Årsstämmokommuniké Copperstone Resources

Vid Copperstone Resources AB:s årsstämma den 19:e maj 2016 kl. 16.00 på Advokatfirman Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts att:

  • fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015
  • disponera de vinstmedel som står till förfogande så att 7 894 733 kr balanseras i ny räkning
  • bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015
  • styrelsearvode skall utgå med 75 000 kr till ordinarie ledamot samt 120 000 kr till styrelsens ordförande; att styrelsen disponerar 600 000 kronor för kommittéarbeten och särskilda uppdrag; att revisionsarvode skall utgå enligt skälig kostnadsräkning
  • styrelsen skall bestå av fyra personer: omval sker av Christer Lindqvist, Harald Meinhardt och Michael Mattsson, nyval sker av Niclas Löwgren
  • konfirmera valet av PriceWaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Annika Wedin, för fram till 2018 enligt val på föregående stämma.
  • styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen kan besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Teckningsoptioner eller konvertibler som ges ut enligt detta bemyndigande ska bara kunna utnyttjas för teckning av eller konvertering till aktier av serie B. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. När det gäller emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får rätt att teckna aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler dock inte tillkomma styrelseledamöter, verkställande direktören eller anställda i Bolaget eller koncernbolag eller närstående till sådana personer. Styrelsens ordförande bemyndigas att vidta de mindre justeringar som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Niclas Löwgren, född 1970. Civilekonom från Stockholms Universitet. Privat investerare sedan en lång rad år, inklusive medverkan till finansiering och konsulterande kring såväl noterade som onoterade bolag. Niclas har tidigare arbetat med affärsutveckling samt sälj- och marknadsrelaterade frågor, företrädesvis inom finans- och fastighetssektorn. Övriga uppdrag: Styrelseledamot QuiaPEG Pharmaceuticals AB, Styrelseledamot Omnivation AB. Aktieinnehav i Copperstone Resources AB: 350 131 samt 2 287 868 TO 4 B.

20 maj 2016

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se,
eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Kommunike fran arsstamma.pdf

Om Copperstone Resources

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.