Årsstämmokommuniké

Kopparberg Mineral AB (publ)
Kommuniké från årsstämma

Årsstämmokommuniké


                    
Vid Kopparberg Mineral AB:s årsstämma den 10 maj 2011 kl. 16.00 i Jernkontoret,
     Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm, beslöts följande:¨     Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 1 januari – 31
december 2011 fastställdes. 

¨     Beslöts att disponera koncernens vinstmedel enligt den fastställda
balansräkningen och föra över i ny räkning 19 416 510 SEK. 

¨     Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
2011. 

¨     Beslöts att styrelsearvode ska utgå med 75 000 SEK till ordinarie
ledamot samt 120 000 SEK åt styrelseordförande. Revisionsarvode ska utgå enligt
skälig kostnadsräkning. 

¨     Beslöts att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Omval sker av
Christer Lindqvist, Harald Meinhardt, Nils-Erik Marinder samt Lars-Göran
Ohlsson. Nyval sker av Chris Carlon och Per Storm. Samtidigt lämnade Alain
Chevalier sin plats som styrelseledamot och vice VD för Bolaget. 

¨     Bolagsstämman beslöt att bemyndiga åt styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen, intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier
och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev om högst 3 000 000
B-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 6 000 000 kr, samt
med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och/eller med bestämmelse om
apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3
och 5 aktiebolagslagen. 

Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga
villkor, och teckningskursen skall således sättas så nära marknadsvärdet som
möjligt. Teckningsoptioner behöver ej utges mot betalning. Styrelsen skall äga
bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem
som skall äga rätt att teckna de nya aktierna/teckningsoptionerna. Skälet till
att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och
kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget skall
kunna stärka företagets kapitalbas eller bredda ägandet i Bolaget. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 29
undersökningstillstånd om cirka 14 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.