksberg[1] samt genomfört en preliminary economic assessment (PEA). Studien avrapporterades i december 2011 med lovande resultat. Bolaget ämnar lämna in en miljötillståndsansökan för den planerade gruvverksamheten till Mark- och miljödomstolen under första kvartalet 2012. Vidare har Bolaget genomfört nya magnetiska mätningar över Väsmanförekomsten som kompletterar de som gjordes av Ställbergsbolagen under 50- och 60-talen. Tolkningen av de magnetiska mätningarna kommer att utgöra underlag för den kärnborrningskampanj som planeras påbörjas under våren 2012. I syfte att säkra Nordic Iron Ores finansiering inför nästa fas av projektutvecklingen av Ludvika Gruvor samt för att öka spridningen av ägandet i Bolaget, har styrelsen för Nordic Iron Ore den 1 februari 2012 beslutat att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en nyemission av aktier i Nordic Iron Ore i form av ett erbjudande riktat till allmänheten och institutionella investerare i Sverige samt utvalda institutionella investerare utanför Sverige (”Erbjudandet”). Erbjudandet omfattar aktier till ett värde om 140 MSEK.

Erbjudandet i korthet:

·         Erbjudandet avseende teckning av aktier i Bolaget riktar sig till allmänheten och institutionella investerare i Sverige samt utvalda institutionella investerare utanför Sverige. 

·         Teckningskursen bestäms genom en form av anbudsförfarande inom intervallet 23-29 SEK per aktie. Teckningskursen i Erbjudandet till allmänheten kommer inte att överstiga 29 SEK per aktie. 

·         Nyemissionen omfattar högst 6 086 957 aktier i Nordic Iron Ore. Värdet av Erbjudandet uppgår till 140 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

·         Anmälningsperiod för allmänheten är den 2 februari – 14 februari 2012 (kl. 15:00). Anmälningsperiod för institutionella investerare är den 2 februari – 15 februari 2012 (kl. 15:00). Beräknad första handelsdag på NASDAQ OMX First North är den 16 februari 2012.

·         Prospektet finns att tillgå på Bolagets hemsida www.nordicironore.se samt på ABG Sundal Colliers hemsida www.abgsc.se.

·         Ett villkor för Erbjudandets fullföljande är att intresset uppgår till minst 140 MSEK.

 

Ulf Adelsohn, styrelseordförande Nordic Iron Ore, kommenterar:

Sedan urminnes tider har det brutits järnmalm i Ludvika med omnejd. Det är med äkta engagemang och stor stolthet vi har beslutat att ta nästa steg på vägen mot att återuppta järnmalmsbrytningen i Bergsslagen.Christer Lindqvist, verkställande direktör Nordic Iron Ore, kommenterar:
Vi har definierade mineraltillgångar, möjlighet till produktion av högkvalitativa järnmalmsprodukter, ett centralt läge och ovanligt bra tillgång till järnväg med god standard. Dessutom kan vi ha en unik expansionsmöjlighet i det mellanliggande Väsmanfältet där vi höjer undersökningstakten för att snarast möjligt definiera potentiella mineraltillgångar som kan förstärka lönsamheten i projektet som helhet.”

 

Nordic Iron Ore i korthet
Nordic Iron Ore har efter bildandet 2008 genomfört geologiska, tekniska och miljöinriktade undersökningar, ansökt om och under 2011 beviljats bearbetningskoncessioner för Blötberget och Håksberg[2] samt genomfört en PEA. Totalt kontrollerar Bolaget indikerade mineraltillgångar om 39 miljoner ton (med en järnhalt mellan 36 och 43 procent) samt antagna mineraltillgångar om 22 miljoner ton (med en järnhalt mellan 36 och 43 procent) enligt NI 43-101 standard. Bolaget ämnar lämna in en miljötillståndsansökan för den planerade gruvverksamheten till Mark- och miljödomstolen under första kvartalet 2012. Vidare har Bolaget genomfört nya magnetiska mätningar över Väsmanförekomsten som kompletterar de som gjordes av Ställbergsbolagen under 50- och 60-talen. Totalt har dessa magnetitmineraliseringar ett preliminärt uppskattat tonnage i intervallet 600-650 miljoner ton. Järnhalten beräknas variera mellan 19-47 procent, vilket motsvarar en viktad genomsnittshalt på 29 procent. Tolkningen av de magnetiska mätningarna kommer att utgöra underlag för den kärnborrningskampanj som planeras påbörjas under våren 2012. Nordic Iron Ore har som mål att senast 2015 återuppta gruvdriften vid Blötberget och Håksberg med en förväntad årsproduktion vid full drift om cirka 2,2 miljoner ton anrikad och färdig produkt. Produktionen kan komma att utökas om prospekteringsresultaten visar att det mellanliggande Väsmanfältet är brytvärt. I tillägg avser Bolaget att kontinuerligt prospektera, utvärdera och vidmakthålla övriga tillstånd för eventuell framtida utveckling och brytning. Nordic Iron Ore har som finansiellt mål att två år efter produktionsstart uppnå ett uthålligt positivt resultat efter finansiella kostnader och en lönsamhetsnivå minst i linje med branschgenomsnittet.

Den 5 december 2011 tillkännagav Nordic Iron Ore resultatet av Bolagets preliminary economic assessment (PEA) för det projekt som avser återupptagandet av driften i gruvorna vid Blötberget och Håksberg[3]. Resultaten visar att projektet har ett potentiellt nettonuvärde om 2 907 MSEK (415 MUSD)[4] och en internränta (IRR) på 24 procent före skatt och räntor. Återbetalningstiden är 6 år. Det prognostiserade genomsnittliga produktpriset (FOB svensk hamn) som används i PEA är 121 USD/Dmt. Totala driftskostnader per ton torrt järnmalmskoncentrat (Dmt[5]) som levereras fritt ombord (FOB) i utvald svensk hamn uppskattas till i genomsnitt 362 SEK/Dmt (52 USD/Dmt), vilket indikerar en god marginal i projektet även vid ett lägre järnmalmspris. Bakgrund och motiv
I syfte att ta tillvara potentialen i Ludvika Gruvor har Nordic Iron Ore efter bildandet 2008 genomfört geologiska, tekniska och miljöinriktade undersökningar, ansökt om och erhållit bearbetningskoncessioner för järnmalmsförekomsterna i Blötberget och Håksberg samt genomfört en preliminary economic assessment (PEA). Resultaten av Bolagets PEA tillsammans med de mineraltillgångar som Nordic Iron Ore hittills har påvisat – till en i sammanhanget begränsad investering – visar att Bolaget är på rätt väg. De goda möjligheterna för att på kort tid och med relativt begränsade insatser återuppta en lönsam järnmalmsbrytning och öka mineraltillgångarna utgör huvudmotivet till föreliggande Erbjudande, vars syfte är att säkerställa finansieringen av Nordic Iron Ores fortsatta utvecklingsaktiviteter och förberedelser för återstart av gruvdriften i Blötberget och Håksberg.

 

Kapitalanvändning

Styrelsen målsättning är att Bolaget genom föreliggande Erbjudande ska tillföras minst 129 MSEK efter avdrag för kostnader för Erbjudandet.[6] Erbjudandet är, efter återbetalning av utestående lån om 4 MSEK till Bengtssons Tidnings AB och Kopparberg Mineral AB, i första hand ämnat att finansiera genomförandet av planerad feasibility study (inklusive tillkommande geologiska undersökningar och provbrytning) avseende gruvdrift i Blötberget och Håksberg. Bolaget bedömer att utgifterna för detta kommer att uppgå till cirka 56 MSEK. Övriga projektutvecklingsutgifter, bland annat omfattande utgifter för löpande hantering av miljötillståndsansökan, uppgår till cirka 7 MSEK. Förutom dessa utgifter planerar Bolaget prospekteringsaktiviteter i anslutning till Väsmanfältet vilka beräknas erfordra 30 MSEK. Vidare kommer Bolaget att ha omkostnader hänförliga till ledning och administration vilka uppskattas till cirka 23 MSEK för den kommande artonmånadersperioden. Resterande 9 MSEK av emissionslikviden är avsett som säkerhetskapital för oförutsedda kostnader och förseningar.

