Kopparberg Mineral förlänger löptiden på köpoptioner i intressebolaget Nordic Iron Ore AB

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB har beslutat att förlänga löptiden på utestående köpoptioner i intressebolaget Nordic Iron Ore AB med fyra (4) veckor. Den nya sista dagen för inlösen blir 31 maj 2013. Det rådande marknadsläget och de svårigheter flera andra järnmalmsprojekt haft under det senaste året motiverar den förlängda löptiden. Erbjudandet innebär rätten att för varje sex innehavda köpoptioner av serie KO1 teckna en ny aktie i Nordic Iron Ore AB (publ) för 25 kr.

 

”Nordic Iron Ore AB är ett mycket intressant företag med betydande uppsida och förekomster med låg risk jämfört med många andra järnmalmsprojekt. Oberoende värderingar (se www.kopparbergmineral.se) av Nordic Iron Ore AB antyder att erbjudandet är mycket fördelaktigt. Mot bakgrund av dagens marknadsläge är det motiverat att förlänga löptiden för att ge optionsinnehavarna bättre möjlighet att överblicka utvecklingen för olika järnmalmsprojekt i Norden.” säger Kopparberg Mineral AB:s VD Per Storm i en kommentar.

 

Nordic Iron Ore AB rapporterade 2013 ökade mineraltillgångar i Blötberget samt betydande indikerade och antagna mineraltillgångar i den hittills undersökta södra delen av Väsmanfältet. Indikerade och antagna mineraltillgångar i Blötberget uppskattas till 29,8 Mton med 44,5 % järn respektive 10,2 Mton med 42,9 % järn, motsvarande en tonnageökning med cirka 66 % jämfört med tidigare uppskattning. I södra delen av Väsmanfältet uppskattas de indikerade respektive antagna mineraltillgångarna till 7,0 Mton med 38,5 % järn respektive 85,9 Mton med 38,4 % järn; se vidare tabellen nedan. Då ytterligare kärnborrning inte utförts i Håksbergsfältet rapporterades ingen ny uppskattning av mineraltillgångarna för detta fält.

 

Nordic Iron Ore AB har sedan inledningen av 2013 en avsiktsförklaring med Oxelösunds Hamn AB för järnmalmsleveranser på upp till 5 Mton per år, vilket motsvarar förväntad volym när produktion nått full kapacitet mot slutet av 2018.

 

Nordic Iron Ore AB har även tecknat en avsiktsförklaring med Coal and Ore Trading Limited avseende marknadsföring och leveranser av järnmalmsprodukter på upp till 600 000 ton per år. Avsiktsförklaringen innebär att intressebolaget nu planerar att tidigarelägga produktionsstarten i Blötbergsgruvan till andra halvåret 2014. Den initiala investeringskostnaden beräknas till cirka 165 MSEK och inledningsvis planeras all produktion att läggas ut på entreprenad. En tidigarelagd start innebär att bolaget redan nästa år kan komma att producera och sälja järnmalmskoncentrat vilket skulle bidra till bolagets stegvisa utveckling och till målsättningen att nå en produktionstakt på 4,4 Mton per år i slutet av 2018. Då två av bolagets förekomster tidigare varit i produktion kan existerande infrastruktur och enkla logistiklösningar användas vilket gör att riskerna i Nordic Iron Ore AB bedöms vara lägre än i andra bolag med jämförbara projekt.  Nordic Iron Ore AB kommer att kunna producera en premiumprodukt med hög järnhalt. Genom att utnyttja existerande installationer kan investeringskostnaderna och riskerna minimeras. Rationell drift innebär att produktionskostnaderna blir mycket konkurrenskraftiga. En viktig milstolpe i projektutvecklingen passerades i mitten av 2012 när bolaget hos Mark- och miljödomstolen i Nacka ansökte om miljötillstånd för den planerade gruvdriften i Blötberget och Håksberg. Miljödom väntas under senare delen av 2013.

 

Tabell. Mineraltillgångar i Nordic Iron Ore AB per den 16 januari 2013.

  Indikerade Antagna
  Mton Järnhalt Mton Järnhalt
Blötberget 29,8 44,5% 10,2 42,9%
Väsman syd* 7,0 38,5% 85,9 38,4%
Håksberg 25,4 36,4% 11,6 36,0%
  62,2 40,3% 107,7 38,6%

*I tabellen redovisade tonnage är uppskattade på basis av kärnborrning. Utifrån magnetiska mätningar över hela Väsmanfältet har en uppskattning av möjligt tonnage gjorts av ett oberoende konsultbolag (Fil. Dr. Håkan Mattsson vid GeoVista AB). Preliminärt uppskattas de magnetitförande mineraliseringarna ha ett tonnage på 600-650 Mton med i genomsnitt 28-30 % järn. Tonnaget klassificeras för närvarande som ”exploration target” enligt den kanadensiska standarden NI 43-101. Uppskattningen är gjord enbart utifrån magnetiska data och är till sin natur osäker. Det är därför inte säkert att det uppskattade tonnaget, eller ens delar av det som inte ingår i den efter borrningen klassificerade tonnaget, genom fortsatta undersökningar kan uppgraderas till mineraltillgångar enligt den kanadensiska standarden eller JORC-koden.

 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

 

 

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 19 undersökningstillstånd om cirka 10 200 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 20,61 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.

 

 

 

en_GBEnglish