Bokslutskommunike 1 januari – 31 december 2014

· Copperstone Resources AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (NIO) presenterade resultatet av avslutade emissioner där NIO tillfördes 58 MSEK. Copperstone Resources AB deltog i emissionen med 1,5 MSEK.
· Copperstone Resources AB redovisade resultatet av konverteringen av utestående optionsprogram, TO3B. I samband med optionsprogrammets avslutning tillfördes Bolaget cirka 1,3 MSEK före emissionskostnader. På grund av den låga konverteringsgraden beslutade styrelsen också att söka alternativ finansiering av Bolaget. 
· Bergmästaren förordade att bearbetningskoncession bör beviljas för Eva-förekomsten i Arvidsjaurs kommun. 
· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 671 (641) KSEK, varav sista kvartalet 253 (107) KSEK.
· Periodens resultat efter finansnetto uppgick till -15.762 (-10.944) KSEK, varav sista kvartalet -10.301 (-3.102) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,26 (-0,77) SEK före utspädning, varav sista kvartalet -0,03 (-0,16) SEK.
· Kassaflödet under året var -7.633 (3.137) KSEK och likvida medel vid årets slut uppgick till 1.678 (9.311) KSEK.
· Balansomslutningen vid periodens slut var 28.649 (36.457) KSEK.
· Aktiverade utgifter avseende prospekterings- och utvärderingstillgångar var vid periodens slut 3.376 (11.981) KSEK.

Händelser efter periodens utgång
· Bolaget redovisade resultatet av den extra bolagstämman där bolagsordningen ändrades enligt styrelsens förslag.
· Bolaget tillkännagav genomförandet av en nyemission om 13,7 MSEK.

Bolagets verksamhet under fjärde kvartalet 2014
Under fjärde kvartalet 2014 inriktades verksamheten på att utveckla Copperstoneprojektet.

Styrelsen i Copperstone Resources AB (namnändrat från Kopparberg Mineral AB) har beslutat att under hösten föreslå utdelning till nuvarande aktieägare av minst hälften av innehavet i Nordic Iron Ore AB (NIO) och Bolaget redovisade även resultatet av konverteringen av utestående optionsprogram, TO3B. Via optionsprogrammet tillfördes Bolaget cirka 1,3 MSEK före emissionskostnader. På grund av det låga utnyttjandet av optionen TO3B inledde Bolaget en utredning av den framtida finansieringen vilket innebar att Bolaget beslutade att skjuta på, men inte ställa in, utdelningen av delar av aktieinnehavet i NIO.

Arbetet i Bolagets helägda projekt i Bergslagen har under perioden prioriterats ned. På grund av det osäkra rättsläget avseende Håkansbodaprojektet skrivs Bolagets tillgångar i projektet ned. Bolaget har under perioden sålt geologiska tjänster till Nordic Iron Ore AB.

Kommande rapportdatum
· Årsredovisning 2014 kommer att publiceras 16 april 2015.
· Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015 kommer att avges 7 maj 2015. 
· Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015 och kvartalsrapport 1 april – 30 juni 2015 kommer att avges 20 augusti 2015.
· Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015 och kvartalsrapport 1 juli – 30 september 2015 kommer att avges 26 november 2015. 
· Bokslutskommuniké 2015 och kvartalsrapport 1 oktober – 31 december 2015 kommer att avges 11 februari 2016.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 12 februari 2015

Per Storm
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Per Storm, Verkställande direktör
Copperstone Resources AB,
Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala
Tel: 070 – 594 90 24
Email: per.storm@kopparbergmineral.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Bokslutskommunike 2014.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt elva undersökningstillstånd om cirka 3 300 hektar, en bearbetnings-koncession om 11 hektar och äger drygt 15 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intresse-bolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.