COPPERSTONE RESOURCES: KAXBORRNING PÅBÖRJAS VID GRANLIDEN; ANDRA DJUPHÅLET IGÅNG PÅ SVARTLIDEN-EVA

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

COPPERSTONE RESOURCES: KAXBORRNING PÅBÖRJAS VID GRANLIDEN; ANDRA DJUPHÅLET
IGÅNG PÅ SVARTLIDEN-EVA

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) påbörjar
kaxborrning på det norra delprojektet Granliden inom ramen för
Copperstoneprojektet. 

Bolaget inleder nu en parallell kampanj med kaxborrning på
Copperstone-projektets norra del, Granliden, i syfte att kartlägga berggrundens
ytskikt ner till maximalt 25 meter och på detta sätt skapa en ökad förståelse
för huruvida Granliden (likt Svartliden-Eva) är ett omvandlat system av
hydrotermalt ursprung och även om det, i så fall, kan utgöra en potentiell
kopparguld mineralisering av porfyrtyp. Resultat från kaxborrningen kommer, i
kombination med information från befintliga kärnborrhål på delprojektet, att
utgöra ytterligare underlag inför planering av diamantborrning mot djupet. 

”Arbetet på Copperstoneprojektet fortsätter i oförminskad skala. I det södra
delprojektet, Svartliden-Eva, har det andra av tre planerade djupa hål
påbörjats som planerat och presenterades i den tekniska rapport vi publicerade
i slutet av januari. Inom kort förväntas också resultaten från de kemiska
analyserna från borrkärnorna från det första borrhålet, som betraktats som en
stor framgång och som avslutades efter cirka 1166 meter, vilket utgör
borrutrustningens kapacitet. Nu påbörjar vi alltså även kartläggning av
berggrunden i den norra delen där Copperstone, där vi, utöver den ytnära
mineraltillgången, i vår omfattande databas även har karterade borrkärnor med
sektioner av betydande mineraliseringar på 300-400 meters djup. Syftet med
kaxborrningen är att skapa fullgoda underlag inför vidare kärnborrning och för
att utveckla även denna del av det potentiellt mycket omfattande
Copperstoneområdet” säger Copperstones VD Per Storm i en kommentar. 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 11 april 2017 kl 07.00 CET. 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets
kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB. 

 Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser.