Copperstone genomför en riktad nyemission av 248 598 130 aktier och tillförs cirka 266 miljoner kronor

Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 11 maj 2023, beslutat om en riktad nyemission av 248 598 130 aktier till en teckningskurs om 1,07 kronor per aktie ("Nyemissionen”). Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande som genomförts av Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”).

Book building-förfarandet som offentliggjordes av Bolaget tidigare idag har slutförts och styrelsen för Copperstone har beslutat om en riktad nyemission av 248 598 130 aktier, till en teckningskurs om 1,07 kronor per aktie, vilket resulterar i en emissionslikvid om cirka 266 miljoner kronor före transaktionskostnader, och cirka 258 miljoner kronor efter transaktionskostnader. Ett antal institutionella investerare har tecknat aktier i Nyemissionen, däribland Skandia, Handelsbanken Fonder och Fjärde AP-fonden (AP4), samt ett antal befintliga aktieägare, däribland Thomas von Koch, Jan Ståhlberg och RoosGruppen AB.

Efter Nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Copperstone att uppgå till 1 801 606 824. Bolaget avser att använda emissionslikviden från Nyemissionen för att möjliggöra fortsatta investeringar inför återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna.

Jörgen Olsson, styrelseordförande Copperstone, kommenterar:

”Vi är mycket stolta att vi har attraherat substantiellt institutionellt intresse i denna transaktion. Vi välkomnar de nya ägarna Skandia, Fjärde AP-fonden (AP4) och Handelsbanken Fonder till ägarkretsen och ser fram emot det utökade stödet för att återstarta Viscariagruvan som vid full drift kommer att öka den svenska produktionen av kopparkoncentrat med mer än 30 procent.”

Henrik Ager, verkställande direktör Copperstone, kommenterar:

”Vi är tacksamma för det stöd som vi fått från gamla och nya ägare, och vill särskilt välkomna Handelsbanken Fonder, Fjärde AP-fonden (AP4) och Skandia som nya ägare. Copperstone har en stor möjlighet att ta del av den växande globala efterfrågan på ansvarsfullt och lokalt producerad koppar. Vår utökade ägarkrets kommer att ge oss värdefullt stöd, särskilt vid den framtida finansieringen när vi säkrar miljötillståndet. Nyemissionen stärker vår finansiella position samt tillåter en bibehållen hög projekteringstakt med målet att minimera tidsramen för återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna.”

Skandia kommenterar:

”Vi är imponerade av den ambitiösa tillståndsansökan och kompetensen i Bolaget. Europa importerar mer än 50 procent av all koppar vi konsumerar. Efterfrågan på ansvarsfulla och närproducerade kritiska metaller ökar alldeles uppenbart och här kan Copperstone göra skillnad i ett för Sverige och Europa viktigt basindustriprojekt.”

Då Bolaget har som målsättning att erhålla miljötillstånd för Viscariagruvan under inledningen av 2024 ökar Bolagets behov av att säkra finansiering för arbetet med att återstarta Viscariagruvan. Som tidigare offentliggjorts beräknas finansieringen av återstarten av Viscariagruvan utgöras av 60 procent skuldfinansiering och 40 procent nytt eget kapital och uppgå till 4,5 – 5 miljarder kronor.

I enlighet med tidigare kommunikation är Copperstones avsikt att genomföra en större kapitalanskaffning i samband med att Bolaget erhåller miljötillstånd för Viscariagruvan. Styrelsens bedömning är att det framtida kapitalbehovet förutsätter en breddning av ägarbasen med ytterligare kapitalstarka aktieägare som kan stödja Bolaget långsiktigt. Genom Nyemissionen kommer Bolaget att erhålla fler långsiktiga, kapitalstarka, institutionella aktieägare, vilka även bedöms ha finansiella möjligheter att stötta Bolaget med kapital i framtida kapitaliseringar. Bland dessa nya institutionella aktieägare har det framförts önskemål om ytterligare investeringar från vissa befintliga aktieägare, vilka därför givits tillfälle att öka sin investering. Parallellt med att anskaffa kapital genom emissioner av aktier har Bolaget också pågående diskussioner med potentiella skuldfinansiärer, vilka önskat ett större långsiktigt institutionellt ägande i Bolaget för att sådan skuldfinansiering ska kunna bli aktuell. Ett av målen med Nyemissionen är således även att underlätta skuldfinansieringsprocessen, som Bolaget kommer att vara beroende av för att kunna återstarta Viscariagruvan och som behöver förberedas i god tid före miljötillstånd erhålls. Styrelsens samlade bedömning är att skälen för att genomföra en riktad nyemission nu, och på detta sätt, och därigenom säkerställa en breddad ägarbas och förstärkt kapitalisering redan före det att miljötillstånd erhålls, överväger skälen som motiverar huvudregeln om att ge ut aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen bedömer således att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse. Genom att teckningskursen i Nyemissionen fastställts genom ett book building-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig, på så sätt att den återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare. Teckningskursen i Nyemissionen motsvarar en rabatt om 15,3 procent i förhållande till stängningskursen den 20 juni 2023.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Copperstone ökar från 1 553 008 694 aktier till 1 801 606 824 aktier. Bolagets aktiekapital ökar från 155 300 869,40 kronor till 180 160 682,40 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 13,8 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter Nyemissionen.

I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 90 kalenderdagar från likviddagen. Dessutom har Bolagets styrelseordförande, styrelseledamoten Per Colleen, Bolagets verkställande direktör samt Bolagets största aktieägare Thomas von Koch genom bolag, åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i Copperstone under en period om 180 kalenderdagar från likviddagen.

Rådgivare

SEB är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget. Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare till SEB.

För mer information, vänligen kontakta:

VD Henrik Ager
Mobil: +46 (0) 706 – 804 142
E-post: henrik.ager@copperstone.se

Styrelseordförande Jörgen Olsson
Mobil: +46 (0) 703 – 420 570
E-post: jorgen.olsson@copperstone.se

info@copperstone.se eller www.copperstone.se

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Moderbolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av Nyemissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

Ingen av Bolaget, SEB eller till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

INFORMATION TILL DISTRIBUTÖRER

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Copperstones aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierats i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierats i förordning (EU) 600 /2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”UK MiFIR”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen ”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Copperstones aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Copperstones aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Copperstones aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer SEB endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighetseller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Copperstones aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Copperstones aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.