Copperstone Resources bjuder in till samråd om återöppning av Viscariagruvan i Kiruna

Kiruna 21 april 2021

Under försommaren kommer Copperstone Resources att bjuda in till samråd som en del av miljötillståndsprocessen för den planerade återstarten av Viscaria koppargruva i Kiruna. Målsättningen är att skapa en bra dialog med alla berörda parter.

– Efter ett par år med förberedelser och miljöförstudier, är det nu dags för det första formella samrådet i Copperstones ansökningsprocess. Vi vill skapa en öppen och bra dialog med alla parter och tillvarata värdefulla kunskaper och åsikter från berörda samebyar om renskötsel och samisk kultur, liksom upplysningar och synpunkter från andra sakägare, organisationer, allmänheten och myndigheter. Vi uppmanar alla att vara delaktiga i denna demokratiska process och bidra till att skapa ett bra underlag för utformningen av projektet och för det beslut som så småningom ska tas av Mark- och miljödomstolen, säger Anders Lundkvist, miljö- och hållbarhetschef vid Copperstone Resources.

– Vi vill involvera sakägare och intressenter redan i inledningen av processen för att skapa en dialog i ett tidigt skede. Vi är ett svenskt börsnoterat bolag med huvudkontor och personal i Kiruna och vi kommer att vara tillgängliga för en löpande dialog, fortsätter Anders Lundkvist.

Det är nu 25 år sedan Viscaria koppargruva senast var i drift, då i Outokumpu Oys regi, och verksamheten som ansökan om miljötillstånd gäller kommer till största del att ske på redan exploaterad mark som är detaljplanerad för gruvverksamhet. Miljöavtrycket blir alltså förhållandevis lågt medan det finns stora miljömässiga och samhälleliga vinster med projektet.

– Koppar har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning. Det är en nyckelkomponent för all form av överföring av elektricitet och återfinns i stora mängder i såväl elmotorer som i vindkraftverk och system för solvärme. I dagsläget importerar Europa merparten av sin koppar från andra kontinenter, vi ser möjligheten att fylla delar av det behovet med den koppar som finns i Sverige, där vi ligger i framkant vad gäller tekniska innovationer för att främja en effektiv och miljövänlig brytning. Copperstone har en ambition att leverera koppar som är framtagen med högsta miljöhänsyn och hållbarhet i fokus. Det finns en stor miljöfördel i att återuppta verksamheten vid Viscaria, där vi på ett befintligt gruvområde i direkt anslutning till världens mest klimatsmarta godsjärnväg har möjlighet att bryta höghaltig koppar med hållbara processer, säger Anders Lundkvist.

– Vårt hållbarhetsengagemang löper som en röd tråd genom den planerade verksamheten. Vi planerar bland annat att använda oss av metoder för deponering som innebär att upplagen smälter in på ett naturligt sätt i landskapet, minimerar erosionsproblem och främjar återvegetering vid efterbehandling och därmed ökad biologisk mångfald, berättar Anders Lundkvist.

Genom att tydligt och transparent informera om projektet hoppas Copperstone Resources skapa goda förutsättningar för en konstruktiv dialog om Viscaria, där allmänheten vill vara med och påverka hur den planerade verksamheten kan komma att utformas. Utöver ett första större samrådsmöte, som kan komma att ske digitalt beroende på lokala coronarestriktioner, kommer bolaget att bjuda in till en serie av samråd med representanter för samebyar och sakägare, och även utföra enkätundersökningar, så att alla får tid och möjlighet att höras.

– Vi som jobbar med projektet är själva Kirunabor och Norrbottningar och vi är glada och stolta över att vara det första börsnoterade bolaget i Kiruna och det första gruvbolaget med säte på orten. Viscaria har potential att skapa omkring 250 arbetstillfällen, vår målsättning är att verksamheten ska samexistera med de intressen som redan finns i området, såsom rennäringen och friluftslivet kring Ädnamvaara/Eatnamvárri, säger platschef Anna Tyni.

– Den planerade verksamheten påverkar början av den befintliga leden till Ädnamvaara som kommer att behöva en ny sträckning lite längre mot nordväst. Det finns då möjlighet att förbättra leden till detta populära utflyktsmål, avslutar Anna Tyni.

Närboende och särskilt berörda kommer att bjudas in till samrådsmöte genom brevutskick som åtföljs av skriftligt samrådsunderlag. Samrådsunderlaget finns tillgängligt på Copperstone Resources webbplats www.copperstone.se.

Inbjudan till samrådsmöte kommer därutöver att ske via annonsering i lokalpress samt digitalt så att allmänhet och organisationer har möjlighet att erhålla information och lämna synpunkter.

Kontaktpersoner

Anders Lundkvist, Miljö- & hållbarhetschef 
anders.lundkvist@copperstone.se                   
070-582 63 36

Anna Tyni, Platschef Viscariaprojektet
anna.tyni@copperstone.se
070-561 46 11

Fakta om projektplanerna för Viscariagruvan

  • Återöppna Viscariagruvan efter 25 år med minsta möjliga utökat intrång på miljön.
  • Kopparhalten är 1,2% vilket är 4-5 gånger högre än kopparhalten vid Bolidens gruva i Aitik och dubbelt så hög som den globala genomsnittshalten.
  • Förhöjd ambition att producera upp till 3 Mton malmprodukt i anrikningsverket.
  • Producera kopparkoncentrat som huvudprodukt och ambition att producera magnetit som betydande biprodukt.
  • Nyanställa ca 250 personer i produktionen.

OM COPPERSTONE

Copperstone Resources AB är ett prospekteringsbolag som bildades 2006. Under 2019 förvärvades Viscaria-fyndigheten i Kiruna och därmed reviderades bolagets strategi. Målsättningen är att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscariagruvan. Fyndighetens höga kopparhalt och geografiska placering innebär goda förutsättningar att bli en nyckelleverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar till kunder som driver den globala förändringen mot ett elektrifierat samhället. Utöver Viscariagruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8-604 22 55.

För ytterligare information om Copperstone Resources AB, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD,
+46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se.