COPPERSTONE RESOURCES AB: PROSPEKTERINGSUPPDATERING PÅ SVARTLIDEN/EVA

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

COPPERSTONE RESOURCES AB: PROSPEKTERINGSUPPDATERING PÅ SVARTLIDEN/EVA

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) presenterar en
uppdatering av pågående prospektering på Copperstoneprojektet. Under de senaste
veckorna har Copperstoneprojektet utvecklats i flera steg genom fortsatt
undersökning av en koppar-guld mineralisering av porfyrtyp som kan finnas under
Svartliden-Eva området. 

Projektteamet utvärderar för närvarande betydelsefull och intressant geologisk
data samt data från de omvandlade zonerna som identifierats i det första (1166
m) och det andra (572 m) djupa borrhålen. Undersökningarna i fält fortsätter
med det tredje borrhålet som nu påbörjats enligt tidigare kommunicerade planer.
Baserat på all tillgänglig geologisk information är det Bolagets bedömning att
ett koppar-guld mineraliserat system av porfyrtyp skulle kunna inramas av de
två första borrhålen. En kort sammanfattning av utvecklingen så här långt
följer nedan. 

Det första djupa borrhålet lutande -70 grader mot nord-nordöst och antas ha
korsat en österut liggande utskjutande breccierad läckagezon vid Svartliden.
Den borrade geologin indikerar ett progressivt utåtriktat mönster av zoner av
komplex hydrotermal omvandling varierande från phyllisk till propylitisk
omvandling (phyllic to propylitic alteration)*. Det första borrhålet avslutades
vid 1166 m då zoner av phyllisk omvandling, hydrotermal breccia och ådror av
kopparkis och arsenikkis identifierades kring 800 m borrlängd och fortsatte mot
djupet som fint disseminerad mineralisering. Kemisk analys från det första
borrhålet konfirmerar sporadiska koppar-guld skärningar under 700 m ner mot 800
m. Analysdata stämmer väl med den kända, mer ytligt liggande,
koppar-guldmineralisering som antas vara baserad i den hydrotermala breccia som
tidigare identifierats vid Svartliden. Ett urval av obearbetad
prospekteringsdata från det första borrhålet COS 17353 framgår av bilagd
tabell. Bästa borrhålsmetrar omkring 700-800 borrlängdmeter uppvisar 0,72% Cu,
8 g/ton Ag samt 0,1 g/ton Au (vilket skulle motsvara 0,92 % Cueq vid rådande
spotpriser**) och 0,63% Cu, 12 g/ton Ag samt 0,2 g/t Au (vilket skulle motsvara
0,98% Cueq**). 

Det andra borrhålet, som lutande -70 grader har slagits mot EVA mot
syd-sydväst, korsade olika former av phylliskt omvandlade zoner vid c:a 380 m
djup. Dessa innehöll smala zoner av semimassiva svavelkisådror. Mot kanterna på
den phylliska omvandlingszonen korsade borrhålet en bandad zon med kisel och
hydrotermal breccia. Från c:a 420 till 480 meter identifierades zoner med
zinkblände och mindre mängd kopparkismineralisering associerad med
klorit-epidot-omvandling och viss hydrotermal breccia. Detaljerade analyser och
tester av det andra borrhålet pågår. Genom att använda informationen från det
första borrhålet kunde det andra borrhålet avslutas vid 572 meter i och med att
det antogs fortsätta ut från omvandlingszonens centrum. 

Det tredje borrhålet är inriktat på vad som uppfattas som den centrala delen i
det hydrotermala magmatiska systemet. För närvarande tyder mycket på att den
fortsätta undersökningen genom den tjockaste och mest intensivt omvandlade
delen av den phylliska omvandlingen, kan komma att underlätta lokaliseringen av
det system som utgör källan för den ovanliggande omvandlingen och de
ovanliggande mineraliseringarna. Den phylliska zonen, och därmed förknippad
intrusiv breccia, tolkas för närvarande som en möjlig tillbakariktad, relativt
geologiskt sen effekt som kan ansluta nedåt till den intrusion som antas vara
källan. Denna typ av strukturer kan anses ha bildats sent i livscykeln av
intrusioner genom interaktion med en bred cirkulation i det hydrotermala
systemet. Svartliden antas representera mineralisering som har sitt ursprung i
djupare belägna läckagesystem runt ytterkanten av den phylliska zonen och att
den kända guld-zink mineraliseringen vid Eva representerar en mer ytligt
liggande mineralisering som har sitt ursprung i flöden av, vid tidpunkten,
nybildat grundvatten. Med varje nytt borrhål ökar kunskapen beträffande den
hydrotermala omvandlingens genes och därmed potentialen att finna ett
omfattande sulfid-baserat mineraliserat system vid Svartliden-Eva. 

Kontinuerlig utvärdering av geologiska data, omvandlingsdata och kemiska data
vid Svartliden-Eva pågår i syfte att skapa en bättre förståelse för de
hydrotermala system som nu undersöks. All information, slutsatser och
rekommendationer kommer att presenteras som en teknisk rapport när hela
borrkampanjen om tre hål är slutförd och utvärderad. 

 ”Vi är synnerligen entusiastiska med att redan i det första borrhålet finna
bevis för en koppar-guld mineralisering vid 700 till 800 m borrlängd vid
Svartliden. Bilagd analysdata stödjer modellen. Vi har erhållit en stor mängd
nya data från båda de första borrhålen och det andra borrhålet har även kunnat
avslutas synnerligen kostnadseffektivt baserat på det första hålets omfattande
information. Det är därför med stor spänning och förväntan Bolaget nu fokuserar
på det tredje borrhålet som för närvarande nått c:a 300 meters djup.” säger
Copperstones VD Per Storm i en kommentar. För ytterligare information, kontakta Per Storm, Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 3 maj 2017 kl 07.30 CET. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets
kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB. 

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser. *) En ordlista med beskrivning av geologiska termer återfinns i Bolagets
årsredovisning 2016. 

**) I enlighet med tidigare redogörelser har Bolaget presenterat
kopparekvivalenter dvs värdemetaller omräknade till kopparvärden genom att
använda prisantaganden; en sådan beräkning bygger vanligen på ett underliggande
antagande om kontinuerliga mineraliserade zoner, ett antagande som inte blir
lika representativt för analysresultat för enstaka borrhål mot djupet och utan
andra datapunkter tillgängliga. Referenssiffror skall därmed användas med
försiktighet och skall betraktas som en guidning av potentiellt bidrag av
värdemetallerna.