Copperstone offentliggör prospekt i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Copperstone meddelade den 15 november 2023 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt Copperstones ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm Main Market. Copperstone har med anledning av detta upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen (”FI”) och publicerats på bolagets hemsida.

För fullständig information avseende upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm Main Market hänvisas till det prospekt som har upprättats av Copperstone (endast på svenska). Prospektet finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.copperstone.se, och kommer även att publiceras på FIs hemsida.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm Main Market är planerad till den 8 december 2023. Copperstones aktier kommer med anledning av detta att avnoteras från Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 7 december 2023. Det sker inget erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med noteringen och aktieägare i Copperstone behöver inte vidta några åtgärder. Bolagets aktier kommer att handlas med oförändrat kortnamn (COPP) och ISIN-kod (SE0020999639).

Vid verkställande av sammanläggningen (omvänd split) av aktier som beslutades om vid den extra bolagsstämman den 30 november 2023 kommer bolagets ISIN-kod att ändras till SE0021148160. Avstämningsdagen för sammanläggningen kommer att offentliggöras när den har fastställts av styrelsen.

Rådgivare
Hannes Snellman Advokatbyrå AB är bolagets legala rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm Main Market.