Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2012

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2012
· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 773 (5 708) KSEK, varav sista kvartalet 79 (67) KSEK.
· Årets resultat efter finansnetto uppgick till -13 887 (-5 546) KSEK, varav sista kvartalet -4 144 (-3 750) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -1,88 (-1,22) SEK före utspädning, varav sista kvartalet -0,41 (-0,54) SEK.
· Kassaflödet under året var -6 129 (8 886) KSEK och likvida medel vid årets slut uppgick till 6 174 (12 303) KSEK.
· Balansomslutningen vid periodens slut var 34 968 (34 602) KSEK.
· Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 11 862 (12 328) KSEK.
· Nyemissionen i oktober övertecknades med 39% och tillförde Bolaget 18 725 KSEK före emissionskostnader.
· Bolaget har redovisat resultat från kaxborrningar vid Håkansboda vilka bl.a. indikerade ytterligare mineraliseringar norr om den gamla koppargruvan.
· Intressebolaget Norrliden Mining AB har tillsammans med Mausjaurs sameby lämnat in en komplettering till bearbetningskoncessionsansökan för EVA-fyndigheten.
· Bolaget ansökte den 19 december 2012 om bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten.
· För att ytterligare öka mineraltillgångarna inom Håkansbodafältet har Bolaget inlett en kärnborrningskampanj under vintern.

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2012
· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 773 (5 708) KSEK, varav sista kvartalet 79 (67) KSEK.
· Årets resultat efter finansnetto uppgick till -13 887 (-5 546) KSEK, varav sista kvartalet -4 144 (-3 750) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -1,88 (-1,22) SEK före utspädning, varav sista kvartalet -0,41 (-0,54) SEK.
· Kassaflödet under året var -6 129 (8 886) KSEK och likvida medel vid årets slut uppgick till 6 174 (12 303) KSEK.
· Balansomslutningen vid periodens slut var 34 968 (34 602) KSEK.
· Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 11 862 (12 328) KSEK.
· Nyemissionen i oktober övertecknades med 39% och tillförde Bolaget 18 725 KSEK före emissionskostnader.
· Bolaget har redovisat resultat från kaxborrningar vid Håkansboda vilka bl.a. indikerade ytterligare mineraliseringar norr om den gamla koppargruvan.
· Intressebolaget Norrliden Mining AB har tillsammans med Mausjaurs sameby lämnat in en komplettering till bearbetningskoncessionsansökan för EVA-fyndigheten.
· Bolaget ansökte den 19 december 2012 om bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten.
Händelser efter periodens utgång
· Intressebolaget Nordic Iron Ore AB har redovisat ökade mineraltillgångar. De indikerade mineraltillgångarna har uppskattats till 62,2 Mton med 40,3% järn och de antagna mineraltillgångarna har uppskattats till 107,7 Mton med 38,6% järn. De totala mineraltillgångarna har därmed mer än fördubblats.

· Intressebolaget Nordic Iron Ore AB har tecknat en avsiktsförklaring med Oxelösunds Hamn AB för järnmalmsleveranser på upp till 5 Mton per år.

· Bolaget har redovisat resultat från inledande kärnborrningar i Håkansboda.

Årsstämma och årsredovisning
Årsstämma hålls den 16 maj 2013, klockan 16.00 i Jernkontorets lokaler på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm. Årsredovisningen kommer att publiceras den 25 april 2013 och distribueras till de aktieägare som meddelat att det vill ha tryckt ekonomisk information. Den kommer även att finnas tillgänglig på Kopparberg Mineral AB:s hemsida (www.kopparbergmineral.se) samt vid Kopparberg Mineral AB:s huvudkontor på Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala.

Aktieutdelning
Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning utbetalas för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2012.

Kommande rapportdatum
· Kvartalsrapport för Q1, 1 januari – 31 mars 2013 kommer att avges 16 maj 2013.
· Delårsrapport Q2 1 januari – 30 juni 2013 kommer att avges 15 augusti 2013.
· Kvartalsrapport Q3 1 januari – 30 september 2013 kommer att avges 28 november 2013.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 21 februari 2013

Per Storm
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Per Storm, verkställande direktör
Kopparberg Mineral AB,
Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala
Tel: 070-594 90 24
Email: per.storm@kopparbergmineral.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Bokslutskommuniké 2012.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=9304

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21 undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 20,61% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.