Copperstone Resources AB: långivare kvittar ytterligare 0,8 Mkr på 0,261 kr per aktie

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources AB: långivare kvittar ytterligare 0,8 Mkr på 0,261 kr per
aktie

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) kan glädjande
nog meddela att ytterligare två av Bolagets långivare av den 30 december 2015
har valt att kvitta sin skuld mot aktier i Bolaget enligt det upprättade
avtalet, 500 000 kronor kvittas utan upplupen ränta och 300 000 kr med
tillkommande upplupen ränta. Kvittningen sker med stöd av bolagsstämmans
bemyndigande från den 19 maj 2016. Därmed kommer ytterligare c:a 3 125 000
aktier att nyemitteras till kurs 0,261 kr per aktie. Totalt antal aktier i
Copperstone förväntas efter kvittningstransaktionerna att bli c:a 110 908 000
st. 

”Det är glädjande att alla långivare till hela eller delar av lånebeloppet nu
kvittar sin skuld mot aktier. Det sänker våra räntekostnader och kvittningen
stärker Bolaget ytterligare.” säger VD Per Storm i en kommentar För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.