Beslut vid den extra bolagsstämman 27 september 2023

Copperstone Resources AB (publ) (”Bolaget”) har idag den 27 september 2023 kl. 15.00 avhållit en extra bolagsstämma i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 15, 111 47 Stockholm.

Beslut

Nedan framgår en sammanfattning av de beslut som fattades av stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Styrelsearvode

Extra bolagsstämman beslutade, för tiden intill utgången av nästa årsstämma och fördelat pro rata från och med den extra bolagsstämman, att (i) årligt arvode till styrelseordförande ska utgå med 300 000 kronor, (ii) årligt arvode för ledamöter i Bolagets revisionsutskott ska utgå med 25 000 kronor per utskottsledamot, och (iii) årligt arvode för ledamöter i Bolagets ersättningsutskott ska utgå med 10 000 kronor per utskottsledamot. Beslutet fattades i enlighet med valberedningens förslag.

Val av ny styrelseledamot

Extra bolagsstämman beslutade, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, att styrelsen ska bestå av åtta (8) ledamöter, inklusive styrelseordföranden.

Det beslutades, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, att som ny styrelseledamot välja Henrik Ager. Stämman informerades i samband med denna punkt på dagordningen att styrelsen för Bolaget, i enlighet med ett sedan tidigare ingånget hembudsavtal, hade återköpt 9 000 000 av de 10 000 000 teckningsoptioner som Henrik Ager förvärvade som verkställande direktör. Hembudsavtalet för de kvarvarande optionerna anpassas nu för styrelseuppdraget. Återköpet sker, i enlighet med det sedan tidigare ingångna hembudsavtalet, till en viss rabatt och de återköpta teckningsoptionerna kommer att makuleras.

Besluten fattades i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Extra bolagsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Beslutet fattades i enlighet med styrelsens förslag.

Valberedningsinstruktion

Extra bolagsstämman beslutade att anta uppdaterad instruktion för och tillsättandet av valberedning. Beslutet fattades i enlighet med valberedningens förslag.

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Olsson, VD och styrelseledamot
Telefon: 070-342 05 70
E-post: jorgen.olsson@copperstone.se
info@copperstone.se eller www.copperstone.se