Copperstone Resources AB: Kati Oy och Arctic Drill Company kontrakterade för diamantborrning i Viscaria, Kiruna

Danderyd den 14 juli 2020

Copperstone har, utöver kontraktet med Kati Oy (”Kati”), nu också tecknat avtal med välrenommerade Arctic Drilling Company (“ADC”) som borrentreprenörer vid Viscaria-projektet i Kiruna för återstoden av 2020. Kati-kontraktet omfattar de redan slutförda ~8 000 meter borrning, med avsikten att nå totalt 22 000 meter över 24 månader.

”Baserat på de imponerande resultaten från de första 7 945 borrmetrarna är vi naturligtvis nöjda med att ha säkrat ytterligare medel och borrkapacitet för att ta ännu ett betydande steg mot återöppningen av Viscariagruvan. Uppgraderingen av mineraltillgångarna kommer att vara en av de viktiga milstolparna för genomförbarheten och i sin tur dokumentationen för den tekniska beskrivningen i ansökan om miljötillstånd.”, säger Michael Mattsson VD för Copperstone.

Eftersom reserv- och resursborrningar i A/B-zonerna kommer att vara viktiga bidrag till genomförbarhetsstudier efter uppgraderingen av mineraltillgångarna är denna arbetsström tillsammans med intensifierad miljödokumentation det mest prioriterade arbetet för närvarande. Copperstone väntas inleda arbetet med ADC under första delen av augusti och Kati kommer att följa i augusti/september.

Strategiska mål med nästa faser av kärnborrningar

Under nästa fas av borrningar kommer fokus att förändras från att leverera tillväxt från prospekteringen till att leverera ett robust och säkert gruvprojekt för genomförbarhetsstudierna och den tekniska beskrivningen i miljötillståndsansökan. Den första delen av denna kampanj kommer att fokusera på ytnära borrning i zon A och B, och syftar till att öka tillgångarna i närhet till den tidigare koppargruvan samt resursborrning av mineral av antagna tillgångar med potential för uppgradering av konfidensklassificering. Härutöver kommer ytterligare investeringar att göras i D-zonen, vilken inte har brutits tidigare.

Hållbarhet

Copperstone har fokus på hållbara metoder både vad gäller prospektering och gruvdrift. Koppar är en grön metall och Copperstone ämnar tillämpa grön teknik när det är möjligt.

Höjdpunkter från den första fasen av Copperstones kärnborrningskampanj vid Viscaria

A zonen

Fem ytliga borrhål om totalt 615m; VDD0201, VDD0202, VDD0203, VDD0204, och VDD0209.  Borrhålsskärningsurval inkluderar VDD0203 som påträffat 20m med 1,27% Cu, inkluderande 5m med 2,99% Cu samt VDD0204 som påträffat 18m med 1,18% Cu, inkluderande 3m med 3,28% Cu. Slutsats: A zonens liggvägg torde sannolikt kunna adderas de ytliga resurserna. Betydande potential för kobolt och guld har konstateras.

B zonen

VDD0208 påträffade 5m med 0.43% Cu + 0.07% Co och 17m med 0.66% Cu. Slutsats: Copperstones borrning bekräftar att B zonen är underprospekterad och att den utgör en högintressant möjlighet för att upptäcka ytterligare kopparmineralisering (i sydväst) på djupet i likhet med A och D-zonerna.

D zonen Norra

Åtta borrhål om totalt 6023m; VDD0205, VDD0207, VDD0210, VDD0211, VDD0212, VDD0213, VDD0214 och VDD0215; har samtliga påträffat kopparmineralisering i järnsten, som mest bekräftande en potentiell förlängning 810m vertikalt djup från dagen, 250m nedanför befintlig mineralresurs, 200 meter i längdriktningen. VDD0210 påträffade 88,1m med 1,1% Cu inkluderande 16,5m med 2,3% Cu; VDD0213 påträffade 4,6m med 5,3% Cu inkluderande 0,6m med 20,1% Cu. Slutsats: Copperstone ser stor potential för nya mineralresurser till Viscaria.

D zonen Södra

VDD0206 påträffade 3m med 1,42% Cu. Slutsats: Copperstone har bekräftat en potentiell förlängning av kopparmineraliseringen hela 300m utanför befintlig mineralresurs.

Alla resultat rapporteras som ”längs med hålet”, ingen beräkning av verkliga bredder har gjorts. För de fullständiga resultaten från fas 1 – 7 945 meter kärnborrningskampanj vid Viscaria, hänvisas till pressmeddelanden från 18 okt 2019, 1 nov 2019, 7 feb 2020, 23 mars 2020 och 25 juni 2020.

För mer information, vänligen kontakta
VD Michael Mattsson på +46(0)705-739777
michael.mattsson@copperstone.se; info@copperstone.se eller se www.copperstone.se.

Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 14 juli 2020 kl. 12.20 CEST.

Om Copperstone
Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och aktier i Nordic Iron Ore AB). Samtliga bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Kvalificerad person
Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.