Årsstämmokommuniké Copperstone Resources

Vid Copperstone Resources AB:s årsstämma den 7:e maj 2015 kl. 16.00 på Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm, beslöts att:

– fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014

– disponera de vinstmedel som står till förfogande om 14 453 812 kr genom att dela ut innehavet i Nordic Iron Ore till ett bokfört värde om 7 901 420 kr och att balansera 6 552 392 kr i ny räkning

– bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014

– styrelsearvode skall utgå med 75 000 kr till ordinarie ledamot samt 120 000 kr till styrelsens ordförande; att verkställande Direktören inte uppbär något arvode; att styrelsen disponerar 600 000 kronor för kommittéarbeten och särskilda uppdrag; att revisionsarvode skall utgå enligt skälig kostnadsräkning

– styrelsen skall bestå av fyra personer: omval sker av Christer Lindqvist, Harald Meinhardt och Per Storm, nyval av Michael Mattsson

– omval sker av PriceWaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Annika Wedin, för tiden intill nästa årsstämma

– anta en ny bolagsordning vari intervallet för aktiekapitalet och antalet aktier ökas från nuvarande intervall: 3 874 746 till 15 498 984 kronor för aktiekapitalet och 38 747 466 till 154 989 864 för antalet aktier; till en ökning av intervallet för aktiekapitalet från 10 000 000 till 40 000 000 kronor respektive intervallet för antalet aktie från 100 000 000 till 400 000 000 st.

– bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen; teckningsoptioner eller konvertibler som ges ut enligt detta bemyndigande ska bara kunna utnyttjas för teckning av eller konvertering till aktier av serie B; emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor; styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna; avseende emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får rätt att teckna aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler dock inte tillkomma styrelseledamöter, verkställande direktören eller anställda i Bolaget eller koncernbolag eller närstående till sådana personer; styrelsens ordförande bemyndigades att vidta mindre justeringar som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

– villkoren för utdelningen av innehavet i Nordic Iron Ore är att högst 1 010 000 aktier av Bolagets innehav i Nordic Iron Ore delas ut och att utdelning sker med en (1) Nordic Iron Ore- aktie per 100 innehavda aktier i Bolaget

8 maj 2015

För ytterligare information, se
Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se,
eller kontakta
Per Storm, VD
Copperstone Resources AB,
0705-94 90 24,
e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Kommunike fran arsstamma.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tio undersökningstillstånd om cirka 3 150 hektar, en bearbetnings-koncession om 11 hektar och äger drygt 15% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intresse-bolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.