Copperstone offentliggör avstämningsdag och tidplan för sammanläggningen av aktier

Copperstones styrelse har beslutat om tidplan för sammanläggningen aktier, som beslutades av den extra bolagsstämman den 30 november 2023.

Den 30 november 2023 beslutade den extra bolagsstämman i Copperstone att genomföra en sammanläggning av aktier, innebärande att tjugo (20) befintliga aktier sammanläggs till en (1) ny aktie. Styrelsen har nu, i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande, fastställt avstämningsdag och tidplan för sammanläggningen av aktier.

Tidplan för sammanläggningen
12 december 2023 Sista dag för handel med aktier före sammanläggningen samt med gammal ISIN-kod
13 december 2023 Första dag för handel med sammanlagda aktier samt med ny ISIN-kod
14 december 2023 Avstämningsdag för sammanläggningen
15 december 2023 Sammanläggningen genomförd

Till följd av sammanläggningen kommer Copperstone att byta ISIN-kod. Från och med den 13 december 2023 handlas aktien i bolaget med den nya ISIN-koden SE0021148160.

De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tjugo (20), kommer av aktieägaren JOHECO AB, org.nr. 559208–1805, att erhålla så många aktier vederlagsfritt så att sådan aktieägares innehav ska bli jämnt delbart med tjugo (20). Erhållande av aktier enligt ovan och sammanläggningen av aktier kommer ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att någon åtgärd behöver vidtas av bolagets aktieägare.

Efter sammanläggningen av aktier kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 90 080 342 aktier, varje aktie med ett kvotvärde om 2,00 kronor.