 

Det är styrelsens bedömning att de medel som tillförs genom föreliggande Erbjudande är tillräckliga för att möta Nordic Iron Ores kapitalbehov till dess att det befintliga projektet med Blötberget och Håksberg står inför beslut om eventuell framtida gruvbrytning, varvid ytterligare kapital behöver tillföras Bolaget.

 

 

Notering på NASDAQ OMX First NorthI samband med Erbjudandet har styrelsen i Nordic Iron Ore ansökt och erhållit godkännande[7] om upptagande till handel vid NASDAQ OMX First North. En notering är av stor betydelse eftersom förtroende från kunder, leverantörer, distributörer och samarbetspartners förväntas öka till följd av ökad uppmärksamhet och den kvalitetsstämpel som en notering medför. En likvid aktie som kan användas som betalningsmedel vid förvärv utgör också en del av motivet till en notering liksom den långsiktiga tillgången till kapitalmarknaden. Styrelsen ser även förbättrade möjligheter att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare som ett viktigt skäl till en notering.

 

Fakta om Erbjudandet
I syfte att säkra Nordic Iron Ores finansiering inför nästa fas av projektutvecklingen av Ludvika Gruvor samt för att öka spridningen av ägandet i Bolaget, har styrelsen för Nordic Iron Ore den 1 februari 2012 beslutat att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en nyemission av aktier i Nordic Iron Ore i form av ett erbjudande riktat till allmänheten och institutionella investerare i Sverige samt utvalda institutionella investerare utanför Sverige (”Erbjudandet”). Erbjudandet omfattar aktier till ett värde om 140 MSEK.Teckningskursen i Erbjudandet kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande och kommer följaktligen att baseras på efterfrågan och allmänna marknadsförhållanden. Teckningskursen kommer att fastställas av Bolaget i samråd med ABG Sundal Collier inom intervallet 23-29 SEK per aktie baserat på den orderbok som byggs i anbudsförfarandet. Intervallet motsvarar en värdering av Bolaget om 179-226 MSEK före Erbjudandet. Den slutgiltiga teckningskursen kommer att vara densamma för både allmänheten och institutionella investerare och den kommer inte att överstiga 29 SEK per aktie. Den slutliga teckningskursen förväntas offentliggöras omkring den 16 februari 2012.Styrelsen avser att genomföra Erbjudandet genom att besluta om en nyemission med stöd av bemyndigande från bolagsstämman i Nordic Iron Ore den 15 juni 2011. Vid full anslutning i Erbjudandet tillförs Bolaget 140 MSEK före kostnader för Erbjudandet.[8] Därvid kan, beroende på den teckningskurs som fastställs inom det ovan nämnda intervallet, antalet aktier komma att öka med högst 6 086 957[9] från 7 784 000 till 13 870 957 och med lägst 4 827 586[10] från 7 784 000 till 12 611 586, vilket motsvarar 38-44 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget, varigenom Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 1 055 620,75 SEK från 1 349 927,93 SEK till 2 405 548,68 SEK och med lägst 837 216,49 SEK från 1 349 927,93 SEK till 2 187 144,43 SEK.[11] Ett villkor för Erbjudandets fullföljande är att intresset uppgår till minst 140 MSEK. I samband med Erbjudandet har styrelsen i Nordic Iron Ore ansökt och erhållit godkännande[12] om upptagande till handel vid NASDAQ OMX First North. Första dag för handel väntas bli den 16 februari 2012. Bengtssons Tidnings AB, Kopparberg Mineral AB, Archelon Mineral AB och Christer Lindqvist (genom bolag) samt vissa andra ägare, tillsammans representerande 79,3 procent av röster och kapital i Bolaget, har förbundit sig att inte utan medgivande från ABG Sundal Collier avyttra aktier i Bolaget förrän minst tolv månader har förflutit från första dag för handel på NASDAQ OMX First North. Därutöver har Nickel Mountain Resources AB med 3,6 procent av röster och kapital i Bolaget ingått samma förbindelse avseende en period om tre månader.

