COPPERSTONE RESOURCES AB: GEOFYSISKA UNDERSÖKNINGAR PÅBÖRJAS FÖR ATT LOKALISERA BORRMÅL FÖR PORFYRKOPPARMINERALISERINGAR

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

COPPERSTONE RESOURCES AB: GEOFYSISKA UNDERSÖKNINGAR PÅBÖRJAS FÖR ATT LOKALISERA
BORRMÅL FÖR PORFYRKOPPARMINERALISERINGAR

Publicerad den 28 september 2017

Copperstone Resources AB (“Copperstone” eller “Bolaget”) har glädjen att
meddela att ett integrerat geofysiskt program, inkluderande såväl detaljerade
markmagnetiska mätningar som naturlig audio magnetotellurik (“NSAMT”) påbörjats
på Copperstoneområdet. Syftet med undersökningarna är att lokalisera
storskaliga geofysiska anomalier som kommer att bli modellerade i 3D såsom
prospektiva borrmål för upptäckten av porfyrkopparmineraliseringar med
hydrotermalt ursprung. 

“Det är spännande tider hos Copperstone och prospekteringsaktiviteterna avlöser
för närvarande varandra på projektområdet. Vi är lyckosamma som kunnat säkra
upp tekniker av yttersta världsklass och att förstklassiga geofysiska verktyg
nu står till vårt förfogande i syfte att kunna lokalisera storskaliga
porfyrkopparmineraliseringar på hela projektområdet. Vi är övertygade om att de
geofysiska mätningarna kommer att kunna komplettera vår geologiska kunskap och
tillsammans bidra till de stora mineraliseringsmöjligheterna som ligger häri.”,
kommenterar Copperstones VD Chris McKnight. 

NSAMT är ett bekant begrepp på den internationella gruvscenen såsom en
geofysisk metod som ofta tillämpas vid upptäckt och definition av storskaliga
porfyrkopparmineraliseringar. Undersökningen genomförs av ett väl erfaret team
av utvalda leverantörer och konsulter, sammansatt av Copperstone, från Sverige,
Tyskland, Bulgarien, Burkina Faso och Sydafrika. Undersökningen består av
ungefärligen 700 mätnoder/stationer (cirka 85 längdkilometer) i rutnät med
inbördes avstånd på 100m x 100m, vilket kommer att täcka prospekteringsmål
alltifrån norra Granliden ända ned till Svartliden-Eva. Enligt tillgänglig
litteratur är NSAMT en s k passiv elektromagnetisk teknik som använder jordens
magnetotelluriska fält i syfte att kartlägga geologisk kontakter och strukturer
ner till ett djup av 500 meter eller mer. Med lägre MT frekvens, kan även
djupare belägna strukturer urskiljas. Förmågan att identifiera geologiska
karaktäristika varierar med djupet och är beroende av målets storlek,
resistivitetskontrast och geometrin i kontaktpunkten. NSAMT är ett mått på
bergets resistivitet och kan därför även användas för att direkt upptäcka
områden med storskaliga disseminerade kopparmineraliseringar till följd av dess
synnerligen karaktäristiska och betydande ledningsförmåga. 

Porfyrkopparmineraliseringar karaktäriseras vanligen av en distinkt magnetisk
signatur associerad med hydrotermal magnetit som formats under de
omvandlingsprocesser som inträffat vid denna typ av mineralisering. Copperstone
kombinerar nu 3D markmagnetiska arbeten med NSAMT, vilket kommer att bidraga
vid tolkningen av ledande anomalier. De, ur geofysisk synvinkel, bästa
porfyrkopparmineraliseringsborrmål bedöms vara belägna där god korrelation
mellan magnetiska- och ledande anomalier föreligger. 

Såsom tidigare rapporterats har Copperstones djupdiamantborrningskampanj 2017
redan bekräftat att höghaltig Cu-Au-Zn mineralisering påträffats på djupet
600-700m under Svartliden-Eva området. Härutöver har så kallad phyllic-typ av
omvandling påträffats på liknande djup. Höghaltiga, nära vertikala, system av
ådror har också påträffats över hela projektområdet och i synnerhet i de
kopparrika ådrorna på Granliden. I kombination med närvaron av mineraliserad
hydrotermal breccia, finkornig porfyrisk intrusion av diorit-andesitkroppar,
den geotektoniska placeringen av projektet samt närheten till en annan känd
storskalig porfyrkopparfyndighet endast 65km nordöst om Copperstoneområdet,
innebär allt detta sammantaget att Bolaget bedömer Granliden och Svartliden-Eva
vara i högsta grad gynnsamma för ytterligare prospektering för potentiell
upptäckt av system med storskalig porfyrkopparmineralisering. 

Den slutliga tolkningen av NSAMT och de markmagnetiska undersökningarna
förväntas i slutet av november 2017. I kombination med den nuvarande geologiska
modellen kommer anomalierna att testas i 3D i syfte att generera mål för
kärnborrning. 

För ytterligare information, kontakta VD Chris McKnight, Copperstone,
+46(0)580-88890, e-mail: info@copperstone.se eller se www.copperstone.se 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 28 september 2017 kl 15:10 CET. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i närheten av Skelleftefältet. Detta
projekt har en potential att bli en av de största bas- och
ädelmetallförekomsterna i Norden. 

Copperstone Resources har totalt fem undersökningstillstånd om cirka 8756
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

All information i denna pressrelease har granskats och godkänts av utnämnde
oberoende Kvalificerade Person Bergsingenjör Thomas Lindholm på Geovista AB. 
Thomas Lindholm är en registrerad medlem i Fennoscandian Review Board och har
över 35 års erfarenhet inom mineralprospektering i Sverige och internationellt
och är Qualified Person enligt Nasdaq First North regelverk.  Thomas Lindholm
ger sitt medgivande till informationen såsom uttryckt i sitt sammanhang häri. 

Detta pressmeddelande kan innehålla utsagor som riktar sig mot framtiden och
som relaterar till framtida händelser och framtida prestationer och avspeglar
Bolagets nuvarande förväntningar och antaganden. Denna typ av framåtblickande
utsagor avspeglar Bolagets nuvarande uppfattning och baseras på antaganden
gjorda på information som för närvarande är tillgänglig för Bolaget att bedöma.
Läsare och investerare bör uppmärksamma att denna typ av framåtblickande
utsagor varken är löften eller garantier och innebär risker och osäkerheter och
kan innebära att framtida resultat skiljer sig från vad som är förväntat. Dessa
framåtblickande utsagor görs per dagens datum och förutom vad som är
erforderligt enligt Nasdaq First North regelverk eller av tillämplig
lagstiftning åtar sig Bolaget inte att vid varje enskild tidpunkt uppdatera
eller revidera dessa att avspegla nya händelser eller förändrade
omständigheter. Bolaget vidhåller sig rätten att uppdatera resultat och
slutsatser i takt med att tillgångarna och projekten förändras över tid, med
metallpriser eller till följd av andra påverkande omständigheter. 

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser.