Copperstone Resources Bokslutskommuniké 2023

OKTOBER – DECEMBER 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 MSEK (0).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -10,0 MSEK (-8,9). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,11 SEK (-0,12).
 • Aktiverade utgifter avseende prospekterings- och utvärderingstillgångar uppgick till 63,0 MSEK (53,6).
 • Koncernens kassaflöde för perioden uppgick till -86,1 MSEK (143).

JANUARI – DECEMBER 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 MSEK (0).
 • Periodens resultat efter skatt för januari-december uppgick till -30,1 MSEK (-21,8). En engångspost avseende kostnader för noteringsprocessen belastar årets resultat med 8 MSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,36 SEK (-0,33).
 • Aktiverade utgifter avseende prospekterings- och utvärderingstillgångar uppgick till 260 MSEK (185).
 • Koncernens kassaflöde för perioden uppgick till -62,8 MSEK (205). Kassan stärktes med 266 MSEK före emissionskostnader genom en nyemission i juni.
 • Likvida medel uppgick till 266 MSEK per 31 december 2023 (329 per 31 december 2022).
 • Eget kapital ökade med 24,4 procent och uppgick till 1 228 MSEK per 31 december 2023 (987 per 31 december 2022).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OKTOBER-DECEMBER

 • Den 19 oktober meddelades förändringar i koncernledningen. Anna Tyni utsågs till vice verkställande direktör. Peter Wihlborg utnämndes till ny miljö- och hållbarhetschef och Christopher Wikman till ny gruvchef, som en följd av naturlig succession. Samtidigt tar Tove Thelin Täckdal, anrikningschef, och Thomas Nordmark, infrastruktur- och logistikchef, plats i koncernledningen. Anders Lundqvist, tidigare hållbarhetschef, och Glenn Nilsson, tidigare gruvchef, kommer att fortsätta att arbeta med bolaget och deras långa erfarenhet kommer fortsatt att vara värdefull för Copperstone. 
 • Den 8 december noterades Copperstone på Nasdaq Stockholms huvudlista, efter att tidigare ha handlats på First North Growth Market.
 • I december genomfördes en omvänd split, där 20 aktier lades samman till en ny aktie. 13 december 2023 var första dag för handel efter sammanläggning av aktier.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Copperstone startar lönsamhetsstudie (Feasibility Study) för att säkerställa ett komplett underlag för kommande finansiering och projektering.
 • Huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt avhölls 30 januari-21 februari för att behandla Copperstones ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Dom meddelas 22 april 2024 kl 13.00.
 • Resursuppgradering av mineraltillgångarna i Arvidsjaur


Kommentar från VD Jörgen Olsson:
”När jag blickar framåt, är det med stor övertygelse om att Copperstone kommer att kunna ta en viktig position som gruvföretag. Vi tog under fjolåret avgörande steg framåt, och kommer allt närmare en gruvöppning samtidigt som riskerna förknippade med projektet minskar. Planen är att vi mot slutet av 2024, efter att vi erhållit nödvändiga tillstånd, kan påbörja de större investeringarna i anrikningsverk och annan infrastruktur. Det är väl i linje med vår tidplan om en återstart av gruvan under 2026. Jag ser fram emot att fortsätta att uppdatera er kring våra framsteg. ”

PRESENTATION

En livesänd presentation av fjärde kvartalet och helåret 2023 kommer att hållas idag, torsdagen den 29 februari, kl. 09.30. Rapporten presenteras av vd Jörgen Olsson och CFO Frida Keskitalo. Presentationen kommer att hållas på svenska och inkluderar även en efterföljande frågestund.

Den livesända presentationen nås via länken: https://youtube.com/live/Lc7G7FtCKbw?feature=share

För mer information, vänligen kontakta:
Vd Jörgen Olsson
Mobil: +46 (0) 703 – 420 570
E-post: jorgen.olsson@copperstone.se

CFO Frida Keskitalo
Mobil: +46 (0) 703 – 401 053
E-post: frida.keskitalo@copperstone.se

Presskontakt Karin Svensson
Mobil: +46 (0) 761 – 169 190
E-post: karin.svensson@copperstone.se

info@copperstone.se eller www.copperstone.se