ABG Sundal Collier är Lead Managers och Bookrunner i samband med Erbjudandet. Avanza Bank är Retail Selling Agent. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Advokatbyrån Bird & Bird är legal rådgivare till Bolaget.
 

Prospekt
Prospekt finns att tillgå hos Nordic Iron Ore (www.nordicironore.se) och ABG Sundal Collier (www.abgsc.se), samt för kunder i Avanza Bank på www.avanza.se. 

Tidplan

Offentliggörande av prospekt:                                                                   1 februari 2012

Anmälningsperiod allmänheten:                                         2-14 februari 2012 (kl. 15:00)

Anmälningsperiod institutionella investerare:                      2-15 februari 2012 (kl 15:00)

Beräknad första handelsdag:                                                                    16 februari 2012

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Lindqvist, VD i Nordic Iron Ore, telefon 0705-910 483

Lennart Eliasson, CFO i Nordic Iron Ore, telefon 0706-405 177

 

 

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av aktier i Nordic Iron Ore (”Aktier” eller “Aktierna”) i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Aktierna har inte och kommer inte registreras enligt United States Securities Act of 1933 (“Securities Act”) enligt dess senaste lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon enskild stat i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion. Således får inte Aktierna utbjudas till försäljning eller försäljas, direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater (“USA”) (så som definierat i Regulation S i Securities Act) förutom vissa transaktioner undantagna från registreringsskyldighet i enlighet med Securities Act. Dessutom kan, till och med 40 dagar efter påbörjandet av Erbjudandet av aktier, ett erbjudande om försäljning eller försäljning av sådana aktier inom USA av någon mäklare (oavsett om denne deltar i Erbjudandet eller inte) strida mot registreringskraven i Securities Act om sådant erbjudande eller försäljning görs på något annat sätt än i enlighet med ett tillämpligt undantag från registreringsskyldighet i enlighet med Securities Act.

 

Ingen kommunikation eller information om Aktierna riktar sig till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, ändring av eller tillägg till prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer enligt svensk rätt. Ingen kommunikation eller information om Aktierna får distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot tillämpliga regler i sådant land. Teckning eller förvärv av Aktier omfattas av legala eller regulatoriska restriktioner i vissa jurisdiktioner.

Detta dokument utgör inte ett erbjudande om försäljning, eller del därav, eller prospekt i samband med ett erbjudande av Aktierna. Investerare får inte acceptera något erbjudande avseende, eller förvärva, Aktierna som detta dokument avser, om de inte gör det på grundval av den information som finns i gällande prospekt offentliggjort av eller distribuerad av Bolaget. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa Aktier och får inte ligga till grund för något investeringsavtal eller investeringsbeslut.

 

Detta dokument har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och utgör inte ett prospekt eller erbjudandehandling. Investerare skall inte förvärva några Aktier som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i prospekt som kommer att offentliggöras av Bolaget på dess webbplats.

 

I förhållande till varje medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (förutom Sverige), som har implementerat Prospektdirektivet (envar en “Relevant Medlemsstat”), får ett erbjudande till allmänheten av Aktier inte göras i Relevant Medlemsstat, med undantag för Aktier som erbjuds i Relevant Medlemsstat i enlighet med följande undantag i Prospektdirektivet, om dessa undantag har implementerats i sådan Relevant Medlemsstat;

 

a)         till juridisk person som utgör en “kvalificerad investerare” enligt Prospektdirektivet;

b)        till färre än 100, eller om Relevant Medlemsstat har implementerat den relevanta bestämmelsen i direktiv 2010/73/EU om ändring av prospekts- och öppenhetsdirektiven, 150, fysiska eller juridiska personer (som inte utgör kvalificerade investerare såsom definieras i Prospektdirektivet) under förutsättning att Bolaget i förhand godkänner ett sådant erbjudande; eller

c)         under andra omständigheter enlighet med Artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

 

under förutsättning att sådant erbjudande av Aktier inte ger upphov till krav på Bolaget att upprätta prospekt i enlighet med Artikel 3 i Prospektdirektivet och att varje person som initialt förvärvar Aktier eller till vilken ett erbjudande har lämnats, kommer anses ha utfäst, garanterat och överenskommit med Bolaget att denne utgör en “kvalificerade investerare” enligt den lag i Relevant Medlemsstat, i vilken Artikel 2 (1)(e) i Prospektdirektivet har implementerats.

