Copperstone Resources AB: Inlämnat svar på begäran om komplettering av koncessionsansökan för Eva K nr 1.

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources AB: Inlämnat svar på begäran om komplettering av
koncessionsansökan för Eva K nr 1.

Copperstone Resources AB (Bolaget eller Copperstone) har idag lämnat in den
komplettering som Bergsstaten efterfrågade den 1 november 2016. Bolaget har
besvarat Bergsstatens frågor i enlighet med praxis. 

Bolaget har under hösten haft konstruktiva möten med berörda myndigheter och
sakägare. Copperstone har uppdaterat materialet med aktuell information
beträffande ingångna avsiktsförklaringar och andra avtal samt berört Bolagets
syn på den s k Norra Kärrdomen som, enligt Bolagets bedömning, är anledningen
till att Regeringen tidigare i år återförvisade ärendet till Bergsstaten. 

Bolaget ser positivt på Bergsstatens noggranna handläggning och ser med
tillförsikt fram emot att tillsammans med Länsstyrelsen, mark- och sakägare, i
Norrbottens län och Sverige i stort, fortsätta utveckla Copperstoneprojektet
generellt och EVA-fyndigheten i synnerhet. 

”Vi har gått igenom det material som ligger till grund för ansökan och
uppdaterat och preciserat skrivningar generellt och där Norra Kärr-domen kunnat
påverka vår ansökan specifikt. Vi har även haft samråd med relevanta
myndigheter och sakägare i frågan. Bolaget ser med tillförsikt fram emot
Bergsstatens beslut och bedömer sannolikheten som mycket god att denna skall
upprepa sin tillstyrkan efter avslutad process,” säger Copperstone Resources VD
Per Storm i en kommentar. För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.