Beslut vid extra bolagsstämman den 30 november 2023

Copperstone Resources AB (publ) (”Bolaget”) har idag den 30 november 2023 kl. 15.00 avhållit en extra bolagsstämma i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm.

Beslut

Nedan framgår en sammanfattning av de beslut som fattades av stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Sammanläggning av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om sammanläggning av aktier varigenom tjugo (20) befintliga aktier i Bolaget läggs samman till en (1) aktie. Beslutet fattades genom (A) en riktad nyemission till Skandinavkonsult i Stockholm AB org.nr. 556090–3030 om högst 16 aktier till en teckningskurs om 0,1 kronor per aktie (motsvarande aktiens kvotvärde), i syfte att uppnå ett antal aktier som är jämnt delbart med 20, (B) ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen för att möjliggöra sammanläggningen av aktier, och (C) sammanläggning av Bolagets aktier varigenom tjugo (20) aktier ska sammanläggas till en (1) aktie, s.k. omvänd split.

De aktieägare vars innehav av aktier inte är jämnt delbart med tjugo (20) kommer av aktieägaren JOHECO AB, org.nr. 559208–1805, att erhålla så många aktier att deras innehav av aktier blir jämnt delbart med tjugo (20), så kallad avrundning uppåt. Sådana aktier erhåller aktieägarna vederlagsfritt. Utbyte av aktier samt tillskjutande av aktier på så sätt som anges ovan kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att ytterligare åtgärd behöver vidtas av Bolagets aktieägare.

Avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den dag som styrelsen fastställer, vilket kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande efter det planerade listbytet till Nasdaq Stockholm Main Market, dock innan årsskiftet. I samband med att sammanläggningen av aktier verkställs kommer ISIN-koden för Bolagets aktie ändras till SE0021148160. Efter sammanläggningen kommer Bolagets antal aktier att uppgå till 90 080 342 aktier, varje aktie med ett kvotvärde om 2,00 SEK.

Denna information lämnades för offentliggörande klockan 16.40 CET den 30 november 2023.