 

Vid tillämpningen av härav avses med “ett erbjudande av Aktier till allmänheten” i en Relevant Medlemsstat innebära all kommunikation, oavsett form och sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de Aktier som erbjuds som möjliggör för en investerare att fatta beslut om att köpa eller teckna Aktier, eftersom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av Prospektdirektivet i sådan Relevant Medlemsstat. Med “Prospektdirektivet” avses Direktiv 2003/71/EG (inklusive samtliga ändringar inklusive direktiv 2010/73/EU om ändring av prospekt- och öppenhetsdirektiven, i den mån dessa implementerats i Relevanta Medlemsländer) och inkluderar alla relevanta implementeringsåtgärder i varje Relevant Medlemsstat.

 

I Storbritannien får informationen i detta dokument endast distribueras och riktas till (i) personer som har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 eller (ii) omfattas av Artikel 49(2)(a) till (d) Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, eller (iii) till någon som enligt lag får kommuniceras (alla sådana personer refereras till som “Relevanta Personer”). Informationen i meddelande får inte utlösa handling eller förlitas på i Storbritannien, av personer som inte utgör Relevanta Personer. En investering eller investeringsaktivitet som informationen i meddelandet avser är endast tillgänglig till Relevanta Personer i Storbritannien. Personer som distribuerar detta meddelande måste förvissa sig om att sådan distribution är laglig. 

 

Aktierna får inte utbjudas till försäljning eller försäljas, direkt eller indirekt, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

 

 

 

 

[1] Bergsstatens beslut att bevilja bearbetningskoncession för Håksberg har inte vunnit laga kraft ännu då beslutet har överklagats av närboende i området. Ärendet kommer att avgöras av Regeringen. Bolaget ser dock ingen anledning till att Regeringen inte skulle fastställa Bergsstatens tidigare meddelade beslut.

 

 

[2] Bergsstatens beslut att bevilja bearbetningskoncession för Håksberg har inte vunnit laga kraft ännu då beslutet har överklagats av närboende i området. Ärendet kommer att avgöras av Regeringen. Bolaget ser dock ingen anledning till att Regeringen inte skulle fastställa Bergsstatens tidigare meddelade beslut.

 

 

[3] Mer utförlig information om antaganden och beräkningsgrunder avseende PEA:n återfinns i prospektet.

 

 

[4] Det beräknade nettonuvärdet har korrigerats ned med 52 MSEK (8 mUSD) jämfört med det nettonuvärde som uppgavs i pressmeddelande den 5 december 2011. korrigeringen beror på ett kalkylmässigt fel där en del av investeringarna mot slutet av gruvornas livslängd ej var medräknade.

 

 

[5] Dmt = dry metric tonnes.

 

 

[6] Kostnaderna relaterade till Erbjudandet som belastar Nordic Iron Ore består huvudsakligen av provisionsbaserade arvoden till Bolagets finansiella rådgivare samt kostnader för Bolagets revisorer, jurister och tryck och beräknas uppgå till högst cirka 11 MSEK.

 

 

[7] Villkorat av att First Norths spridningskrav uppfylls.

 

 

[8] Kostnaderna relaterade till erbjudandet som belastar Nordic Iron Ore består huvudsakligen av provisionsbaserade arvoden till Bolagets finansiella rådgivare samt kostnader för Bolagets revisorer, jurister och tryck och beräknas uppgå till högst cirka 11 MSEK.

 

 

[9] Vid prisintervallets lägsta punkt.

 

 

[10]                                         Vid prisintervallets högsta punkt.

 

 

[11]                                         För en aktieägare som inte deltar i Erbjudandet uppstår en utspädningseffekt om 38-44 procent av aktiekapitalet.

 

 

[12]                                         Under förutsättning att spridningskravet uppfylls.

 

 

 

 

en_GBEnglish